پایان نامه

سری سی و یکم پایان نامه های مدیریت

پایان نامه ارشد مدیریت گرایش تحول:تعیین ارتباط میان جوسازمانی و رفتارشهروندی سازمانی دانلود پایان نامه درمورد:اندازه ارتباط میان جوسازمانی و رفتارشهروندی سازمانی پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی ارتباط میان جوسازمانی و رفتارشهروندی سازمانی دانلود پایان نامه:مطالعه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد-بررسی راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار

عنوان کامل پایان نامه :  راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن قسمتی از متن پایان نامه : روش آماری ( شیوه تجزیه و تحلیل آماری) تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه-راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن قسمتی از متن پایان نامه :   (Johan Viljan& KHoladi tlabela) – ویلژوئن و تلابلا (2007) 9 در پژوهش تحت عنوان توسعه گردشگری روستایی در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان قسمتی از متن پایان نامه : روش و مراحل انجام پژوهش 1-8-1. نوع روش پژوهش جهت دستیابی به اهداف پژوهش  از روشهای پیمایشی با هدفهای توصیفی و Read more…

By 92, ago