شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 22- حسابها و پرداختنی بلند مدت گروه شرکت اصلی حسابهای پرداختنی : 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سازمان گسترش و صنایع نوسازی صنایع ایران 140، 2 140، 2 140، 2 140، 2 140،2 140، 2 140، 2 140، 2 23- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان گردش حساب مزبور به شرح زیر است: گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ابتدای سال پرداخت شده طی سال ذخیره تامین شده مانده در پایان سال 331، 3 (190، 1) 108، 1 944، 3 660، 2 (870) 532، 1 331، 3 581 (99) 370 852 588 (225) 218 581 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 24- سرمایه سرمایه شرکت اصلی مبلغ 000، 167 میلیون ریال می‌باشد که کلاً متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. 25- اندوخته قانونی طبق مفاد ماده 135 قانون محاسبات عمومی از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکتهای فرعی مبالغی به اندوخته قانونی منتقل می‌شود. به موجب مفاد ماده یاد شده تا رسیدن اندوخته قانونی هر شرکت به میزان صددرصد سرمایه همان شرکت، انتقال به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه شرکت نبوده و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست. مانده اندوخته قانونی به تفکیک شرکتهای گروه به شرح زیر است: 1385 نام شرکت مانده ریال افزایش طی دوره مانده پایان سال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال شرکت فن آوری تجهیزات سر چاهی شرکت توس پیوند شرکت طراحی مهندسی پارس پنگانشرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) سهم اقلیت 45 5 365 244 921، 3 (656) 926، 3 0 0 4 0 995 (4) 995 45 5 370 244 916، 4 (658) 921، 4 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 26- سایر اندوخته‌ها گردش سایر اندوخته‌ها به شرح زیر است: گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال اندوخته سرمایه‌ای اندوخته عمومی تعدیلات تلفیق 800، 1 367 (167، 2) 800، 1 367 (167، 2) 0 0 0 0 0 0 27- سهم اقلیت سهم اقلیت در شرکتهای فرعی از ارقام زیر تشکیل شده است: 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال سرمایه اندوخته‌ها سایر اندوخته‌ها زیان سال جاری زیان انباشته 090، 7 72 397 (143، 1) (797، 2) 090، 7 72 397 (432) (263، 2) 619، 3 864، 4 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 28- فروش خالص و درآمد ارائه خدمات گروه: 1385 1384 مقدار/ تن میلیون ریال مقدار/ تن میلیون ریال فروش محصولات تولیدی فروش Wellhead فروش محصولات خریداری شده فروش VALVE فروش ابزار حفاری فروش لوله فروش اتصالات فروش فلنجفروش شیر آلات سایر 228، 4 390، 3 796، 5 212، 5 895، 3 787، 129 945، 2 844، 1 296، 88 516 460، 3 228، 4 284، 1 499، 6 0 673، 59 856، 4 676، 2 641، 85 779، 3 درآمد سپرده کوتاه مدت بانکی درآمد ارائه خدمات برگشت از فروش و تخفیفات909، 245 380، 5 (314) 096، 172 737، 4 (550) 975، 250 283، 176 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 شرکت اصلی 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال درآمد ارائه خدمات فروش لوله فروش اتصالات فروش ابزار حفاری فروش فلنجفروش شیر آلات سایر 480، 3 600، 122 945، 2 895، 3 133 534، 22 494 676، 2 673، 59 856، 4 0 543 816، 30 760، 2 081، 156 324، 101 1- 29- هزینه‌های دستمزد مستقیم از اقلام زیر تشکیل شده است: گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال حقوق و دستمزد و مزایا بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری مزایای پایان خدمت 949، 3 794 499 465، 3 636 268 058، 1 203 85 822 172 60 242، 5 369، 4 346، 1 054، 1 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 2- 29- هزینه‌های سرباز تولید از اقلام زیر تشکیل شده است: گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال حقوق، دستمزد و مزایا بیمه سهم کارفرما مزایای پایان خدمت مواد غیر مستقیم استهلاک تعمیر و نگهداری آب، برق، پست، تلفن و سوخت بیمه داراییهای ثابت ایاب و ذهاب و حمل و نقل هزینه اجاره انتقال به سایر مراکز سایر 324، 7 975 757 114، 1 622، 5 302، 1 498 18 736، 1 245، 1 (400) 965، 1 023، 7 876 118، 1 207، 1 828، 5 693، 1 343 48 675، 1 067، 1 0 784، 3 388، 2 230 153 372 428 51 40 0 195 0 0 108 355، 2 208 125 362 387 65 75 0 185 0 0 87 156، 22 753، 24 965، 3 849، 3 30- سود حاصل از سرمایه‌گذاریها- عملیاتی گروه 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال سود سهام شرکتهای فرعی مشمول تلفیق سود سهام شرکتهای وابسته 980 172 088، 6 980 260، 6 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 31- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال هزینه‌های پرسنلی (حقوق، دستمزد و مزایا) حق‌العمل کاری و کمیسیون فروش (هزینه توزیع و فروش) حمل و نقل و ایاب و ذهاب مزایای پایان خدمت کارکنان هزینه استهلاک حق‌الزحمه خدمات بیمه سهم کارفرما سفر و فوق‌العاده ماموریت بیمه و تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت آب، برق، گاز، تلفن و پست آبدار خانه و پذیرایی حق‌الزحمه، حق المشاوره و کارشناسی اجاره هزینه ملزومات اداری و لوازم مصرفی هزینه تبلیغات (مطبوعات) سایر هزینه‌های پرسنل کمکهای بلا عوض و هدایا هزینه حسابرسی انتقالی از سایر واحدها سایر 272، 7 514 180 497 199، 2 324 899 192 285 45 144 481 981 22 104 295 25 40 398 324، 2 296، 6 280 270 633 129، 2 99 709 259 529 40 112 652 728 83 183 289 25 102 241 406، 2 167، 3 0 68 192 946، 1 0 384 149 183 0 29 387 0 19 0 295 0 0 0 344 064، 2 0 78 238 860، 1 0 247 79 490 0 20 601 0 27 0 289 0 0 0 755 221، 17 066، 16 163، 7 748، 6 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 32- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال استهلاک سر قفلی فروش ضایعات هزینه حسن انجام کار شرکت ملی گاز ایران سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی درآمد اجاره هزینه‌های پروژه هزینه‌های جذب نشده در تولید کسری و اضافی انبار زیان کاهش ارزش موجودیها (276) (61) (366، 1) 423 487، 4 (324) (475، 4) (85) (724) (276) 0 0 (146) 309، 4 0 (708، 10) (212) 367، 2 0 0 (366، 1) 64 487، 4 (324) 0 0 0 0 0 0 0 309، 4 0 0 0 0 (401، 2) (666، 4) 861، 2 309، 4 33- هزینه‌های مالی گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات دریافتی سایر هزینه‌های مالی 740 55 791 4 124، 4 8 418، 1 1 369، 5 097، 3 132، 4 419، 1 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 34- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت کارمزد دریافتی سود اوراق مشارکت، سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت درآمد فروش اموال سود (زیان) تسعیر ارز سایر 101 839 854، 8 137 (992) 923) 891 967 019، 5 0 33 038، 1 4 0 615، 8 0 314 (623) 870 0 949، 4 0 166 583 016، 8 948، 7 310، 8 568، 6 35- درآمد غیر مترقبه گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال درآمد غیرمترقبه 100، 11 0 100، 11 0 100، 11 0 100، 11 0 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 36- تعدیلات سنواتی گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال تعدیلات هزینه تعدیل سود دریافتی تعدیلات موجودی کالا تعدیلات ناشی از مالیات تعدیلات فروش اصلاح حساب سایر (249) (66) (248) (315) (11) 341 (398) 0 0 (682، 6) (481) 0 (921، 11) (22) 19 (66) 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 (096، 8) 0 1- 36- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه‌ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه‌ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه‌ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد. شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 37- صورت تطبیق سود عملیاتی صورت تطبیق عملیاتی با جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است: گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سود (زیان) عملیاتی هزینه استهلاک دارایی ثابت مشهود استهلاک سرقفلی افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان کاهش حسابهای دریافتی عملیاتی کاهش (افزایش) موجودیهای مواد و کالا کاهش (افزایش) سفارشات و پیش پرداختها افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی (کاهش) پیش دریافتهای عملیاتی سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی درآمدهای غیر مترقبه (144) 974، 6 276 613 (398، 96) 488، 3 (538، 33) 601، 86 353، 90 (536، 4) 100، 11 465، 9 716، 6 276 661 (136، 1) (229، 4) (409، 4) (191، 5) 781، 10 (94، 4) 0 109، 5 373، 2 0 271 (124، 99) (023، 6) (018،33) 689، 81 435، 91 (433، 4) 100، 11 160، 15 246، 2 0 (7) (933، 2) (864) (451، 4) (026، 8) 970، 12 (824، 4) 0 789، 64 840، 9 379، 49 271، 9 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 38- مبادلات غیر نقدی مبادلات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است: گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال تحصیل دارایی 310، 1 0 0 0 310، 1 0 0 0 39- تعهدات و بدهیهای احتمالی 1- 39- بدهیهای احتمالی موضوع ماده 235 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 در تاریخ ترازنامه وجود نداشته است. 40- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده، رخ نداده است. شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 43- معاملات با اشخاص وابسته الف- معاملات گروه با اشخاص وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (به استثنای شرکتهای مشمول تلفیق) طی سال مورد گزارش به شرح زیر است. نام شرکت طرف معامله شرح معامله مبلغ معامله مانده طلب (بدهی) در پایان سال میلیون ریال میلیون ریال شرکت گسترش شیر سازی شرکت تهران سوفاشرکت کلینگرانشرکت پیچ و مهره صنعتی شرکت شیر مخلوطی خاورمیانه شرکت وتکو گری شرکت وتکو گری خرید و فروش شیر آلات خرید خرید ظهر نویسی سفته ظهر نویسی سفته خرید مواد و فروش محصول 817، 6 40 20 (105) (4) 14 501، 1 40 20 3 ب- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته (به استثنای شرکتهای مشمول تلفیق) طی سال مورد گزارش به شرح زیر است. نام شرکت طرف معامله نوع وابستگی شرح معامله مبلغ معامله مانده طلب (بدهی) در پایان سال میلیون ریال میلیون ریال الف- معاملات مشمول ماده 129 شرکت تهران سوفاشرکت توربو کمپروسور نفت شرکت پیچ و مهره صنعتی شرکت پمپ و توربین عضو مشترک هیات مدیره // // // اجاره فلت و سوله و علی‌الحساب و خرید محصول و خدمات اجاره سوله اجاره سوله اجاره ساختمان 295، 4 256 237 189 581 176 79 189 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 20- سود سهام پیشنهادی و پرداختنی گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سود سهام پیشنهادی اول دوره سود سهام پیشنهادی طی دوره 689 169 525 541، 1 0 0 0 175، 1 858 068، 2 0 175، 1 21- تسهیلات مالی دریافتی خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است: الف: به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات گروه 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال بانکها کسر می‌شود: سود و کارمزد سالهای آتی 332، 12 (245) 786، 16 (668) حصه جاری اضافه میشود: سود کارمزد و جرائم معوق 087، 12 0 118، 16 0 087، 12 118، 16 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 2- 19- خلاصه ذخیره مالیات شرکت اصلی به شرح زیر است. سال مالی 1385- میلیون ریال 1384- میلیون ریال نحوه تشخیص سود (زیان) ابرازی درآمد مشمول مالیات مالیات ابرازی تشخیصی قطعی تادیه شده مانده ذخیره مانده ذخیره 80 81 82 83 84 85 443، 1 (128) 198، 9 089، 54 316، 20 387، 20 443، 1 0 604، 5 139، 4 100، 9 100، 11 364 0 413، 1 035، 1 226، 2 775، 2 375 0 953، 1 319، 1 376، 2 0 399 0 0 0 0 0 0 0 500 708 54 0 399 0 057، 1 611 172، 2 775، 2 399 0 957، 1 611 226، 2 0 قطعی قطعی قطعی در جریان رسیدگی انتقال به پیش پرداختهای مالیات 014، 7 (917، 6) 293، 4 (329، 3) 97 964 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 18- پیش دریافتها گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال شرکت نفت و گاز پارس پیش دریافت قراردادهای فروش سایر مشتریان 048، 86 253، 15 582، 5 0 031، 11 409، 5 048، 86 253، 15 0 0 931، 11 0 سایر پیش دریافتها 883، 106 202، 2 440، 16 019، 1 301، 101 952، 1 031، 11 787 085، 109 459، 17 253، 103 818، 11 19- ذخیره مالیات 1- 19- گردش حساب ذخیره مالیات گروه به قرار زیر است. 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال مانده در ابتدای سال ذخیره مالیات عملکرد سال تادیه شده طی سال 531، 6 801، 2 (840، 1) 460، 6 678، 2 (607، 2) پیش پرداختهای مالیاتی 492، 7 (943، 6) 531، 6 (329، 3) 549 202، 3 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 16- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری گروه شرکت اصلی حسابهای پرداختنی جاری: 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال شرکتهای گروه اشخاص وابسته سایر اشخاص 0 929، 2 923، 89 0 510، 3 497، 4 656 649، 2 755، 87 467، 1 076، 2 096، 3 852، 92 007، 8 060، 91 639، 6 852، 92 007، 8 060، 91 639، 6 17- سایر حسابهای پرداختنی گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال بستانکاران غیر تجاری تبصره‌های قانونی شرکت ملی گاز ایران سپرده‌های پرداختنی ذخیره هزینه‌های تعلق گرفته پرداخت نشده ذخیره بدهیهای احتمالی مالیات‌های تکلیفی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کارکنان حق بیمه پرداختنی سایر مغایرت تلفیق 398، 8 602، 27 466، 5 028، 1 998، 3 796 892 593، 26 79 291 428، 2 0 032، 8 798، 22 466، 5 810 067، 2 534 633 435، 26 80 201 986، 1 487 572، 3 116، 26 466، 5 959 181، 3 0 42 593، 26 0 0 068، 1 543، 4 354، 21 466، 5 745 496، 1 0 16 386، 25 0 0 717 571، 77 529، 69 997، 66 723، 59 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 14- سرمایه‌گذاریهای بلند مدت گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سرمایه‌گذاری در شرکتهای فرعی 1- 15 سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای تابعه 2- 15 0 454، 35 0 454، 35 217، 77 454، 35 217، 77 454، 35 ذخیره کاهش دائمی در ارزش سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها 452، 35 0 454، 35 0 671، 112 0 671، 112 0 454، 35 454، 35 671، 112 671، 112 1- 14- مشخصات شرکتهای گروه به شرح زیر می‌باشد: درصد سرمایه‌ گذاری بهای تمام شده 1385 بهای تمام شده 1384 شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی شرکت توس پیوند شرکت طراحی مهندسی پارس پنگانشرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) %49 100% 100% 80% 009، 3 446، 43 962، 19 800، 10 009، 3 446، 43 962، 19 800، 10 217، 77 217، 77 - کل مبلغ سرمایه‌گذاری شرکت اصلی در جهت تهیه صورتهای مالی تلفیقی با حساب سرمایه شرکتهای گروه تهاتر و حذف گردیده است. شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 15- سایر داراییها گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مطالبات از شرکتهای گروه حق‌الامتیاز آب، برق و گاز حصه بلند مدت وام کارکنان حق‌الامتیاز تلفن سایر 0 540، 1 536 357 370 0 540، 1 405 324 342 140، 2 866 19 272 206 140، 2 866 148 269 223 803، 2 611، 2 503، 3 646، 3 12- سر قفلی گردش سر قفلی طی سال به شرح زیر است: 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال بهای تمام شده در ابتدای سال سر قفلی تحصیل شده طی سال تعدیلات 513، 5 0 0 513، 5 0 0 بهای تمام شده در پایان سال 513، 5 513، 5 استهلاک انباشته در ابتدای سال استهلاک سال تعدیلات (276) (276) 0 0 (276) 0 استهلاک انباشته در پایان سال (552) (276) مبلغ دفتری 961، 4 237، 5 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 13- داراییهای نامشهود گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی 1- 13 دانش فنی سایر داراییهای نامشهود 013، 2 969، 6 8 014، 2 045، 6 10 0 0 0 0 0 0 990، 8 069، 8 0 0 1- 13- حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی شامل انشعابات آب، برق، گاز و تلفن می‌باشد. شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 3- 11- جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود شرکت اصلی به شرح زیر است: شرح اقلام بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی- میلیون ریال استهلاک انباشته- میلیون ریال مبلغ دفتری- میلیون ریال مانده در 29/12/1384 داراییهای اضافه شده طی سال داراییهای فروخته شده طی سال مانده در 29/12/1385 مانده در 29/12/1384 استهلاک سال مالی استهلاک انباشته داراییهای فروخته شده مانده در 29/12/1384 مانده در 29/12/1385 مانده در 12/29/1384 زمین ساختمان تاسیسات ماشین آلات و تجهیزات اثاثه و منصوبات ابزار آلات وسایل نقلیه 498، 5 471، 22 070، 6 656، 3 073، 1 398 946 0 0 0 0 303 12 273 0 0 0 (1) (3) 0 (1) 498، 5 471، 22 070، 6 655، 3 373، 1 410 218، 1 0 833، 6 739، 2 561، 1 429 334 462 0 281، 1 396 237 248 34 160 0 0 0 (1) (3) 0 (1) 0 114، 8 135، 3 797، 1 674 368 621 498، 5 357، 14 935، 2 858، 1 699 42 597 498، 5 638، 15 331، 3 095، 2 644 64 484 داراییهای در دست تکمیل سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه‌ای 112، 40 279 218 588 0 0 (5) 0 0 695، 40 279 218 358، 12 356، 2 (5) 709، 14 986، 25 279 218 754، 27 279 218 609، 40 588 (5) 192، 41 356، 12 356، 2 (5) 709، 14 483، 26 251، 28 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مال منتهی به 29 اسفند ماه 1385 11- داراییهای ثابت مشهود 1- 11- جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود گروه به شرح زیر است. شرح اقلام بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی- میلیون ریال استهلاک انباشته- میلیون ریال مبلغ دفتری- میلیون ریال مانده در 29/12/1384 داراییهای اضافه شده طی سال داراییهای فروخته شده طی سال نقل و انتقالات و سایر تغییرات مانده در 29/12/1385 مانده در 29/12/1384 استهلاک سال مالی استهلاک انباشته داراییهای فروخته شده نقل و انتقالات و سایر تغییرات مانده در 29/12/1385 مانده در 29/12/1385 مانده در 29/12/1384 زمین ساختمان تاسیسات ماشین آلات و تجهیزات اثاثه و منصوبات ابزار آلات وسایل نقلیه 819، 5 220، 31 367، 6 345، 32 599، 3 467، 8 948، 1 310، 1 0 0 572، 1 596 96 509 0 0 0 (1) (16) 0 (201) 0 0 0 10 (10) 0 0 129، 7 220، 31 367، 6 926، 33 169، 4 563، 8 256، 2 0 385، 10 857، 2 728، 15 657، 1 040، 5 087، 1 0 772، 1 414 884، 2 536 541 291 0 0 0 (1) (9) 0 (155) 0 0 0 0 (5) 0 0 0 157، 12 271، 3 612، 18 178، 2 581، 5 223، 1 129، 7 062، 19 096، 3 314، 15 990، 1 982، 2 032، 1 891، 5 835، 20 510، 3 617، 16 941، 1 427، 3 861 داراییهای در دست تکمیل سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه‌ای 765، 89 310 218 983، 4 12 0 (218) 0 0 0 (15) 0 630، 93 307 218 754، 36 438، 6 (165) (5) 023، 43 605، 50 307 218 010، 53 310 218 293، 90 095، 4 (218) (15) 155، 94 754، 36 438، 6 (165) (5) 023، 43 130، 51 538، 53 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 10- سفارشات و پیش پرداختها گروه شرکت اصلی سفارشات خارجی: 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مواد اولیه کود و سم ماشین آلات و ادوات قطعات و لوازم یدکی 319، 2 0 307، 3 473 492، 1 359 590، 1 458 0 307، 3 0 0 590، 1 0 سایر 099، 6 899، 3 307، 3 590، 1 پیش پرداختها : پیش پرداخت شرکتهای گروه پیش پرداخت خرید پیش پرداخت مالیات پیش پرداخت هزینه سایر پیش پرداختها پیش پرداخت بیمه 0 116، 27 003، 1 62 824 147 0 683، 2 160 4 951 119 389، 9 625، 26 0 0 578 0 685، 2 969، 1 0 0 692 0 152، 29 917، 3 592، 36 346، 5 251، 35 816، 7 899، 39 936، 6 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 9- موجودی مواد و کالا 1385 1384 گروه: بهای تمام شده ذخیره کاهش ارزش خالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال کالای ساخته شده مواد اولیه و بسته بندی قطعات و لوازم یدکی کالای در جریان ساخت سایر موجودیها کالای امانی ما نزد دیگران 580، 9 249، 6 452، 3 908، 16 948 512، 7 (410) 0 0 (685) 170، 9 249، 6 452، 3 223، 16 948 512، 7 733، 13 022، 9 672، 3 394، 17 019، 1 674، 1 جمع کالای در راه 649، 44 0 (095، 1) 554، 43 0 514، 46 527 649، 44 (095، 1) 554، 43 041، 47 شرکت اصلی: کالای در جریان ساخت مواد اولیه و بسته بندی کالای امانی ما نزد دیگران سایر موجودیها 308، 1 67 322، 7 172 0 0 308، 1 67 322، 7 172 050، 1 59 529، 1 208 جمع کالای در راه 869، 8 0 0 860، 8 0 846، 2 0 869، 8 0 869، 8 846، 2 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 8- سایر حسابها و اسناد دریافتنی 1385 1383 گروه: مانده طلب ذخیره مطالبات مشکوک الوصولخالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سپرده‌های موقت مغایرت تلفیق کارکنان (وام و مساعده) سایر اشخاص طلب از اشخاص وابسته اسناد دریافتنی 299، 24 582، 5 270، 1 312، 3 071، 4 0 0 0 (381) 0 0 0 299، 24 582، 5 889 312، 3 071، 4 0 628، 6 0 893 840، 2 669، 2 172 534، 38 (381) 153، 38 202، 13 شرکت اصلی سپرده‌های موقت طلب از اشخاص وابسته شرکتهای گروه سایر اشخاص کارکنان (وام و مساعده) 478، 21 423، 2 928، 6 707، 2 212 0 0 0 0 0 487، 21 423، 2 928، 6 707، 2 212 136، 4 764، 1 386، 2 702، 2 409 757، 33 0 757، 33 397، 11 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مال منتهی به 29 اسفند ماه 1385 7- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری 1385 1384 گروه: ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصولخالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال اسناد دریافتنی تجاری: 199، 1 0 199، 1 337 سایر اشخاص 199، 1 0 199، 1 337 حسابهای دریافتنی تجاری: اشخاص وابسته سایر 631، 21 682، 97 0 (64) 631، 21 618، 87 798، 14 735، 30 313، 119 (64) 249، 119 533، 45 512، 120 (64) 448، 120 870، 45 شرکت اصلی: اسناد دریافتنی تجاری: اشخاص وابسته سایر اشخاص 0 112، 1 0 0 0 112،1 0 0 112، 1 0 112، 1 0 حسابهای دریافتنی تجاری: شرکتهای گروه اشخاص وابسته سایر اشخاص 109، 4 085، 20 113، 90 0 0 0 109، 4 085، 20 113، 90 259، 5 704، 14 563، 18 307، 114 0 307، 114 526، 38 419، 115 0 419، 115 526، 38 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مال منتهی به 29 اسفند ماه 1385 5- موجودی نقد گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال موجودی نزد بانکها خزانه تمرکز وجوه سپرده وجود در راه تنخواه گردانها اسناد در جریان وصول سایر 510، 122 0 1 78 414 0 528، 57 0 539 58 758 0 613، 114 0 1 0 0 0 195، 54 0 539 0 0 0 081، 123 935، 58 614، 114 734، 54 6- سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت گروه شرکت اصلی 1385 1384 1385 1384 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها 0 0 821 000، 5 0 0 0 000، 5 0 821، 5 0 000، 5 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 20 اسفند ماه 1385 یادداشت سال 1385 سال 1384 (تجدید ارائه شده) میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال فعالیتهای عملیاتی: جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی 37 379، 49 271، 9 بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی: سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سود پرداختی بابت تسهیلات مالی سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت 615، 8 (8) 0 949، 4 0 (000، 9) جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی 607، 8 (051، 4) مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد پرداختی (587، 3) (324، 2) فعالیتهای سرمایه‌گذاری: وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود وجوه پرداختی بابت افزایش سایر داراییها وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاریهای بلند مدت (588) (3) 4 000، 5 0 (854، 1) (25) 098، 8 852، 9 (25) جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری 413، 4 046، 16 جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی 812، 58 942، 18 فعالیتهای تامین مالی: دریافت تسهیلات مالی 068، 1 0 جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی 068، 1 0 خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد مانده وجه نقد در آغاز سال 880، 59 734، 54 942، 18 792، 35 مانده وجه نقد در پایان سال 614، 114 734، 54 یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است. شرکت صنایع تجهیزات نفت (سامی خاص) صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 یادداشت سال 1385 29/12/1384 (تجدید ارائه شده) میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال فروش خالص و درآمد ارائه خدمات بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده 28 29 081، 156 (560، 147) 324، 101 (985، 89) سود ناخالص سود حاصل از سرمایه‌گذاریها- عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی 31 32 (163، 7) 861، 2 431، 8 980 (302، 4) 339، 11 260، 6 (748، 6) 309، 4 (439، 2) (زیان عملیاتی) هزینه‌های مالی خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی 32 34 (132، 4) 310، 8 109، 5 178، 4 160، 15 (419، 1) 568، 6 149، 5 زیان خالص مالیات سود فعالیتهای عادی 278، 9 0 309، 20 (226، 2) سود قبل از اقلام غیر مترقبه 287، 9 083، 18 درآمد غیر مترقبه اثر مالیاتی درآمد غیر مترقبه 35 100، 11 (775، 2) 325، 8 0 0 0 سود (زیان خالص) 612، 17 083، 18 گردش حساب سود (زیان) انباشته سود (زیان) خالص بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 85 و 86 612، 17 (736، 7) 083، 18 (126، 8) سود انباشته در ابتدای سال تعدیلات سنواتی 36 044، 10 2 849، 9 957، 9 947، 9 (096، 8) سود انباشته در ابتدای سال- تعدیل شده 046، 10 851، 1 سود قابل تخصیص 895، 19 808، 11 تخصیص سود: اندوخته قانونی سود سهام پیشنهاد/ مصوب 25 20 (995) 0 (995) (587) (175، 1) (762، 1) سود انباشته در پایان سال 900، 18 046، 10 از آنجا که اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال و تعدیلات سنواتی است صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است. یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است. شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) ترازنامه در تاریخ 29 اسفند ماه 1385 داراییها یادداشت 29/12/1385 29/12/1384 (تجدید ارائه شده) میلیون ریال میلیون ریال داراییهای جاری: موجودی نقد سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت حسابها و اسناد دریافتنی تجاری سایر حسابها و اسناد دریافتنی موجودی مواد و کالا پیش پرداختها 5 6 7 8 9 10 614، 11 0 419، 115 757، 33 869، 8 899، 39 734، 54 000، 5 526، 38 397، 11 846، 2 936، 6 جمع داراییهای جاری 558، 312 439، 119 داراییهای غیر جاری: داراییهای ثابت مشهود داراییهای نامشهودسرمایه‌گذاریهای بلند مدت سایر داراییها 11 13 14 15 483، 26 0 671، 112 503، 3 251، 28 0 671، 112 646، 3 جمع داراییهای غیر جاری 657، 142 568، 144 جمع داراییها 215، 455 007، 264 شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) ترازنامه در تاریخ 29 اسفند ماه 1385 بدهیها و حقوق صاحبان سهام یادداشت 29/12/1385 29/12/1348 (تجدید ارائه شده) میلیون ریال میلیون ریال بدهیهای جاری: حسابهای پرداختنی تجاری سایر حسابهای پرداختنی پیش دریافتها ذخیره مالیات سود سهام پرداختنی 16 17 18 19 20 060، 91 997، 66 253، 103 97 0 639، 6 723، 59 88، 11 964 175، 1 جمع بدهیهای جاری 407، 261 319، 80 بدهیهای غیر جاری: حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 22 23 140، 2 852 140، 2 581 جمع بدهیهای غیر جاری 992، 2 721، 2 جمع بدهیها 399، 264 040، 83 حقوق صاحبان سهام: سرمایه (167 میلیون سهم یکهزار ریالی تمام پرداخت شده) اندوخته قانونی سود انباشته 24 25 000، 167 916، 4 900، 18 000، 167 921، 3 046، 10 جمع حقوق صاحبان سهام 816، 190 967، 180 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام 215، 455 007، 264 یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) صورت جریان وجوه نقد تلفیقی برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1385 یادداشت سال 1385 سال 1384 (تجدید ارائه شده) میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال فعالیتهای عملیاتی: جریان خالص ورود و (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختنی بابت تامین مالی: سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سود پرداختی بابت تسهیلات مالی سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت 37 677، 8 (921) (17) 789، 64 840، 9 949، 4 (325) (11) جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی 739، 7 (611، 6) مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد پرداختی (173، 6) (723، 3) فعالیتهای سرمایه‌گذاری: وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاریهای بلند مدت وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود کاهش (افزایش) سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت پرداختی بابت افزایش داراییهای نامشهودپرداختی بابت افزایش سایر داراییها وجوه حاصل از فروش داراییهای نامشهود و سایر داراییها جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی (777، 2) 0 149 (821، 2) (102، 2) (338) 0 753 108، 67 (486، 2) (25) 117، 8 031، 9 0 (731) 63 969، 13 475، 13 فعالیتهای تامین مالی: دریافت تسهیلات مالی وجوه نقدی غیر مترقبه باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی 321، 4 0 (283، 7) 299، 21 (1) (97، 15) جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی (962، 2) 201، 6 خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد مانده وجه نقد در آغاز سال 146، 64 935، 58 676، 19 259، 39 مانده وجه نقد در پایان سال 081، 123 935، 58 مبادلات غیر نقدی 310، 1 یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است. شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) صورت سود و زیان تلفیقی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 یادداشت سال 1385 29/12/1384 (تجدید ارائه شده) میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال فروش خالص و درآمد ارائه خدمات بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده 28 29 975، 250 (477، 232) 282، 176 (346، 152) سود (زیان) ناخالص سود حاصل از سرمایه‌گذاریها- عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی 30 31 32 (221، 17) (401، 2) 498، 18 980 (622، 19) 937، 23 260، 6 (066، 16) (666، 4) (732، 20) سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های مالی خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی 33 34 (369، 5) 016، 8 (144) 647، 2 465، 9 (097، 3) 948، 7 851، 4 (زیان) قبل از مالیات مالیات سود فعالیتهای عادی 19 503، 2 (26) 316، 14 (592، 3) سود قبل از اقلام غیر مترقبه 477، 2 724، 10 درآمد غیر مترقبه اثر مالیاتی درآمد غیر مترقبه 35 100، 11 (775، 2) 0 0 خالص اثرات اقلام غیر مترقبه 325، 8 0 سود خالص سهم اقلیت از زیان سال جاری 802، 10 (143، 1) 724، 10 (432) سود خالص- سهم گروه 945، 11 156، 11 یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است. شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) صورت سود و زیان تلفیقی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1385 یادداشت سال 1385 29/12/1384 (تجدید ارائه شده) میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال گردش حساب سود (زیان ) انباشته تلفیقی سود خالص بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 85 و 86 945، 11 (806، 7) 139، 4 156، 11 (570، 9) 586، 1 زیان انباشته در ابتدای سال- سهم گروه تعدیلات تلفیق تعدیلات سنواتی 36 (589، 24) 594، 11 (946) (695، 5) 332، 11 (106، 19) (زیان) انباشته در ابتدای سال- تعدیل شده (941، 13) (469، 13) زیان قابل تخصیص تخصیص سود: اندوخته قانونی سود سهام پیشنهادی/ مصوب 25 20 (999) 0 (802، 9) (999) (883، 11) (757) (410، 1) (167، 2) زیان انباشته در پایان سال (801، 10) (050، 14) سهم اقلیت (940، 3) (695، 2) یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است. شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) ترازنامه تلفیقی در تاریخ 29 اسفند ماه 1385 داراییها یادداشت 29/12/1385 29/12/1384 (تجدید ارائه شده) میلیون ریال میلیون ریال داراییهای جاری: موجودی نقد سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت حسابها و اسناد دریافتنی تجاری سایر حسابها و اسناد دریافتنی موجودی مواد و کالا سفارشات و پیش پرداختها 5 6 7 8 9 10 081، 123 0 448، 120 153، 38 554، 43 251، 35 935، 58 821، 5 870، 45 202، 13 041، 47 816، 7 جمع داراییهای جاری 487، 360 685، 178 داراییهای غیر جاری: داراییهای ثابت مشهود سر قفلی داراییهای نامشهودسرمایه‌گذاریهای بلند مدت سایر داراییها 11 12 13 14 15 130، 51 961، 4 990، 8 454، 35 803، 2 538، 53 237، 5 069، 8 454، 35 611، 2 جمع داراییهای غیر جاری 338، 103 909، 104 جمع داراییها 825، 463 594، 283 یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است. شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) ترازنامه تلفیقی در تاریخ 29 اسفند ماه 1385 بدهیها و حقوق صاحبان سهام یادداشت 29/12/1385 29/12/1384 (تجدید ارائه شده) میلیون ریال میلیون ریال بدهیهای جاری: حسابها و اسناد پرداختنی تجاری سایر حسابهای پرداختنی پیش دریافتها ذخیره مالیات سود سهام پیشنهادی و پرداختنی تسهیلات مالی دریافتی 16 17 18 19 20 21 852، 92 571، 77 085، 109 540 858 087، 12 007، 8 529، 69 459، 17 202، 3 068، 2 118، 16 جمع بدهیهای جاری 002، 293 383، 116 جمع بدهیهای غیر جاری: حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 22 23 140، 2 944، 3 140، 2 331، 3 جمع بدهیهای غیر جاری 084، 6 471، 5 جمع بدهیها 086، 299 854، 121 حقوق صاحبان سهام: سرمایه (167 میلیون سهم یکهزار ریالی تمام پرداخت شده) اندوخته قانونی سایر اندوخته‌ها زیان انباشته 24 25 26 000، 167 921، 4 0 (801، 10) 000، 167 926، 30 0 (050، 14) جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی سهم اقلیت 27 120، 161 619، 3 876، 156 864، 4 جمع حقوق صاحبان سهام 739، 164 740، 161 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام 825، 463 594، 283 یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است. سهم اقلیت سال 84 نام شرکت درصد سهام سرمایه‌گذار درصد سهام اقلیت سرمایه سهم اقلیت سود انباشته سهم اقلیت اندوخته قانونی سهم اقلیت سایر اندوخته‌ها سهم اقلیت کل سهم اقلیت شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی % 000، 49 % 000، 51 000، 000، 596، 8 000، 000، 384، 4 (000، 664، 612) (491، 461، 312) 000، 529، 44 997، 709، 22 0 0 506، 248، 94، 4 شرکت توس پیوند % 000، 100 % 000، 0 000، 000، 446، 43 0 (000، 000، 762، 16) 0 000، 000، 5 0 0 0 0 شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان% 970، 99 % 030، 0 000، 79، 967، 19 000، 000، 6 (975، 861، 968) (127، 291) 726، 465، 365 817، 109 007، 247، 180 161، 54 850، 872 شرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) % 000، 80 % 000، 20 000، 000، 500، 13 000، 000، 700، 2 (006، 018، 750، 9) (601، 003، 950، 1) 403، 345، 244 081، 869، 48 890، 155، 987، 1 178، 431، 397 657، 296، 196، 1 جمع کل 000، 790، 509، 85 000، 000، 090، 7 (981، 543، 093، 28) (220، 756، 262، 2) 129، 340، 659 894، 688، 71 366، 502، 370، 3 339، 485، 397 014، 418، 296، 5 نام شرکت درصد سهام شرکت اصلی درصد سهام اقلیت سود (زیان) 1384 سهم اقلیت شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی % 000، 49 % 000، 51 000، 229، 860 793، 720، 438 شرکت توس پیوند % 000، 100 % 000، 0 (000، 000، 050، 5) 0 شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان% 138، 97 % 862، 2 551، 399، 707، 1 775، 865، 48 شرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) % 000، 80 % 000، 20 (081، 131، 600، 4) (216، 026، 920) جمع گل (530، 502، 082، 7) (648، 439، 432) سهم اقلیت سال 84 نام شرکت درصد سهام سرمایه‌گذار درصد سهام اقلیت سرمایه سهم اقلیت سود انباشته سهم اقلیت اندوخته قانونی سهم اقلیت سایر اندوخته‌ها سهم اقلیت کل سهم اقلیت شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی % 000، 49 % 00، 51 000، 000، 596، 8 000، 000، 384، 4 000، 703، 142 194، 779، 72 000، 529، 44 997، 709، 22 0 0 191، 489، 479، 4 شرکت توس پیوند % 000، 100 % 000، 0 000، 000، 446، 43 0 (000، 000، 812، 21) 0 000، 000، 5 0 0 0 0 شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان% 97، 99 % 030، 0 000، 79، 967، 19 000، 000، 6 058، 362، 395 800، 118 715، 513، 369 033، 111 007، 247، 180 161، 54 994، 283، 6 شرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) % 000، 80 % 000، 20 000، 000، 500، 13 000، 000، 700، 2 (087، 149، 350، 14) (817، 029، 870، 2) 403، 345، 244 081، 869، 48 890، 155، 987، 1 178، 431، 397 441، 270، 276 جمع کل 000، 790، 509، 85 000، 000، 090، 7 (761، 511، 863، 33) (823، 131، 797، 2) 118، 388، 663 111، 690، 71 897، 402، 167، 2 339، 485، 397 627، 043، 762، 4 نام شرکت درصد سهام شرکت اصلی درصد سهام اقلیت سود (زیان) 1384 سهم اقلیت شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی % 000، 49 % 000، 51 (000، 944، 749) (930، 474، 382) شرکت توس پیوند % 000، 100 % 000، 0 (000، 000، 050، 2) 0 شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان% 138، 97 % 862، 2 773، 959، 80 069، 317، 2 شرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) % 000، 80 % 000، 20 (180، 565، 813، 3) (036، 713، 762) جمع گل (407، 549، 532، 6) (897، 870، 142، 1) ریز حسابهای فیما بین شرکتهای گروه سال 85 نام شرکت شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی شرکت توس پیوند شرکت طراحی مهندسی پارس پنگانشرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) جمع کل دریافتنی پرداختنی دریافتنی پرداختنی دریافتنی پرداختنی دریافتنی پرداختنی دریافتنی پرداختنی دریافتنی پرداختنی شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) 000، 868، 584، 1 000، 000، 094، 6 478، 986، 8 878، 069، 304، 6 682، 650، 356، 2 478، 986، 8 560، 588، 339، 16 شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی 000، 000، 183، 8 000، 000، 183، 8 0 شرکت توس پیوند 000، 000، 609، 6 000، 000، 416 683، 883، 99 000، 000، 609، 6 683، 883، 515 شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان000، 000، 304، 6 004، 500، 11 809، 546، 8 004، 500، 315، 6 809، 546، 8 شرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) 000، 000، 470، 1 000، 000، 24 000، 000، 100 000، 000، 570، 1 000، 000، 240 جمع کل 000، 000، 566، 22 000، 000، 656 0 000، 000، 100 000، 000، 094، 6 478، 986، 8 878، 069، 304، 6 004، 500، 11 174، 081، 465، 2 482، 486، 686، 22 052، 019، 104، 17 سند حذف حقوق صاحبان سهام شرکتهای فرعی با حساب سرمایه‌گذاری سال 84 نام حساب شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی شرکت توس پیوند شرکت طراحی مهندسی پارس پنگانشرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) جمع کل بد بس بد بس بد بس بد بس بد بس بد بس خالص سرمایه 000، 000، 596، 8 000، 000، 446، 43 000، 790، 967، 19 000، 000، 500، 13 000، 790، 509، 85 0 - 000، 790، 509، 85 اندوخته قانونی 000، 529، 44 726، 465، 365 403، 345، 244 129، 340، 654 0 - 129، 340، 654، سایر اندوخته‌ها 0 007، 247، 180 890، 155، 987، 1 897، 402، 167، 2 0 - 897، 402، 167، 2 سود (زیان) انباشته 000، 664، 612 975، 861، 968 006، 018، 750، 9 0 981، 543، 331، 11 -981، 543، 331، 11 سر قفلی 494، 616، 924 092، 232، 423 370، 813، 014، 6 463، 045، 438، 6 494، 616، 924 - 969، 428، 513، 5 سهم اقلیت 506، 248، 094، 4 850، 872، 5 657، 296، 196، 1 0 014، 418، 296، 5 014، 418، 296، 5 سرمایه‌گذاری بلند مدت 000، 000، 009، 3 000، 000، 446، 43 000، 000، 962، 19 000، 000، 800، 10 0 000، 000، 217، 77 000، 000، 217، 77 جمع 000، 529، 640، 8 000، 529، 640، 8 000، 000، 446، 43 000، 000، 446، 43 825، 734، 936، 20 825، 734، 936، 20 663، 314، 746، 21 663، 314، 746، 21 0 0 489، 578، 769، 94 489، 578، 769، 94 0 مغایرت 0 0 0 0 0 0 سند حذف حسابهای دریافتنی و پرداختنی فیما بین سال 84 نام حساب شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی شرکت توس پیوند شرکت طراحی مهندسی پارس پنگانشرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) جمع کل بد بس بد بس بد بس بد بس بد بس بد بس خالص حسابهای پرداختنی 000، 787، 433، 1 000، 000، 096، 3 326، 229، 716، 5 517، 522، 059، 2 000، 000، 467، 1 843، 538، 772، 13 0 - 843، 538، 772، 13 حسابهای دریافتنی 000، 000، 40 435، 313، 775 0 000، 000، 467، 12 0 435، 313، 285، 13 435، 313، 285، 13 پیش دریافت 0 0 0 0 0 0 پیش پرداخت 0 0 0 0 0 0 مغایرت 000، 787، 433، 1 000، 000، 056، 3 891، 915، 940، 4 517، 522، 059، 2 000، 000، 003، 11 000، 000، 003، 11 408، 225، 490، 11 408، 225، 487 جمع 000، 787، 433، 1 000، 787، 433، 1 000، 000، -96، 3 000، 000، 096، 3 326، 229، 716، 5 326، 229، 716، 5 517، 522، 059، 2 517، 522، 059، 2 000، 000، 470، 12 000، 000، 470، 12 843، 538، 775، 24 843، 538، 775، 24 0 مغایرت 0 0 0 0 0 0 ریز حسابهای فیمابین شرکتهای گروه سال 84 نام شرکت شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی شرکت توس پیوند شرکت طراحی مهندسی پارس پنگانشرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) جمع کل دریافتنی پرداختنی دریافتنی پرداختنی دریافتنی پرداختنی دریافتنی پرداختنی دریافتنی پرداختنی دریافتنی پرداختنی شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) 000، 787، 433، 1 000، 000، 096، 3 435، 313، 775 326، 229، 716، 5 666، 063، 003، 2 425، 313، 775 992، 079، 249، 12 شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی 0 0 شرکت توس پیوند 000، 000، 262، 3 042، 932، 39 000، 000، 262، 3 042، 932، 39 شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان000، 000، 911، 5 000، 000، 710 809، 526، 16 000، 000، 911، 5 809، 526، 726 شرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) 000، 000، 297، 3 000، 000، 757 000، 000، 400 000، 000،337، 3 000، 000، 757 جمع کل 000، 000، 470، 12 000، 000، 467، 1 0 000، 787، 433، 1 000، 000، 400 000، 000، 096، 3 435، 313، 775 326، 229، 716، 5 0 517، 522، 059، 2 435، 313، 285، 13 843، 585، 772، 13 محاسبه سر فقلی نام شرکت تاریخ تحصیل تعداد سهام خریداری شده تعداد کل سهام درصد سرمایه‌گذاری درصد اقلیت حقوق صاحبان سهام سهم شرکت اصلی از حقوق صاحبان سهام سهم اقلیت از حقوق صاحبان سهام بهای تمام شده سرمایه‌گذاری سر قفلی استهلاک سر قفلی استهلاک سال جاری استهلاک یک ماه ماه استهلاک سر قفلی شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی 1384 120، 42 960، 85 %49 % 51 000، 865، 027، 8 494، 616، 933، 3 506، 248، 094، 4 000، 000، 009، 3 (494، 616، 924) (569 852، 3) 12 825، 230، 46 (825، 230، 46) شرکت توس پیوند 1384 840، 737، 1 840، 737، 1 %100 % 0 000، 000، 446، 43 000، 000، 446، 43 0 000، 000، 446، 43 0 0 12 0 0 شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان1384 790، 961، 19 790، 967، 19 % 97، 99 % 03، 0 758، 64، 544، 19 908، 767، 538، 19 850، 872، 5 000، 000، 962، 19 092، 232، 423 467، 763، 1 12 (605، 161، 21) 605، 161، 21 شرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) 1384 000، 800، 10 000، 500، 13 % 80 % 20 287، 483، 981، 5 630، 186، 785، 4 657، 296، 196، 1 000، 000، 800، 10 370، 813، 014، 6 722، 061، 25 12 (669، 740، 300) 669، 740، 300 جمع کل 045، 989، 999، 76 031، 571، 703، 71 014، 418، 296، 5 000، 000، 217، 77 969، 428، 513، 5 621، 972، 22 (448، 671، 275) 448، 671، 275 سند حذف حقوق صاحبان سهام شرکتهای فرعی با حساب سرمایه‌گذاری سال 85 نام حساب شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی شرکت توس پیوند شرکت طراحی مهندسی پارس پنگانشرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) جمع کل بد بس بد بس بد بس بد بس بد بس بد بس خالص سرمایه 000، 000، 596، 8 000، 000، 446، 43 000، 790، 967، 19 000، 000، 500، 13 000، 790، 509، 85 0 - 000، 790، 509، 85 اندوخته قانونی 000، 529، 44 715، 513، 369 403، 345، 244 118، 388، 658 0 - 118، 388، 658 سایر اندوخته‌ها 0 007، 247، 180 890، 155، 987، 1 897، 402، 167، 2 0 - 897، 402، 167، 2 سود (زیان) انباشته 000، 703، 142 058، 362، 395 087، 149، 350، 14 058، 65، 538 087، 149، 350، 14 029، 084، 812، 13 سر قفلی 494، 616، 924 092، 232، 423 370، 813، 014، 6 463، 045، 438، 6 494، 616، 924 - 969، 428، 513، 5 سهم از سود انباشته فرعی پس از مقطع تحصیل 315، 126، 370 787، 860، 367، 1 865، 104، 680، 3 865، 104، 680، 3 193، 987، 737، 1 - 672، 117، 942، 1 سرمایه اهدایی 0 0 0 سهم اقلیت 191، 489، 479، 4 994، 283، 6 441، 270، 276 0 627، 043، 762، 4 627، 043، 762، 4 سرمایه‌گذاری بلند مدت 000، 000، 9، 00، 3 000، 000، 446، 43 000، 000، 962، 19 000، 000، 800، 10 0 000، 000، 217، 77 000، 000، 217، 77 جمع 000، 232، 783، 8 000، 232، 783، 8 000، 000، 446، 43 000، 000، 446، 43 872، 144، 336، 21 872، 144، 336، 21 528، 419، 426، 25 528، 419، 426، 25 0 0 401، 796، 991، 98 400، 796، 991، 98 0 مغایرت 0 0 0 0 0 0 0 سند حذف حسابهای دریافتنی و پرداختنی فیمابین سال 85 نام حساب شرکت فن‌آوری تجهیزات سر چاهی شرکت توس پیوند شرکت طراحی مهندسی پارس پنگانشرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص) شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) جمع کل بد بس بد بس بد بس بد بس بد بس بد بس خالص حسابهای پرداختنی 000، 868، 584، 1 000، 000، 094، 6 878، 096، 304، 6 174، 081، 465، 2 000، 000، 656 052، 019، 104، 17 0 - 052، 019، 104، 17 حسابهای دریافتنی 000، 000، 100 478، 986، 8 004، 500، 11 000، 000، 566، 22 0 482، 486، 686، 22 482، 486، 686، 22 پیش دریافت 0 0 0 0 0 0 پیش پرداخت 0 0 0 0 0 0 مغایرت 000، 868، 584، 1 000، 000، 994، 5 400، 083، 295، 6 170، 581، 453، 2 000، 000، 910، 21 000، 000، 910، 21 570، 532، 327، 16 - 430، 467، 582، 5 جمع 000، 868، 584، 1 000، 868، 584، 1 000، 000، 094، 6 999، 000، 094، 6 878، 096، 304، 6 878، 096، 304، 6 174، 081، 465، 2 174، 081، 465، 2 000، 000، 566، 22 000، 000، 566، 22 052، 019، 014، 39 052، 019، 014، 39 0 مغایرت 0 0 0 0 0 0


2 دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1140)

واژه «شطرنج»تلفظ فارسی «چاتورانگا » است کلمه ای که در زبان سانسکریت برای نام گذاری این بازی به کار برده می شود،جایی که معمولاً از آن به عنوان نخستین زادگاه این بازی یاد می شود. اگر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1141)

بررسی تاریخ شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر شهر نیشابور مانند سایر شهرهای استان خراسان جزء اولین مراکز مسکونی است که اقوام آریایی پس از ورود به ایران در آن سکنی گزیدند. خراسان قدیم به ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1142)

بنام خدا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران معاونت صنایع کوچک طرح امکان سنجی "پارچه بافی" پاییز 85 فهرست مطالب فصل اول بررسی بازار مطالعه و شناخت محصول...............................................................................................................................4 عوامل موثردر ادامه مطلب…

background