فصل 3 روش‌شناسی مطالعه مروری بر روشهای استفاده شده در تخمین اهمیت اقتصادی نواحی تفریحی و بیابانی در جنگل مدل پرینس آلبرت در این متن در این فصل آورده شده است. این فصل در دو قسمت خلاصه شده است: در بخش 301 یک خلاصه‌ای از مذاکرات ارزش بدون استفاده بیابان و برآورد آن آورده شده، در حالیکه در بخش 302 مروری بر طراحی آمارگیری، طراحی نمونه‌برداری و میزان واکنش‌ها آورده شده است. 1. 3 مفهوم ارزش بدون استفاده بیابان و روش برآورد خالص وجودی یا ارزش حفاظتی بیابان ارزش بدون استفاده را تعریف می‌کند مقدمتاً ترکیبات وجودی و تقاضاهای ارزش نسلهای آینده است. یک روش مستقیم قابل دسترس برای برآوردن ارزشها فن ارزش‌گذاری ضربتی است. نگرش ارزش‌گذاری ضربتی باز نهایی در این متن برای مشخص کردن تمایل به پرداخت ساکنان ساسکاچوان برای حفاظت بکار گرفته شده بود. روش پرداخت بود یک سهم در پشتوانه خاص طراحی شده بخصوص بمنظور حفاظت کردن و نگهداری از بیابان این روش پرداخت به دو دلیل انتخاب شده بود: ‌(1)‌ ساکنان ساسکاچوان آشنا با اعانه‌های ساخته شده مخصوص بمنظور (I,e گروه‌های زیست محیطی و دستگیری) بودند و (2) این روش نسبتاً‌ بی‌طرف است بعلاوه احساس می‌شد که بلیط ورودیه یا چیزی شبیه به مالیات باعث بیان واکنشهای متعدد می‌شود. برای اجتناب از خطاهای استراتژی در واکنشها شریکها می‌دانستند ابتدای پرسشی که مطرح شده بود یک مجموعه‌ای از موقعیت فرضی را توضیح می‌داد. 2. 3 مجموعه داده‌ها 1.2.3 طراحی آمارگیری در طی بهار و تابستان سال 1994 یک پرسشنامه بصورت تصادفی بین ساکنان نواحی ساسکاچوان توزیع و توسعه پیدا کرد. متن بر روی نواحی بیابان و تفریحی توسط ساکنان ساسکاچوان متمرکز شده بود. این آمارگیری از روی اطلاعات استخراج شده جمعیت‌شناسی اقتصادی، ‌نظری و رفتاری ساکنان طراحی شده بود. آمارگیریها قبلاً‌ توسط اقتصاددانان، دانشجویان و عموم مردم از پیش امتحان شده بود. پرسشنامه در ضمیمه A می‌تواند در 4 بخش اصلی خلاصه شود بخش 1 سوال از وسط 7 تمرکزها روی مفهوم فعالیتهای تفرجی اطراف و محل شرکت. بخش بعدی سوال 8 و 9 شناسایی بیشتر قسمتهای مهم و برجسته پارک ملی پرینس آلبرت در حالیکه بخش سوم سوالات 17 تا 10 بیرون کشیدن اطلاعات مربوط به حیات وحش و بیابان از ساکنان است. بخش آخر سئوالات 18 تا 26 تمرکز روی قسمتهای جمعیت‌شناسی است. 2. 2. 3 طراحی نمونه‌برداری توزیع آمارگیری از طریق خدمات پستی انجام شده بود. ایالتها به 4 منطقه تقسیم شده بودند که از نمونه‌های تصادفی و از طریق دفاتر تلفن تولید شده بودند. غرب هدفها به اجرا درآمد نمونه‌برداری تصادفی و برچسبهای نشانی فراهم شد. در ابتدا 200 تا از آمارگیریها به بیرون هر یک از مناطق (ساسکاتون، یورکتون، ملویل) منطقه 3 (رجینا، سویفت کاریت، موس جا و یبورن و استوان) و منطقه 4 ( با تلفولد شمالی، تلوید مینتر، دریاه میدو و کیندوسلی) فرستاده شده بودند و 250 تا از آمارگیری‌ها به منطقه 10 پرینس آلبرت) فرستاده شده بودند. برای بعضی از نواحی مقادیر حساسیت‌ها بالاتر بود. برای این ناحیه در دومین ارسال 200 تا از آمارگیریها به پرینس آلبرت فرستاده شده بودند 100 تا به ساسکاتون و ... 100 تا به باتلفولد شمالی این سه منطقه متمرکز شده بودند زیرا تصور بر این بود که سهم بیشتری از ساکنان در پارک ملی و پرینس آلبرت دیده شده بودند. اولین آمارگیریها از 850 تا فرستاده شده در سراسر ایالت در اوائل آگوست 1994 توزیع شده بود. دیگر 400 تای آمارگیری فرستاده شده در اوایل اکتبر 1994 به سه منطقه دیگر توزیع شده بود یعنی، پرینس آلبرت،‌ ساسکاتون و باتلفورد شمالی ساکنان یک آمارگیری را با یک روکش نامه‌ای که مفهوم آمارگیری را توصیف می‌کرد و یک کارمزد مربوط به هزینه پستی که به پاکت پستی بر می‌گشت را دریافت کردند. 3. 2. 3 مقادیر حساسیت‌ها آمارگیری مقادیر حساسیت‌ها بطور قابل توجهی از منطقه‌ای به منطقه دیگر متغیر است. تغییرات مقادیر حساسیت از 7/14% از منطقه 4 به 7/22% منطقه 1 (جدول 3. 1 را ببینید) ‌عموماً یک فرد نزدیکتر به ساکن پارک ملی پرینس آلبرت بیشتر شبیه به شخصی بود که به آمارگیری‌ها بر می‌گشت این ممکن است نشان دهد که آگاهی و توجه برای مناطق بیابانی و تفریح افزایش پیدا میکند چنانکه یک حرکت در جهت شمال از داخل ساسکاتون یا آن عنوان آمارگیری ممکن است نتایج موثری داشته باشد. پرسشنامه‌های مناطق بیابانی و تفرجی در نواحی عمومی توزیع شده بودند که حاوی توضیح مقادیر نسبتاً‌ پایین حساسیت‌ها بود. نرخهای واکنش وقتی که یک بهره گروهی ویژه هدف گرفته شده نوعاً ‌بالاتر هستند. در آمارگیری‌های بازگشت داده شده، 38 تای آنها برای تخمین ارزش منابع قابل استفاده نبودند زیرا سئوالات خیلی زیادی بی جواب می‌ماندند. واکنشهایی که جواب داده شده بودند و تمایل به پرداخت آنها صفر دلار بود به یک دلیل برای واکنشهایشان پرسیده شده بودند، بنابراین این‌جوری اجازه شناسایی 7 واخواست مزایده که از تجزیه و تحلیل (VM)‌ نادیده گرفته شده بودند داده شد. نرخهای برگشتی قابل استفاده 16% بود. (‌جدول 3. 2 را ببینید) جدول 3. 1 نرخهای واکنش برای بازدید زمین لم یزرع و تفرجی PAMF مجموعه‌ برگشتیها پست دوم پست اول منطقه و موقعیت نرخ‌های واکنش نرخ‌های برگشتی بازگشتی‌ها فرستاده A نرخ‌های برگشتی بازگشتی‌ها فرستاده A 100 7/22% 4/22% 43 192 9/22% 57 249 منطقه 1 پرنیس آلبرت 59 6/20% 1/24% 21 21 87 87 0 0 1/19% 38 37 1 0 199 174 25 0 منطقه 2 سارسکاتون یورکتون ماسویل 50 178% 7/11% 11 11 94 94 0 0 0 7/19% 39 25 7 2 5 198 116 43 27 12 منطقه 3 باتلفورد شمالی سلوید مینستر دریاچه میدو کیندرسلی 29 7/14% 0 0 0 0 0 0 7/14% 29 14 6 6 3 0 197 127 30 23 11 6 منطقه 4 رجینا موس جاو سویفت کارنت ویبورن استوان 238 6/19% 1/20% 75 373 3/19% 163 843 مجموع آمارگیری‌های فرستاده شده نشانگر تعداد آمارهای واقعی توزیع شده. شکل 3. 1 و 3. 2 توزیع از طریق آمارهای تحویل داده شده و آمارهای برگشتی را ترتیب روشن می‌کند منطقه 1 (ناحیه PA) 36% از آمارها را دریافت کرده اما در حالیکه 42 درصد واکنشها را دریافت کرده است. جدول 2. 3 :‌آمارهای قابل استفاده و اندازه نمونه درصد تعداد 100% 1216 مجموع آمارهای فرستاده شده 6/19% 238 مجموع آمارهای بازگشتی 9/15% 193 آمارهای قابل استفاده آمارهای تحویل داده شده 825503619500(1216) شکل 2. 3 :‌ توزیع آمارهای پستی آمارهای برگشتی 825503619500(1216) شکل 2. 3 :‌ ناحیه آمارهای برگشتی فصل چهار تفرج شرکت موضوع اصلی این فصل آماده کردن یک دید کلی از ویژگیهای ساکنان نمونه است. نقشه استفاده مکانهای بیابانی شمالی آنها (در ابتدا پارک ملی پرینس آلبرت) و دیگر امکانات ایالتی همچنین اینجا شرح داده شده است. 4. 1 مشخصه نمونه واکنشها میانگین مطالعه پاسخگوها 45 سال بود و اندازه خانوادگی زیر 3 نفر و درآمد خانوادگی کمی بیشتر از 46000 دلار داشتند. میانگین سطح آموزش پاسخگوها نزدیک به 13 سال بود. این بر این دلالت می‌کند که میانگین مخاطبان تعداد ناچیزی از بچه‌های زیر 16 سال عمر در خانواده زیر 1 بود در حالیکه میانگین اندازه خانواده 7/2 نفر بود. نزدیک به یک چهارم آنهایی که آمارگیری شده بودند بازنشست شده بودند. جدول 1. 4 خلاصه‌های ویژگیهای عمومی آمارهای ساکنان سرشماری سال 1991 پیشنهاد می‌کند یک میانگین از ساکنان نواحی ساسکاچوان آموزشی کمی بیشتر از 13 سال و درآمدی 41000 دلاری داشته باشند. میانگین تعداد مردم در خانواده برابر با متوسط آمارها بود. اگر چه در سال 1991، 63% از جمعیت در نواحی فرض شده بود. در مقایسه به نظر می‌رسد که نمونه شبیه به میانگین خانواده ساسکاچوان باشد. 2. 4 فعالیتهای صحرائی بیشترین گردشهای تفرجی شامل یک سری فعالیتهای گروهی است. قدم زدن تماشای حیات وحش، ماهیگیری، چادرزدن، پیک نیک، شما و قایق سواری بودند که مهمترین فعالیتها بر اساس اندازه نمونه 192 گردشگر ناحیه ساسکاچوان است. جدول 1. 4 : ویژگی مطالعه نمونه حداکثر حداقل 95000 $ 5000 $ 45781 $ درآمد خانواده 00/87 00/17 29/45 سال سن 00/20 00/8 37/13 سال آموزش 00/7 00/1 70/2 تعداد افراد خانواده 00/6 00/0 64/0 بچه (<16) n.a. n.a. 22% بازنشسته فعالیتهای مهم کوچکتر بودند تنیس، اسکیت روی برف، قایق سواری / موج سواری و اسب سواری. اسکی و ماهیگیری در یخ در عرض کشور مهمترین فعالیتهای صحرایی زمستانی بودند. شکار کردن بیشترین انحرافها را از استانداردها بخاطر تعداد زیاد واکنشهای افراطی داشت. نزدیک به 60% واکنشها نشان داد که شکار کردن اهمیتش به اندازه آنها نبود، در حالیکه 23% دیگر احساس کردند که شکار کردن خیلی مهم بود. مقیاس 1 (نه در همه اهمیت)‌ به 5 (خیلی مهم) ‌برای اندازه‌گیری تغییر یافته فعالیتها استفاده شده بود. واکنشها یا جوابها به سوالات آمارگیری‌ها در رابطه با تغییر یافتن فعالیتهای تفریحی در جدول 2. 4 آمده‌اند. فعالیتهایی که در بالغ بر 49% واکنشها شرکت داده شده بودند که در دسته پایین‌تری از نرخهای شرکت آورده شده بودند قدم زدن پیک نیک تماشای حیات وحش، چادر زدن، شنا، عکاسی، قایق سواری، ماهیگیری، ‌هاکی، حمام آفتاب و بازی گلف چنانکه انتظار می‌رفت همین فعالیتها بالاترین نرخ شرکت (بیشتر از 44% همه جوابها) در ساسکاچوان داشتند، اگرچه ترتیب آن بخاطر بودن کمترین شرکت‌کننده در بازی ‌هاکی و عکاسی کمی تغییر یافته بود. جدول 2. 4 اهمیت هر فعالیت تفرجی بر روی نمونه واکنشها b فعالیت b فعالیت 40/1 57/2 ورزش میدانی 09/1 91/3 قدم زدن 50/1 52/2 اسکی 18/1 71/3 تماشای حیات وحش 34/1 43/2 ماهیگیری در زیر یخ 47/1 60/3 ماهیگیری 50/1 38/2 حمام آفتاب 37/1 54/3 چادر زدن 42/1 18/2 اسکی قپه 32/1 43/3 شنا 63/1 16/2 ماشین برفی 22/1 40/3 پیک نیک 22/1 10/2 شکار کردن 44/1 26/3 قایق سواری 21/9 95/1 کوهنوردی 33/1 97/2 هاکی 11/1 86/1 دوچرخه سواری 17/1 86/2 عکاسی 04/1 65/1 موج سواری با تخته و بادبان 50/1 75/2 گلف 02/1 62/1 اسب سواری 39/1 63/2 ورزش باکانو تنیس قایقرانی با کایاک اسکی با کفش برفی 44/1 59/2 اسکی آبی سر خوردن با بیوت یک مقیاس از 1 ( نه خیلی مهم) به 5 ( بشدت مهم) استفاده شده است. قدم زدن، تماشای حیات وحش و پیک نیک در پارک ملی پرینس آلبرت در بالغ بر 20% واکنشها سهیم بودند. میزان شرکت از فعالیتهای صحرایی بیرون ساسکاچوان در کانادا ترتیب داده شده که از 34% برای قدم زده به 0% برای اسکی با کفش برقی رسید. پنج تا از فعالیتها با بالاترین میزان سهم بودند:‌قدم زدن، عکاسی(27%) تماشای حیات وحش. (26%)، چادر زدن(20%) و ‌هاکی (19%) منظم‌ترین فعالیتهای شرکت کرده در بیرون کانادا بواسطه جوابها بودند قدم زدن (13%) و عکاسی (12%) بدنبال آن تا اندازه‌ای دور بواسطه تماشای حیات وحش،‌ هاکی، حمام آفتاب،‌ گلف، شنا، پیک نیک و چادر زدن، همه از 4 تا 8% قلق‌گیری شده است. اسکی تپه تنها فالیتی بود که در جوابهای شرکت داده شده در اطراف کانادا ساسکاچوان و در ساسکاچوان میزان آن تقریباً‌ مساعد بود. برای همه فعالیتهای دیگر، مشارکت در ساسکاچوان غالب بود. یک خلاصه وضعیت کامل از همه فعالیتهای مطالعاتی و میزان مشارکت نسبی آنها در چهار موقعیت در جدول 3. 4 موجود است. چنانچه تعدادی از جوابهای دیگر ایالتها مانند پارک ملی پرینس آلبرت در طول ماههای غیر زمستان از آوریل تا اکتبر دیده نشد. گردشهای غیر زمستانی 88% جوابها را تشکیل داده بودند در حالیکه 52% را سفرهای کوتاه زمستانی در بر می‌گرفت (نوامبر تا مارس) در سال 4 ـ 1993 . جدول 4. 4 میانگین مسافرتها و همچنین میانگین طول گردشها به چهار منطقه در سال آخر را نشان می‌دهد. میانگین‌هایی برای آن جوابها در نظر گرفته می‌شود که عملا از یک گردش به منطقه مشخص شده در زمان تعیین شده تشکیل شده باشد. جالب توجه این است که بر طبق یادداشتی که آنها از پارک ملی آلبرت دیدن می‌کنند از نظر تعداد شبیه به دیگر تاسیسات کانادایی که از آن دیدن می‌کنند بود. 3. 4 پارک ملی پرینس آلبرت در مقایسه میانگینهای بعدی بجز 16% واکنشهایی بودند که هیچ زمانی در میان مناطق تفریحی ساسکاچوان صرف آنها نشده بود. عمومی‌ترین مناطق مرکزی / شمالی تفریحی ساسکاچوان دریاچه‌های راما و کریستوفر که میانگین واکنشها 24/5 روز در سال گذشته را زبان صرف شده برای آنها نشان می‌دهد. پارک ملی پرنیس آلبرت و دریاچه کانول بیشترین مناطق تکراری تفریحی بعدی بودند، که روی میانگین حدود 4 روز دیده شده است. دریاچه میدوولاک لارونگ معدلی که از اینها گرفته شده 5/1 تا 2 بازدید کننده در روز در سال گذشته جدول 3. 4 : درصد نمونه واکنشهای شرکت کننده در موقعیت مشخص شده در طی سال 94/1993 فعالیت در PANP در ساسکاچوان در کانادا بیرون ساسکاچوان بیرون کانادا بدون شرکت کننده قدم زدن 30 81 34 13 14 پیک نیک 21 67 16 5 30 تماشای حیات وحش 22 61 26 8 33 چادر زدن 13 60 20 4 35 شنا 17 61 15 6 36 عکاسی 15 45 27 12 37 قایق سواری 13 62 7 2 37 ماهیگیری 11 60 8 2 46 هاکی 17 47 19 8 48 حمام آفتاب 16 52 11 7 50 گلف 13 49 12 7 70 اسکی روی آب/تیوپ سواری 6 31 1 1 70 ماهیگیری در زیر یخ 1 30 1 0 75 ماشین برفی 0 25 1 1 78 اسکی 4 22 1 1 78 دوچرخه سواری کوهستانی 4 20 3 2 78 شکار کردن 0 22 0 0 81 اسکی تپه ای 0 15 10 1 81 ورزش با کانو/قایقرانی با کایاک 3 19 2 1 89 تنیس 1 11 2 2 90 اسب سواری 2 10 2 1 91 موج سوار با تخته و بادبان 1 8 1 1 98 کفش برفی 0 2 0 0 به این تعداد از مکانهای متعدد که برای هر فعالیت استفاده شده به 100 عدد اضافه نشده است. جدول 4. 4: میانگین تعداد گردشها و طول گردشها در سال گذشته برای مطالعه نمونه PANP جای دیگر ساسکاچوان در کانادا بیرون ساسکاچوان بیرون کانادا گردشها غیر زمستانی (آوریل ـ ‌اکتبر) (97)3/3 (154)2/9 (97)7/1 (26)1/1 زمستانی(نوامبر ـ ‌مارس) (22)2/2 (85)8/6 (37)5/1 (23)0/1 طول غیر زمستانی (آوریل ـ ‌اکتبر) 9/2 5/3 8/7 5/10 زمستان (نوامبر ـ ‌مارس) 5/1 3/2 7/6 50/32 میانگینهایی برای آنچه که از یک گردش به موقعیت مشخص شده و تعدادی در پرانتز تشکیل شده که تعداد واکنشهایی که می‌سازند یک گردش به منطقه مشخص را نشان می‌دهد. آن جوابها بخاطر این بود که آنها در بیشتر فعالیتهای صحرایی شرکت نمی‌کنند، نزدیک به نصف آنها تصور می‌کردند که هزینه این شرکت خیلی بالا بود. حدود یک سوم جوابها نشان میداد که آنها نتوانسته بودند زمانی را برای شرکت کردن فعالیتهای بیشتر اختصاص دهند و یک دهم گزارشها حاکی بود که اشکالات دلیلی برای بیشتر شرکت نکردن آنها بود. (جدول 6. 4 را ببینید) آنهایی که تصور کرده بودند که آنها مردم بیرونی یا اطراف نبودند حدود 5% از جوابها مال آنها بود و فقط 2% قبلی ورزشهای صحرایی داشت. 4. 4 استفاده پارک ملی پرینس آلبرت برای تفرج پارک ملی پرینس آلبرت یکی از عمومی‌ترین مقاصد ساسکاچوان شمالی است. از آغاز پارک ملی پرینس آلبرت در سال 1927 تعداد بازدید کننده‌ها بطور پیوسته رو به افزایش گذاشته بطوریکه حدود 5000 تا از آوریل 1928 تا مارس 1929، و حدود 140000 سال 30 سال بعد و بالغ بر 150000 تا سالانه از اواسط دهه 1970 افزایش پیدا کرده است. (سنتار 1993) مهاجرت تکمیل یافته در طول فصل 85/1984 بالغ بر 300000 بود. مهاجرت یا دیوار طی 100 سال به 100 سال بالا بود. جدول 5. 4 : ‌ میانگین روزهای تخمینی صرف شده در جاهای مختلف تفریحی از طریق واکنشهای نمونه مناطق تفریحی روزها St.Dev. اما/ دریاچه‌های کریستوفر 24/5 36/14 پارک ملی پرینس آلبرت 81/3 41/12 دریاچه کانول 76/3 91/13 دریاچه میدو 82/1 20/7 روگ لاک لا 51/1 64/4 تپه‌های نارو 77/0 15/7 دریاچه آنجلین 49/0 18/2 دریاچه گرین واتر 33/0 93/1 منطقه بیگ ریور 31/0 08/1 تپه‌های کیپرس 31/0 03/1 کوه داک 10/0 61/0 کوه موس 09/0 58/0 دریاچه مک فی 09/0 42/0 دیگران 88/4 96/11 جمع 53/23 92/25 میانگین‌ها برای کسانی هستند که زمانی را در یک منطقه تفریحی در سال 94/1993 صرف کرده اند. (84% وقت را در یک منطقه تفریحی گذرانده‌اند.) بر طبق آمارهای استفاده شده از بازدیدکنندگان پارکهای کانادا (1993 ـ‌1992) بازدیدها از پارک ملی پرینس آلبرت بین 170000 تا 200000 نفر در سال در فاصله سالهای 1988 و 1993 در نوسان بده است. این محدوده بازدیدهای شخصی حدود 650000 تا 800000 بازدید برای هر نفر در تعداد روزهای سال را نشان می‌دهد. در سال 1993 حدود 45%‌ دیوارهای رسمی پارک در ساسکاچوان در شمال ساسکاتون برابر با تقریباً 30% از اواسط دهه 1970 اتفاق افتاده (پارکهای ساسکاچوان سال 1993 را جهانگردی و منابع قابل تجدید ساسکاچوان 1974 پارکهای کانادا (74/1973 و 93/1992). جدول 6. 4: دلایل شرکت نکردن بیشتر در فعالیتهای تفریحی از طریق واکنشهای نمونه‌ها دلایل متوسط St Dev. خیلی گران 49 50/0 خیلی شلوغ 31 46/0 ناقادر 15 35/0 ساسها 10 30/0 نبود یک فرد صحرایی 5 22/0 تجربیات تلخ 2 13/0 4. 4. 1 سیمای پارک ملی پرینس آلبرت پارک ملی پرینس آلبرت محل رخ دادن بسیاری از فعالیتهای تفریحی در ناحیه مدل فارست پرینس آلبرت است. جوابهایی که خواسته بودند پارک ملی پرینس آلبرت را بیشتر ببینند دستور داده بودند برای یک سوال روی اهمیت سیمای پارک پرمعناترین ترکیب برای این جوابها منظره، دریاچه‌ها و جنگل بودند، و همچنین حیات وحش، سواحل، وسایل چادرزدن و پیک نیک و انبار خوارو بار فروشی مقصود میانه روها قصبه واسکزیو. همسازیها، رستورانها، پیشقدم‌هاکی و دوره گلف بود. بالف به کیفیت محوطه‌ها تنیس، اصطبلهای اسب، انبار مشروبات الکلی، و چرخهای پره دار ناچیز بود. جدول 7. 4 مفاد ترکیب پارک ملی پرینس آلبرت را فهرست می‌کند. بطور کلی، محیط زمین لم یزرع اولین اهمیت را برای پارک بازدید کنندگان و همچنین از لحاظ جنبه‌های تجاری را برای پارک داشت. جدول 7. 4: اهمیت سیمای پارک برای بازدیدکنندگان پارک ملی پرینس آلبرت ترکیبها متوسط Std.Dev ترکیبها متوسط Std.Dev رستورانها 62/3 13/1 چشم انداز 72/4 52/0 بردن 57/3 40/1 دریاچه‌ها 70/4 61/0 همسازیها 57/3 35/1 جنگل 63/4 69/0 پیشقدم‌هاکی 57/3 22/1 پرندگان 11/4 09/1 دوره گلف 27/3 52/1 دیگر حیات وحش 10/4 04/1 به آب انداختن قایق 12/3 46/1 سواحل 09/4 06/1 تریلر پارک 07/3 54/1 وسایل پیک نیک 06/4 98/0 تعمیرگاه قایق 06/3 46/1 وسایل چادرزدن 02/4 26/1 خدمات اجاره بها 89/2 31/1 اطراف شهرک 98/3 89/0 اتاق جغد خاکستری 88/2 32/1 موزه 88/3 16/1 چرخ پره دار 52/2 18/1 مغازه خواروبار فروشی 84/3 11/1 انبار مشروبات الکلی 49/2 24/1 ماهی 73/3 37/1 اصطبل اسبها 20/2 10/1 گاومیش 68/3 20/1 محوطه‌های تنیس 00/2 17/1 شهرک وسکزیو 62/3 10/1 یک مقیاس از 1 (‌نه خیلی مهم) تا 5 (‌بشدت مهم) ‌استفاده شده است. بر مبنای 90 مشاهده آشکار، ترکیب زمین لم یزرع و محل شهرک کاملاً‌ یک سیمای جالب پارک بود. بطور، قابل توجه انبار مشروبات الکلی نسبتاً‌ در ترکیب پارک مهم نبود. 4. 4. 2 استفاده از پارک آمارهای ساکنان ساسکاچوان، 52% نشان داد که آنها تمایل نداشتند که از پارک ملی پرینس آلبرت بیشتر دیدن کنند. از اینرو دلایلی برای نخواستن برای دیدن پارک می‌طلبد. عمومی‌ترین دلیل 43% از زمان انتخاب شده، این بود که شخص پاسخگو به اتاقی در جای دیگری دستیابی داشت. (جدول 8. 4) دوری و هزینه، تجارتی شدن و شلوغی پارک از دلایل عمومی بعدی از 23% به 36% میزان انتخاب بودند امکانات کم پارک (2% انتخاب) ‌فقدان دانش پارک (3% انتخاب) ‌بطور عادی کمترین دلایل انتخاب بودند. ممنوعیت استفاده از ماشین برفی در پارک باعث میزان انتخاب 10% شد و ممنوعیت شکار 7% زمان انتخاب شده بود. بطوریکه به این دلایل پاسخگو نمی‌خواست بیشتر از پارک دیدن کند. پاسخگوها بیشتر از یک حق انتخاب قادر به انتخاب کردن بودند. نتایج در جدول 8. 4 نشان داده شده است. جدول 8. 4 دلایلی برای تمایل نداشتن دیدن کردن از پارک ملی پرینس آلبرت دلایل متوسط b Std.Dev دارا بودن یا استفاده از اتاقی در جای دیگر 43% 50/0 خیلی گران بودن 36% 48/0 توسعه زیاد، زیاد تجارتی شده 27% 45/0 خیلی دور بودن 25% 43/0 خیلی انبوه بودن 23% 42/0 ناکافی بودن زمان 17% 38/0 بهتر بودن دیگر پارکها 12% 32/0 ممنوعیت ماشین برفی 10% 30/0 ممنوعیت شکار 7% 25/0 به این زودی زمان کافی را آنجا صرف می‌کنند 4% 19/0 عدم وجود دانش پارک 3% 17/0 امکانات کم 2% 14/0 حد جوابهای داده شده در بالا 100% نیست چون پاسخگوها قادر بودند بیشتر از یک دلیل را انتخاب کنند. بر مبنای یک اندازه نمونه از 104 مشاهده. فصل 5 تخمین ارزش بیابان این فصل تخمین ارزش حفظ کردن بیابان در ساسکاچوان را فراهم می‌کند. این فصل اولاً‌ دلایل پاسخگوها را برای اینکه مجبورند از یک چنین زمینهایی نگهداری کنند نشان می‌دهد بقیه فصل به تخمین ارزش اقتصادی حفاظت از بیابان تخصیص داده شده است. 5. 1 انگیزشها برای حفاظت ساکنان نمونه اول دلایل شخصی‌شان را برای حفاظت از مناطق بیابانی خواستند مهمترین دلایل برای حفاظت از بیابان بودند، به منظور حمایت کردن از کیفیت آب و هوا، گونه‌های نادر و در خطر انقراض و زیستگاه‌های حیات وحش اینها دقیقا بودند دلیلی برای حفاظت آن برای نسلهای آینده که یک عقیده خیلی بسته‌ای برای ارزش میراث است. مشروط بر اینکه الهامات معنوی و دلارهای جهانگردی کمترین اهمیت این دلایل برای حفاظت کردن بودند اگر چه آنها قطعا دایل بی اهمیتی نبودند. مفاد دلایل برای حفاظت کردن در جدول 1. 5 نشان داده شده است. آن باید در نظر گرفته شده باشد، بهر حال، همه انگیزشها امتیاز متوسط 3 یا بیشتر داشتند اینها نشان می‌دهد که آنها انگیزشهای مثبتی نسبت به حفاظت از بیابان داشتند. انتظار می‌رفت که انگیزشها برای حفاظت ممکن است منجر به عضویت در چنین گروههای شود. وقتی که این سوال پرسیده شد، در سال گذشته 36% و در 5 سال پیش 44% پاسخگوها مقداری گرفتاری و درگیری در گروه‌های بیابان و حیات وحش داشتند حدود یک پنجم پاسخگوهای نواحی ساسکاچوان در سال گذشته به فدراسیون حیات وحش کمک کردند فقط 8% پاسخگوها وابسته به یک کلوپ شکار بودند. خلاصه شرکت در گروه‌های زیست محیطی در جدول 2. 5 آورده شده است. 58% آمارگیریها نشان می‌دهد که آنها راضی به جدول 5. 1: اهمیت نگرش‌ها برای حفاظت از بیابان دلایل واکنش متوسط نمونه Std.Dev کیفیت آب 62/4 75/0 کیفیت هوا 58/4 83/0 زیستگاه حیات وحش 56/4 82/0 گونه‌های نادر/ در خطر انقراض 56/4 78/0 نسلهای آینده 54/4 83/0 فرصتهای تفریحی 35/4 84/0 محیط‌های زیست یگانه 34/4 91/0 اختیار برای بازدید در آینده 34/3 93/0 دانستن وجود داشتن بیابان 29/4 05/1 مطالعه آموزش و علمی 15/4 99/0 سود جهانگردی 60/3 16/1 زیبایی صحنه ای 43/4 79/0 الهامات معنوی 21/3 31/1 یک مقیاس از 1 (نه خیلی مهم)‌ تا 5( بشدت مهم) استفاده شده است. بر مبنای نمونه 213 پاسخگو با سطوح متداول بیابان و حمایت حیات وحش در ایالت، در حالیکه باقیمانده حمایت بیشتر خواسته بودند. یک مطالعه مشابه در بریتیش کلمبیا (وید و استون 1994) نشان داد که فقط 37% ساکنان بریتش کلمبیا از حمایتهای جاری بیابان راضی بودند. 3% بقیه فکر می‌کردند که زمینهای خیلی زیادی حمایت شده بودند و 60% باقیمانده حمایتهای بیشتر بیابان را خواسته اند. ضمیمه B یک آمارگیری از نظریه‌های پاسخگوها راجع به حفاظت بیابان را نشان می‌دهد. جدول 2. 5 : اعضای شرکت کننده در گروه‌های حیات وحش و بیابان در سال گذشته گروه‌ها متوسط Std.Dev حیات وحش ساسکاچوان 21% 41/0 فدراسیون اردکهای نامحدود 14% 35/0 فدراسیون حیات وحش کانادایی 10% 30/0 کلوپ شکار 8% 27/0 گروه‌های دیگر 4% 20/0 صلح سبز 3% 16/0 حیات وحش جهانی 2% 15/0 فدراسیون اعضای شرکت‌کننده در هر گروه حیات وحش و بیابان در سال گذشته 36% 48/0 اعضا یا شرکت‌کنندگان در گروه حیات وحش یا بیابان 5 سال گذشته 44% 50/0 پاسخگویان ممکن است یک شرکت کننده یا عضو بیشتر از یک گروه داشته باشند. بر مبنای یک نمونه از 228 واکنش 2. 5 تخمین ارتباط بین تمایل به پرداخت و ویژگیهای پاسخگوها پاسخگوهای گوناگون خواسهت بودند رضایتشان را برای پرداخت استفاده از حفاظت بیابان وابسته به روش ارزش گذاری بیان کنند. دامنه متغرهای وابسته (تمایل به پرداخت)‌ در این مطالعه منفی نبو د مجذورهای حداقل عادی (ols) یک روش نامناسب تجزیه و تحلیلی است وقتی که متغیر وابسته می‌تواند صفر باشد زیرا فرش ارتباط خطی بودن نقض شده است. (آممیا 1984). مجذورهای حداقل عادی با مشاهدات بالای صفر عمومی تر استفاده شده‌اند. تجزیه و تحلیلهای لگاریتمی و احتمالات آماری وقتی که متغیر وابسته مضاعف یعنی هر یک از 0 یا 1 است استفاده شده‌اند. این مطالعه آنالیزها را برای برآورد یک خط رگرسیونی بکار می‌گیرد. بطوریکه این آنالیزها آن مشاهدات را در محدود (0) ‌بخوبی آنها در بالای محدوده صفر (0>)‌ استفاده می‌کنند. وظیفه تمایل به پرداخت برای حفاظت تحت فرض که پاسخگوها بحد اعلی رسانندگان سود و استفاده آن هستند از طریق روابط زیر می‌توان بیان کرد (کگ دونالد و مافیت 1980): (1. 5) در جایی که Xi یک بردار متغیرهای توضیحی غیر وابسته است، بردار ضریبهای ناشناس و ei بردار نشان دادن اختلال توزیع نرمال است. تمایل به پرداختی که قبلاً‌ پیش‌بینی شده می‌تواند دو ارزش مثبت و منفی برای یک مشاهده داده شده بگیرد. بنابراین تمایل به پرداخت مشاهده شده (WTPi) می‌تواند فقط ارزشهای غیر منفی را بگیرد. (کولشرشتاوگیلیس 1991). اگر تمایل به پرداخت برآورد شده )( کمتر یا برابر با صفر مقدار مشاهده شده عملاً برابر با 5 است. متغیرهای توضیحی غیروابسته برابر برابری (1. 5) شامل ویژگیهای مختلف پاسخگوهاست. متغیر وابسته برآوردهای تمایل به پرداخت برای حفاظت بیابان چنانچه بواسطه پاسخگوها گزارش شده است بود. جدول 3. 5 نتایجی از تجزیه و تحلیلها را نشان می‌دهد. تخمین مقادیر معلوم و مشخص با استفاده از نرم افزار دسته بندی شده کامپیوتری شازام انجام گیرد. (وایت و دوستان 1990) ‌چنانچه سطح آموزش افزایش یافته است تمایل به پرداخت شخصی هم افزایش یافته است. سه فعالیت اهمیت بزرگتری دارند:‌ ماشینهای برفی، ورزش با کانوواسکی ( دو کلمه داخل یک متغیر ترکیب شده بودند بخاطر همبستگی مثبت بالایی که بین آنها وجود دارد)‌ بالاتر از تمایل به پرداخت برای حفاظت کردن. نواحی بیابانی همچنین داراییهای پاسخگوها برای یک گروه حفاظتی در 5 سال گذشته مقادیر تمایل به پرداخت بالاتری را نشان داده است. تشابها پاسخگوهایی که رضایتمندی خودشان را از سطوح متداول حمایت بیان کرده‌اند ارزش پایین‌تری برای حفاظت قائل می‌شدند. اگر چه در آمد و سن عامل مشترکی در تجزیه و تحلیل‌ها نبودند و مطمئناً‌ نشانی از یک همبستگی مثبت و منفی در آن وجود دارد، با تمایل به پرداخت بترتیبو جدول 3. 5 : عوامل تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت ساکنان برای حمایتهای جاری متغیر ضریب اصلاح شده خطای استاندارد ارزش ت ثابت 933/1- 529/0 66/3- آموزش 099/0 034/0 94/2 محیط زیست a 309/0 176/0 76/1 قانعb 359/0ـ 174/0 06/2- ورزش با کانو/اسکی 133/0 073/0 81/1 ماشین برفی d 083/0 060/0 39/1 تابع احتمال=28/695- اندازه نمونه=178 R2بین مشاهده شده و قابل انتظار=11/0 A محیط زیست یک متغیر ساختگی است چون چه بخواهیم چه نخواهیم پاسخگوها مربوط به یک گروه زیست محیطی در 5 سال پیش بودند. (1= مربوط، 0 = نامربوط) B قانع یک متغیر ساختگی است چون چه بخواهیم و چه نخواهیم پاسخگوها نشان داده‌اند که از سطوح جاری حمایت بیابان راضی بوده‌اند (1= راضی، 0 = ناراضی) C ورزش با کانو/ اسکی یک متغیر مرکب است که اهمیت ورزش با کانو یا اسکی را نشان می‌دهد. D ماشین برفی اهمیت فعالیت در مقیاسی از یک را نشان می‌دهد (نه خیلی مهم)‌ تا 5 (خیلی مهم) 3. 5 برآورد تمایل به پرداخت (WTP) از مجموع 193 پاسخگو، 44% هیچ تمایل به پرداخت برای حفاظت جاری حیات وحش نداشتند 47% تمایل به پرداخت بین 1 تا 100 دلار بودند و 9% باقیمانده تمایل به پرداخت بیشتر از 100 دلار داشتند توزیع واکنشها در تصویر 1 . 5 شرح داده شده 24765028130500تمایل به پرداخت خانوادگی ساسکاچوان برای حفاظت جاری (89_ 60 دلار = میانه) تصویر 1. 5 : تمایل به پرداخت برای حفاظت جاری حفاظت 1000 دلار در سال بود. میانه واکنش برای مقدار خانوادگی تمایل به پرداخت سالانه به مطمئن ساختن چیره شدن بر شرایط جاری بود (تقریباً 5% حمایت) و 89/60 دلار نمونه کامل یا 65/111 دلار برای آنها که تمایل به پرداخت مقداری دلار داشتند. (108 مشاهده) این ارزش خیلی شبیه به دیگر مطالعات بود. برای مثال، والش، گیلمن و لومیس (1982) گزارش داده‌اند که دسترسی به ارزشهای بیابان از 85 ـ‌26 دلار در کلرادوی خانگی در سال 1980 است. دید واستون در سال (1994) گزارش داده‌اند از ارزش میانه 119 دلار در هر خانواده برای دو برابر کردن بیابان حفاظت شده در بریتش کلمبیا در همان گزارش 41% پاسخگوها تمایل به پرداخت 0 دلاری را از خود نشان دادند. تشابها مزایده‌های 0 دلاری 44% واکنشها را در این مطالعه جاری نشان داده بود. یک ارزش تخمین زده شده بدون استفاده برای حفاظت از زیستگاه خرس گریزلی در آلبرت در حدود 45 دلار برای هر شخص در سال برآورد شده بود. (آساف ـ‌ آجای 1989) و مناطق تفرجی تحلیل نرفته در 122 دلار در سال (فیلیون و همکاران 1990). گزارش دادن پاسخگوها در هر یک از چهار طبقه بندی درآمد خانوادگی یعنی از 49999 ـ ‌40000 دلار از 59999 ـ ‌50000 دلار، از 89999 ـ ‌80000 دلار، و بیشتر 89999 دلار نشان می‌دهد که 40% واکنشها بطور قابل توجهی سطح تمایل به پرداختی بیشتر از آن درآمدی که در گزارش هر یک از طبقه‌های دیگر داشتند. در بالاترین طبقه‌بندی درآمد (6/4% واکنشها) ‌تمایل به پرداخت میانگین 56/205 دلار با اختلاف بسیاری از بزرگترین میانگین هر طبقه‌بندی داشتند. جاری تمایل به پرداخت میانه پاسخگوها از طریق گروه‌های درآمد برای مطمئن ساختن‌‌های حمایت در جدول 4.5 خلاصه شده است. تجزیه و تحلیل‌ها برد از طریق هر چهار منطقه انجام شده است. پاسخگوها از منطقه 1 از روی میانگین کمی بیشتر از 48000 دلار در سال بدست آورده‌اند در حالیکه از منطقه 3و2و4 به ترتیب در حدود 47000 دلار 36000 دلار و 46000 دلار بدست آورده اند. مناطق بطوریکه در بخش 2. 3 و جدول 1. 3 تعریف شده‌اند در میانگین پاسخگوها از منطقه 4 تمایل به پرداخت آنها بیشتر از منطقه‌های 1 و 2 و نهایتاً ‌3 بود تعجب آور بود که منطقه 4 جنوبی تمایل به پرداخت بالاتری از منطقه 1 و 2 نتیجه داد که به ترتیب نواحی ساسکاتون و همچنین پرینس آلبرت را نشان می‌دهد. باید توجه داشته باشیم که میانگین برای منطقه 4 بر مبنای نمونه نسبتاً‌ کوچکی از 26 واکنش بود. تفکیک از تمایل به پرداخت از طریق طبقه بندی درآمد و منطقه مبدا در جدول 5. 5 تهیه شده است. جدول 4. 5: میانه تمایل پرداخت پاسخگوها از راه گروه‌های درآمد درآمد به دلار تعداد پاسخگوها درصد نمونه تمایل به پرداخت میانه (دلار) 10000< 7 6/3 29/24 19999ـ1000 19 8/9 47/39 29999ـ20000 30 5/15 23/20 39999ـ30000 27 0/14 56/35 49999ـ40000 35 1/18 14/104 59999ـ50000 25 0/13 00/80 69999ـ60000 19 8/9 37/42 79999ـ70000 4 3/7 57/23 89999ـ80000 8 1/4 38/79 89999> 9 7/4 56/205 مجموع 193 100 89/60 تمایل به پرداخت میانه در 5% سطح حمایت تخمین زده شده است.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فصل 3 روش‌شناسی مطالعه مروری بر روشهای استفاده شده در تخمین اهمیت اقتصادی نواحی تفریحی و بیابانی در جنگل مدل پرینس آلبرت در این متن در این فصل آورده شده است. این فصل در دو قسمت خلاصه شده است: در بخش 301 یک خلاصه‌ای از مذاکرات ارزش بدون استفاده بیابان و برآورد آن آورده شده، در حالیکه در بخش 302 مروری بر طراحی آمارگیری، طراحی نمونه‌برداری و میزان واکنش‌ها آورده شده است. 1. 3 مفهوم ارزش بدون استفاده بیابان و روش برآورد خالص وجودی یا ارزش حفاظتی بیابان ارزش بدون استفاده را تعریف می‌کند مقدمتاً ترکیبات وجودی و تقاضاهای ارزش نسلهای آینده است. یک روش مستقیم قابل دسترس برای برآوردن ارزشها فن ارزش‌گذاری ضربتی است. نگرش ارزش‌گذاری ضربتی باز نهایی در این متن برای مشخص کردن تمایل به پرداخت ساکنان ساسکاچوان برای حفاظت بکار گرفته شده بود. روش پرداخت بود یک سهم در پشتوانه خاص طراحی شده بخصوص بمنظور حفاظت کردن و نگهداری از بیابان این روش پرداخت به دو دلیل انتخاب شده بود: ‌(1)‌ ساکنان ساسکاچوان آشنا با اعانه‌های ساخته شده مخصوص بمنظور (I,e گروه‌های زیست محیطی و دستگیری) بودند و (2) این روش نسبتاً‌ بی‌طرف است بعلاوه احساس می‌شد که بلیط ورودیه یا چیزی شبیه به مالیات باعث بیان واکنشهای متعدد می‌شود. برای اجتناب از خطاهای استراتژی در واکنشها شریکها می‌دانستند ابتدای پرسشی که مطرح شده بود یک مجموعه‌ای از موقعیت فرضی را توضیح می‌داد. 2. 3 مجموعه داده‌ها 1.2.3 طراحی آمارگیری در طی بهار و تابستان سال 1994 یک پرسشنامه بصورت تصادفی بین ساکنان نواحی ساسکاچوان توزیع و توسعه پیدا کرد. متن بر روی نواحی بیابان و تفریحی توسط ساکنان ساسکاچوان متمرکز شده بود. این آمارگیری از روی اطلاعات استخراج شده جمعیت‌شناسی اقتصادی، ‌نظری و رفتاری ساکنان طراحی شده بود. آمارگیریها قبلاً‌ توسط اقتصاددانان، دانشجویان و عموم مردم از پیش امتحان شده بود. پرسشنامه در ضمیمه A می‌تواند در 4 بخش اصلی خلاصه شود بخش 1 سوال از وسط 7 تمرکزها روی مفهوم فعالیتهای تفرجی اطراف و محل شرکت. بخش بعدی سوال 8 و 9 شناسایی بیشتر قسمتهای مهم و برجسته پارک ملی پرینس آلبرت در حالیکه بخش سوم سوالات 17 تا 10 بیرون کشیدن اطلاعات مربوط به حیات وحش و بیابان از ساکنان است. بخش آخر سئوالات 18 تا 26 تمرکز روی قسمتهای جمعیت‌شناسی است. 2. 2. 3 طراحی نمونه‌برداری توزیع آمارگیری از طریق خدمات پستی انجام شده بود. ایالتها به 4 منطقه تقسیم شده بودند که از نمونه‌های تصادفی و از طریق دفاتر تلفن تولید شده بودند. غرب هدفها به اجرا درآمد نمونه‌برداری تصادفی و برچسبهای نشانی فراهم شد. در ابتدا 200 تا از آمارگیریها به بیرون هر یک از مناطق (ساسکاتون، یورکتون، ملویل) منطقه 3 (رجینا، سویفت کاریت، موس جا و یبورن و استوان) و منطقه 4 ( با تلفولد شمالی، تلوید مینتر، دریاه میدو و کیندوسلی) فرستاده شده بودند و 250 تا از آمارگیری‌ها به منطقه 10 پرینس آلبرت) فرستاده شده بودند. برای بعضی از نواحی مقادیر حساسیت‌ها بالاتر بود. برای این ناحیه در دومین ارسال 200 تا از آمارگیریها به پرینس آلبرت فرستاده شده بودند 100 تا به ساسکاتون و ... 100 تا به باتلفولد شمالی این سه منطقه متمرکز شده بودند زیرا تصور بر این بود که سهم بیشتری از ساکنان در پارک ملی و پرینس آلبرت دیده شده بودند. اولین آمارگیریها از 850 تا فرستاده شده در سراسر ایالت در اوائل آگوست 1994 توزیع شده بود. دیگر 400 تای آمارگیری فرستاده شده در اوایل اکتبر 1994 به سه منطقه دیگر توزیع شده بود یعنی، پرینس آلبرت،‌ ساسکاتون و باتلفورد شمالی ساکنان یک آمارگیری را با یک روکش نامه‌ای که مفهوم آمارگیری را توصیف می‌کرد و یک کارمزد مربوط به هزینه پستی که به پاکت پستی بر می‌گشت را دریافت کردند. 3. 2. 3 مقادیر حساسیت‌ها آمارگیری مقادیر حساسیت‌ها بطور قابل توجهی از منطقه‌ای به منطقه دیگر متغیر است. تغییرات مقادیر حساسیت از 7/14% از منطقه 4 به 7/22% منطقه 1 (جدول 3. 1 را ببینید) ‌عموماً یک فرد نزدیکتر به ساکن پارک ملی پرینس آلبرت بیشتر شبیه به شخصی بود که به آمارگیری‌ها بر می‌گشت این ممکن است نشان دهد که آگاهی و توجه برای مناطق بیابانی و تفریح افزایش پیدا میکند چنانکه یک حرکت در جهت شمال از داخل ساسکاتون یا آن عنوان آمارگیری ممکن است نتایج موثری داشته باشد. پرسشنامه‌های مناطق بیابانی و تفرجی در نواحی عمومی توزیع شده بودند که حاوی توضیح مقادیر نسبتاً‌ پایین حساسیت‌ها بود. نرخهای واکنش وقتی که یک بهره گروهی ویژه هدف گرفته شده نوعاً ‌بالاتر هستند. در آمارگیری‌های بازگشت داده شده، 38 تای آنها برای تخمین ارزش منابع قابل استفاده نبودند زیرا سئوالات خیلی زیادی بی جواب می‌ماندند. واکنشهایی که جواب داده شده بودند و تمایل به پرداخت آنها صفر دلار بود به یک دلیل برای واکنشهایشان پرسیده شده بودند، بنابراین این‌جوری اجازه شناسایی 7 واخواست مزایده که از تجزیه و تحلیل (VM)‌ نادیده گرفته شده بودند داده شد. نرخهای برگشتی قابل استفاده 16% بود. (‌جدول 3. 2 را ببینید) جدول 3. 1 نرخهای واکنش برای بازدید زمین لم یزرع و تفرجی PAMF مجموعه‌ برگشتیها پست دوم پست اول منطقه و موقعیت نرخ‌های واکنش نرخ‌های برگشتی بازگشتی‌ها فرستاده A نرخ‌های برگشتی بازگشتی‌ها فرستاده A 100 7/22% 4/22% 43 192 9/22% 57 249 منطقه 1 پرنیس آلبرت 59 6/20% 1/24% 21 21 87 87 0 0 1/19% 38 37 1 0 199 174 25 0 منطقه 2 سارسکاتون یورکتون ماسویل 50 178% 7/11% 11 11 94 94 0 0 0 7/19% 39 25 7 2 5 198 116 43 27 12 منطقه 3 باتلفورد شمالی سلوید مینستر دریاچه میدو کیندرسلی 29 7/14% 0 0 0 0 0 0 7/14% 29 14 6 6 3 0 197 127 30 23 11 6 منطقه 4 رجینا موس جاو سویفت کارنت ویبورن استوان 238 6/19% 1/20% 75 373 3/19% 163 843 مجموع آمارگیری‌های فرستاده شده نشانگر تعداد آمارهای واقعی توزیع شده. شکل 3. 1 و 3. 2 توزیع از طریق آمارهای تحویل داده شده و آمارهای برگشتی را ترتیب روشن می‌کند منطقه 1 (ناحیه PA) 36% از آمارها را دریافت کرده اما در حالیکه 42 درصد واکنشها را دریافت کرده است. جدول 2. 3 :‌آمارهای قابل استفاده و اندازه نمونه درصد تعداد 100% 1216 مجموع آمارهای فرستاده شده 6/19% 238 مجموع آمارهای بازگشتی 9/15% 193 آمارهای قابل استفاده آمارهای تحویل داده شده 825503619500(1216) شکل 2. 3 :‌ توزیع آمارهای پستی آمارهای برگشتی 825503619500(1216) شکل 2. 3 :‌ ناحیه آمارهای برگشتی فصل چهار تفرج شرکت موضوع اصلی این فصل آماده کردن یک دید کلی از ویژگیهای ساکنان نمونه است. نقشه استفاده مکانهای بیابانی شمالی آنها (در ابتدا پارک ملی پرینس آلبرت) و دیگر امکانات ایالتی همچنین اینجا شرح داده شده است. 4. 1 مشخصه نمونه واکنشها میانگین مطالعه پاسخگوها 45 سال بود و اندازه خانوادگی زیر 3 نفر و درآمد خانوادگی کمی بیشتر از 46000 دلار داشتند. میانگین سطح آموزش پاسخگوها نزدیک به 13 سال بود. این بر این دلالت می‌کند که میانگین مخاطبان تعداد ناچیزی از بچه‌های زیر 16 سال عمر در خانواده زیر 1 بود در حالیکه میانگین اندازه خانواده 7/2 نفر بود. نزدیک به یک چهارم آنهایی که آمارگیری شده بودند بازنشست شده بودند. جدول 1. 4 خلاصه‌های ویژگیهای عمومی آمارهای ساکنان سرشماری سال 1991 پیشنهاد می‌کند یک میانگین از ساکنان نواحی ساسکاچوان آموزشی کمی بیشتر از 13 سال و درآمدی 41000 دلاری داشته باشند. میانگین تعداد مردم در خانواده برابر با متوسط آمارها بود. اگر چه در سال 1991، 63% از جمعیت در نواحی فرض شده بود. در مقایسه به نظر می‌رسد که نمونه شبیه به میانگین خانواده ساسکاچوان باشد. 2. 4 فعالیتهای صحرائی بیشترین گردشهای تفرجی شامل یک سری فعالیتهای گروهی است. قدم زدن تماشای حیات وحش، ماهیگیری، چادرزدن، پیک نیک، شما و قایق سواری بودند که مهمترین فعالیتها بر اساس اندازه نمونه 192 گردشگر ناحیه ساسکاچوان است. جدول 1. 4 : ویژگی مطالعه نمونه حداکثر حداقل 95000 $ 5000 $ 45781 $ درآمد خانواده 00/87 00/17 29/45 سال سن 00/20 00/8 37/13 سال آموزش 00/7 00/1 70/2 تعداد افراد خانواده 00/6 00/0 64/0 بچه (<16) n.a. n.a. 22% بازنشسته فعالیتهای مهم کوچکتر بودند تنیس، اسکیت روی برف، قایق سواری / موج سواری و اسب سواری. اسکی و ماهیگیری در یخ در عرض کشور مهمترین فعالیتهای صحرایی زمستانی بودند. شکار کردن بیشترین انحرافها را از استانداردها بخاطر تعداد زیاد واکنشهای افراطی داشت. نزدیک به 60% واکنشها نشان داد که شکار کردن اهمیتش به اندازه آنها نبود، در حالیکه 23% دیگر احساس کردند که شکار کردن خیلی مهم بود. مقیاس 1 (نه در همه اهمیت)‌ به 5 (خیلی مهم) ‌برای اندازه‌گیری تغییر یافته فعالیتها استفاده شده بود. واکنشها یا جوابها به سوالات آمارگیری‌ها در رابطه با تغییر یافتن فعالیتهای تفریحی در جدول 2. 4 آمده‌اند. فعالیتهایی که در بالغ بر 49% واکنشها شرکت داده شده بودند که در دسته پایین‌تری از نرخهای شرکت آورده شده بودند قدم زدن پیک نیک تماشای حیات وحش، چادر زدن، شنا، عکاسی، قایق سواری، ماهیگیری، ‌هاکی، حمام آفتاب و بازی گلف چنانکه انتظار می‌رفت همین فعالیتها بالاترین نرخ شرکت (بیشتر از 44% همه جوابها) در ساسکاچوان داشتند، اگرچه ترتیب آن بخاطر بودن کمترین شرکت‌کننده در بازی ‌هاکی و عکاسی کمی تغییر یافته بود. جدول 2. 4 اهمیت هر فعالیت تفرجی بر روی نمونه واکنشها b فعالیت b فعالیت 40/1 57/2 ورزش میدانی 09/1 91/3 قدم زدن 50/1 52/2 اسکی 18/1 71/3 تماشای حیات وحش 34/1 43/2 ماهیگیری در زیر یخ 47/1 60/3 ماهیگیری 50/1 38/2 حمام آفتاب 37/1 54/3 چادر زدن 42/1 18/2 اسکی قپه 32/1 43/3 شنا 63/1 16/2 ماشین برفی 22/1 40/3 پیک نیک 22/1 10/2 شکار کردن 44/1 26/3 قایق سواری 21/9 95/1 کوهنوردی 33/1 97/2 هاکی 11/1 86/1 دوچرخه سواری 17/1 86/2 عکاسی 04/1 65/1 موج سواری با تخته و بادبان 50/1 75/2 گلف 02/1 62/1 اسب سواری 39/1 63/2 ورزش باکانو تنیس قایقرانی با کایاک اسکی با کفش برفی 44/1 59/2 اسکی آبی سر خوردن با بیوت یک مقیاس از 1 ( نه خیلی مهم) به 5 ( بشدت مهم) استفاده شده است. قدم زدن، تماشای حیات وحش و پیک نیک در پارک ملی پرینس آلبرت در بالغ بر 20% واکنشها سهیم بودند. میزان شرکت از فعالیتهای صحرایی بیرون ساسکاچوان در کانادا ترتیب داده شده که از 34% برای قدم زده به 0% برای اسکی با کفش برقی رسید. پنج تا از فعالیتها با بالاترین میزان سهم بودند:‌قدم زدن، عکاسی(27%) تماشای حیات وحش. (26%)، چادر زدن(20%) و ‌هاکی (19%) منظم‌ترین فعالیتهای شرکت کرده در بیرون کانادا بواسطه جوابها بودند قدم زدن (13%) و عکاسی (12%) بدنبال آن تا اندازه‌ای دور بواسطه تماشای حیات وحش،‌ هاکی، حمام آفتاب،‌ گلف، شنا، پیک نیک و چادر زدن، همه از 4 تا 8% قلق‌گیری شده است. اسکی تپه تنها فالیتی بود که در جوابهای شرکت داده شده در اطراف کانادا ساسکاچوان و در ساسکاچوان میزان آن تقریباً‌ مساعد بود. برای همه فعالیتهای دیگر، مشارکت در ساسکاچوان غالب بود. یک خلاصه وضعیت کامل از همه فعالیتهای مطالعاتی و میزان مشارکت نسبی آنها در چهار موقعیت در جدول 3. 4 موجود است. چنانچه تعدادی از جوابهای دیگر ایالتها مانند پارک ملی پرینس آلبرت در طول ماههای غیر زمستان از آوریل تا اکتبر دیده نشد. گردشهای غیر زمستانی 88% جوابها را تشکیل داده بودند در حالیکه 52% را سفرهای کوتاه زمستانی در بر می‌گرفت (نوامبر تا مارس) در سال 4 ـ 1993 . جدول 4. 4 میانگین مسافرتها و همچنین میانگین طول گردشها به چهار منطقه در سال آخر را نشان می‌دهد. میانگین‌هایی برای آن جوابها در نظر گرفته می‌شود که عملا از یک گردش به منطقه مشخص شده در زمان تعیین شده تشکیل شده باشد. جالب توجه این است که بر طبق یادداشتی که آنها از پارک ملی آلبرت دیدن می‌کنند از نظر تعداد شبیه به دیگر تاسیسات کانادایی که از آن دیدن می‌کنند بود. 3. 4 پارک ملی پرینس آلبرت در مقایسه میانگینهای بعدی بجز 16% واکنشهایی بودند که هیچ زمانی در میان مناطق تفریحی ساسکاچوان صرف آنها نشده بود. عمومی‌ترین مناطق مرکزی / شمالی تفریحی ساسکاچوان دریاچه‌های راما و کریستوفر که میانگین واکنشها 24/5 روز در سال گذشته را زبان صرف شده برای آنها نشان می‌دهد. پارک ملی پرنیس آلبرت و دریاچه کانول بیشترین مناطق تکراری تفریحی بعدی بودند، که روی میانگین حدود 4 روز دیده شده است. دریاچه میدوولاک لارونگ معدلی که از اینها گرفته شده 5/1 تا 2 بازدید کننده در روز در سال گذشته جدول 3. 4 : درصد نمونه واکنشهای شرکت کننده در موقعیت مشخص شده در طی سال 94/1993 فعالیت در PANP در ساسکاچوان در کانادا بیرون ساسکاچوان بیرون کانادا بدون شرکت کننده قدم زدن 30 81 34 13 14 پیک نیک 21 67 16 5 30 تماشای حیات وحش 22 61 26 8 33 چادر زدن 13 60 20 4 35 شنا 17 61 15 6 36 عکاسی 15 45 27 12 37 قایق سواری 13 62 7 2 37 ماهیگیری 11 60 8 2 46 هاکی 17 47 19 8 48 حمام آفتاب 16 52 11 7 50 گلف 13 49 12 7 70 اسکی روی آب/تیوپ سواری 6 31 1 1 70 ماهیگیری در زیر یخ 1 30 1 0 75 ماشین برفی 0 25 1 1 78 اسکی 4 22 1 1 78 دوچرخه سواری کوهستانی 4 20 3 2 78 شکار کردن 0 22 0 0 81 اسکی تپه ای 0 15 10 1 81 ورزش با کانو/قایقرانی با کایاک 3 19 2 1 89 تنیس 1 11 2 2 90 اسب سواری 2 10 2 1 91 موج سوار با تخته و بادبان 1 8 1 1 98 کفش برفی 0 2 0 0 به این تعداد از مکانهای متعدد که برای هر فعالیت استفاده شده به 100 عدد اضافه نشده است. جدول 4. 4: میانگین تعداد گردشها و طول گردشها در سال گذشته برای مطالعه نمونه PANP جای دیگر ساسکاچوان در کانادا بیرون ساسکاچوان بیرون کانادا گردشها غیر زمستانی (آوریل ـ ‌اکتبر) (97)3/3 (154)2/9 (97)7/1 (26)1/1 زمستانی(نوامبر ـ ‌مارس) (22)2/2 (85)8/6 (37)5/1 (23)0/1 طول غیر زمستانی (آوریل ـ ‌اکتبر) 9/2 5/3 8/7 5/10 زمستان (نوامبر ـ ‌مارس) 5/1 3/2 7/6 50/32 میانگینهایی برای آنچه که از یک گردش به موقعیت مشخص شده و تعدادی در پرانتز تشکیل شده که تعداد واکنشهایی که می‌سازند یک گردش به منطقه مشخص را نشان می‌دهد. آن جوابها بخاطر این بود که آنها در بیشتر فعالیتهای صحرایی شرکت نمی‌کنند، نزدیک به نصف آنها تصور می‌کردند که هزینه این شرکت خیلی بالا بود. حدود یک سوم جوابها نشان میداد که آنها نتوانسته بودند زمانی را برای شرکت کردن فعالیتهای بیشتر اختصاص دهند و یک دهم گزارشها حاکی بود که اشکالات دلیلی برای بیشتر شرکت نکردن آنها بود. (جدول 6. 4 را ببینید) آنهایی که تصور کرده بودند که آنها مردم بیرونی یا اطراف نبودند حدود 5% از جوابها مال آنها بود و فقط 2% قبلی ورزشهای صحرایی داشت. 4. 4 استفاده پارک ملی پرینس آلبرت برای تفرج پارک ملی پرینس آلبرت یکی از عمومی‌ترین مقاصد ساسکاچوان شمالی است. از آغاز پارک ملی پرینس آلبرت در سال 1927 تعداد بازدید کننده‌ها بطور پیوسته رو به افزایش گذاشته بطوریکه حدود 5000 تا از آوریل 1928 تا مارس 1929، و حدود 140000 سال 30 سال بعد و بالغ بر 150000 تا سالانه از اواسط دهه 1970 افزایش پیدا کرده است. (سنتار 1993) مهاجرت تکمیل یافته در طول فصل 85/1984 بالغ بر 300000 بود. مهاجرت یا دیوار طی 100 سال به 100 سال بالا بود. جدول 5. 4 : ‌ میانگین روزهای تخمینی صرف شده در جاهای مختلف تفریحی از طریق واکنشهای نمونه مناطق تفریحی روزها St.Dev. اما/ دریاچه‌های کریستوفر 24/5 36/14 پارک ملی پرینس آلبرت 81/3 41/12 دریاچه کانول 76/3 91/13 دریاچه میدو 82/1 20/7 روگ لاک لا 51/1 64/4 تپه‌های نارو 77/0 15/7 دریاچه آنجلین 49/0 18/2 دریاچه گرین واتر 33/0 93/1 منطقه بیگ ریور 31/0 08/1 تپه‌های کیپرس 31/0 03/1 کوه داک 10/0 61/0 کوه موس 09/0 58/0 دریاچه مک فی 09/0 42/0 دیگران 88/4 96/11 جمع 53/23 92/25 میانگین‌ها برای کسانی هستند که زمانی را در یک منطقه تفریحی در سال 94/1993 صرف کرده اند. (84% وقت را در یک منطقه تفریحی گذرانده‌اند.) بر طبق آمارهای استفاده شده از بازدیدکنندگان پارکهای کانادا (1993 ـ‌1992) بازدیدها از پارک ملی پرینس آلبرت بین 170000 تا 200000 نفر در سال در فاصله سالهای 1988 و 1993 در نوسان بده است. این محدوده بازدیدهای شخصی حدود 650000 تا 800000 بازدید برای هر نفر در تعداد روزهای سال را نشان می‌دهد. در سال 1993 حدود 45%‌ دیوارهای رسمی پارک در ساسکاچوان در شمال ساسکاتون برابر با تقریباً 30% از اواسط دهه 1970 اتفاق افتاده (پارکهای ساسکاچوان سال 1993 را جهانگردی و منابع قابل تجدید ساسکاچوان 1974 پارکهای کانادا (74/1973 و 93/1992). جدول 6. 4: دلایل شرکت نکردن بیشتر در فعالیتهای تفریحی از طریق واکنشهای نمونه‌ها دلایل متوسط St Dev. خیلی گران 49 50/0 خیلی شلوغ 31 46/0 ناقادر 15 35/0 ساسها 10 30/0 نبود یک فرد صحرایی 5 22/0 تجربیات تلخ 2 13/0 4. 4. 1 سیمای پارک ملی پرینس آلبرت پارک ملی پرینس آلبرت محل رخ دادن بسیاری از فعالیتهای تفریحی در ناحیه مدل فارست پرینس آلبرت است. جوابهایی که خواسته بودند پارک ملی پرینس آلبرت را بیشتر ببینند دستور داده بودند برای یک سوال روی اهمیت سیمای پارک پرمعناترین ترکیب برای این جوابها منظره، دریاچه‌ها و جنگل بودند، و همچنین حیات وحش، سواحل، وسایل چادرزدن و پیک نیک و انبار خوارو بار فروشی مقصود میانه روها قصبه واسکزیو. همسازیها، رستورانها، پیشقدم‌هاکی و دوره گلف بود. بالف به کیفیت محوطه‌ها تنیس، اصطبلهای اسب، انبار مشروبات الکلی، و چرخهای پره دار ناچیز بود. جدول 7. 4 مفاد ترکیب پارک ملی پرینس آلبرت را فهرست می‌کند. بطور کلی، محیط زمین لم یزرع اولین اهمیت را برای پارک بازدید کنندگان و همچنین از لحاظ جنبه‌های تجاری را برای پارک داشت. جدول 7. 4: اهمیت سیمای پارک برای بازدیدکنندگان پارک ملی پرینس آلبرت ترکیبها متوسط Std.Dev ترکیبها متوسط Std.Dev رستورانها 62/3 13/1 چشم انداز 72/4 52/0 بردن 57/3 40/1 دریاچه‌ها 70/4 61/0 همسازیها 57/3 35/1 جنگل 63/4 69/0 پیشقدم‌هاکی 57/3 22/1 پرندگان 11/4 09/1 دوره گلف 27/3 52/1 دیگر حیات وحش 10/4 04/1 به آب انداختن قایق 12/3 46/1 سواحل 09/4 06/1 تریلر پارک 07/3 54/1 وسایل پیک نیک 06/4 98/0 تعمیرگاه قایق 06/3 46/1 وسایل چادرزدن 02/4 26/1 خدمات اجاره بها 89/2 31/1 اطراف شهرک 98/3 89/0 اتاق جغد خاکستری 88/2 32/1 موزه 88/3 16/1 چرخ پره دار 52/2 18/1 مغازه خواروبار فروشی 84/3 11/1 انبار مشروبات الکلی 49/2 24/1 ماهی 73/3 37/1 اصطبل اسبها 20/2 10/1 گاومیش 68/3 20/1 محوطه‌های تنیس 00/2 17/1 شهرک وسکزیو 62/3 10/1 یک مقیاس از 1 (‌نه خیلی مهم) تا 5 (‌بشدت مهم) ‌استفاده شده است. بر مبنای 90 مشاهده آشکار، ترکیب زمین لم یزرع و محل شهرک کاملاً‌ یک سیمای جالب پارک بود. بطور، قابل توجه انبار مشروبات الکلی نسبتاً‌ در ترکیب پارک مهم نبود. 4. 4. 2 استفاده از پارک آمارهای ساکنان ساسکاچوان، 52% نشان داد که آنها تمایل نداشتند که از پارک ملی پرینس آلبرت بیشتر دیدن کنند. از اینرو دلایلی برای نخواستن برای دیدن پارک می‌طلبد. عمومی‌ترین دلیل 43% از زمان انتخاب شده، این بود که شخص پاسخگو به اتاقی در جای دیگری دستیابی داشت. (جدول 8. 4) دوری و هزینه، تجارتی شدن و شلوغی پارک از دلایل عمومی بعدی از 23% به 36% میزان انتخاب بودند امکانات کم پارک (2% انتخاب) ‌فقدان دانش پارک (3% انتخاب) ‌بطور عادی کمترین دلایل انتخاب بودند. ممنوعیت استفاده از ماشین برفی در پارک باعث میزان انتخاب 10% شد و ممنوعیت شکار 7% زمان انتخاب شده بود. بطوریکه به این دلایل پاسخگو نمی‌خواست بیشتر از پارک دیدن کند. پاسخگوها بیشتر از یک حق انتخاب قادر به انتخاب کردن بودند. نتایج در جدول 8. 4 نشان داده شده است. جدول 8. 4 دلایلی برای تمایل نداشتن دیدن کردن از پارک ملی پرینس آلبرت دلایل متوسط b Std.Dev دارا بودن یا استفاده از اتاقی در جای دیگر 43% 50/0 خیلی گران بودن 36% 48/0 توسعه زیاد، زیاد تجارتی شده 27% 45/0 خیلی دور بودن 25% 43/0 خیلی انبوه بودن 23% 42/0 ناکافی بودن زمان 17% 38/0 بهتر بودن دیگر پارکها 12% 32/0 ممنوعیت ماشین برفی 10% 30/0 ممنوعیت شکار 7% 25/0 به این زودی زمان کافی را آنجا صرف می‌کنند 4% 19/0 عدم وجود دانش پارک 3% 17/0 امکانات کم 2% 14/0 حد جوابهای داده شده در بالا 100% نیست چون پاسخگوها قادر بودند بیشتر از یک دلیل را انتخاب کنند. بر مبنای یک اندازه نمونه از 104 مشاهده. فصل 5 تخمین ارزش بیابان این فصل تخمین ارزش حفظ کردن بیابان در ساسکاچوان را فراهم می‌کند. این فصل اولاً‌ دلایل پاسخگوها را برای اینکه مجبورند از یک چنین زمینهایی نگهداری کنند نشان می‌دهد بقیه فصل به تخمین ارزش اقتصادی حفاظت از بیابان تخصیص داده شده است. 5. 1 انگیزشها برای حفاظت ساکنان نمونه اول دلایل شخصی‌شان را برای حفاظت از مناطق بیابانی خواستند مهمترین دلایل برای حفاظت از بیابان بودند، به منظور حمایت کردن از کیفیت آب و هوا، گونه‌های نادر و در خطر انقراض و زیستگاه‌های حیات وحش اینها دقیقا بودند دلیلی برای حفاظت آن برای نسلهای آینده که یک عقیده خیلی بسته‌ای برای ارزش میراث است. مشروط بر اینکه الهامات معنوی و دلارهای جهانگردی کمترین اهمیت این دلایل برای حفاظت کردن بودند اگر چه آنها قطعا دایل بی اهمیتی نبودند. مفاد دلایل برای حفاظت کردن در جدول 1. 5 نشان داده شده است. آن باید در نظر گرفته شده باشد، بهر حال، همه انگیزشها امتیاز متوسط 3 یا بیشتر داشتند اینها نشان می‌دهد که آنها انگیزشهای مثبتی نسبت به حفاظت از بیابان داشتند. انتظار می‌رفت که انگیزشها برای حفاظت ممکن است منجر به عضویت در چنین گروههای شود. وقتی که این سوال پرسیده شد، در سال گذشته 36% و در 5 سال پیش 44% پاسخگوها مقداری گرفتاری و درگیری در گروه‌های بیابان و حیات وحش داشتند حدود یک پنجم پاسخگوهای نواحی ساسکاچوان در سال گذشته به فدراسیون حیات وحش کمک کردند فقط 8% پاسخگوها وابسته به یک کلوپ شکار بودند. خلاصه شرکت در گروه‌های زیست محیطی در جدول 2. 5 آورده شده است. 58% آمارگیریها نشان می‌دهد که آنها راضی به جدول 5. 1: اهمیت نگرش‌ها برای حفاظت از بیابان دلایل واکنش متوسط نمونه Std.Dev کیفیت آب 62/4 75/0 کیفیت هوا 58/4 83/0 زیستگاه حیات وحش 56/4 82/0 گونه‌های نادر/ در خطر انقراض 56/4 78/0 نسلهای آینده 54/4 83/0 فرصتهای تفریحی 35/4 84/0 محیط‌های زیست یگانه 34/4 91/0 اختیار برای بازدید در آینده 34/3 93/0 دانستن وجود داشتن بیابان 29/4 05/1 مطالعه آموزش و علمی 15/4 99/0 سود جهانگردی 60/3 16/1 زیبایی صحنه ای 43/4 79/0 الهامات معنوی 21/3 31/1 یک مقیاس از 1 (نه خیلی مهم)‌ تا 5( بشدت مهم) استفاده شده است. بر مبنای نمونه 213 پاسخگو با سطوح متداول بیابان و حمایت حیات وحش در ایالت، در حالیکه باقیمانده حمایت بیشتر خواسته بودند. یک مطالعه مشابه در بریتیش کلمبیا (وید و استون 1994) نشان داد که فقط 37% ساکنان بریتش کلمبیا از حمایتهای جاری بیابان راضی بودند. 3% بقیه فکر می‌کردند که زمینهای خیلی زیادی حمایت شده بودند و 60% باقیمانده حمایتهای بیشتر بیابان را خواسته اند. ضمیمه B یک آمارگیری از نظریه‌های پاسخگوها راجع به حفاظت بیابان را نشان می‌دهد. جدول 2. 5 : اعضای شرکت کننده در گروه‌های حیات وحش و بیابان در سال گذشته گروه‌ها متوسط Std.Dev حیات وحش ساسکاچوان 21% 41/0 فدراسیون اردکهای نامحدود 14% 35/0 فدراسیون حیات وحش کانادایی 10% 30/0 کلوپ شکار 8% 27/0 گروه‌های دیگر 4% 20/0 صلح سبز 3% 16/0 حیات وحش جهانی 2% 15/0 فدراسیون اعضای شرکت‌کننده در هر گروه حیات وحش و بیابان در سال گذشته 36% 48/0 اعضا یا شرکت‌کنندگان در گروه حیات وحش یا بیابان 5 سال گذشته 44% 50/0 پاسخگویان ممکن است یک شرکت کننده یا عضو بیشتر از یک گروه داشته باشند. بر مبنای یک نمونه از 228 واکنش 2. 5 تخمین ارتباط بین تمایل به پرداخت و ویژگیهای پاسخگوها پاسخگوهای گوناگون خواسهت بودند رضایتشان را برای پرداخت استفاده از حفاظت بیابان وابسته به روش ارزش گذاری بیان کنند. دامنه متغرهای وابسته (تمایل به پرداخت)‌ در این مطالعه منفی نبو د مجذورهای حداقل عادی (ols) یک روش نامناسب تجزیه و تحلیلی است وقتی که متغیر وابسته می‌تواند صفر باشد زیرا فرش ارتباط خطی بودن نقض شده است. (آممیا 1984). مجذورهای حداقل عادی با مشاهدات بالای صفر عمومی تر استفاده شده‌اند. تجزیه و تحلیلهای لگاریتمی و احتمالات آماری وقتی که متغیر وابسته مضاعف یعنی هر یک از 0 یا 1 است استفاده شده‌اند. این مطالعه آنالیزها را برای برآورد یک خط رگرسیونی بکار می‌گیرد. بطوریکه این آنالیزها آن مشاهدات را در محدود (0) ‌بخوبی آنها در بالای محدوده صفر (0>)‌ استفاده می‌کنند. وظیفه تمایل به پرداخت برای حفاظت تحت فرض که پاسخگوها بحد اعلی رسانندگان سود و استفاده آن هستند از طریق روابط زیر می‌توان بیان کرد (کگ دونالد و مافیت 1980): (1. 5) در جایی که Xi یک بردار متغیرهای توضیحی غیر وابسته است، بردار ضریبهای ناشناس و ei بردار نشان دادن اختلال توزیع نرمال است. تمایل به پرداختی که قبلاً‌ پیش‌بینی شده می‌تواند دو ارزش مثبت و منفی برای یک مشاهده داده شده بگیرد. بنابراین تمایل به پرداخت مشاهده شده (WTPi) می‌تواند فقط ارزشهای غیر منفی را بگیرد. (کولشرشتاوگیلیس 1991). اگر تمایل به پرداخت برآورد شده )( کمتر یا برابر با صفر مقدار مشاهده شده عملاً برابر با 5 است. متغیرهای توضیحی غیروابسته برابر برابری (1. 5) شامل ویژگیهای مختلف پاسخگوهاست. متغیر وابسته برآوردهای تمایل به پرداخت برای حفاظت بیابان چنانچه بواسطه پاسخگوها گزارش شده است بود. جدول 3. 5 نتایجی از تجزیه و تحلیلها را نشان می‌دهد. تخمین مقادیر معلوم و مشخص با استفاده از نرم افزار دسته بندی شده کامپیوتری شازام انجام گیرد. (وایت و دوستان 1990) ‌چنانچه سطح آموزش افزایش یافته است تمایل به پرداخت شخصی هم افزایش یافته است. سه فعالیت اهمیت بزرگتری دارند:‌ ماشینهای برفی، ورزش با کانوواسکی ( دو کلمه داخل یک متغیر ترکیب شده بودند بخاطر همبستگی مثبت بالایی که بین آنها وجود دارد)‌ بالاتر از تمایل به پرداخت برای حفاظت کردن. نواحی بیابانی همچنین داراییهای پاسخگوها برای یک گروه حفاظتی در 5 سال گذشته مقادیر تمایل به پرداخت بالاتری را نشان داده است. تشابها پاسخگوهایی که رضایتمندی خودشان را از سطوح متداول حمایت بیان کرده‌اند ارزش پایین‌تری برای حفاظت قائل می‌شدند. اگر چه در آمد و سن عامل مشترکی در تجزیه و تحلیل‌ها نبودند و مطمئناً‌ نشانی از یک همبستگی مثبت و منفی در آن وجود دارد، با تمایل به پرداخت بترتیبو جدول 3. 5 : عوامل تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت ساکنان برای حمایتهای جاری متغیر ضریب اصلاح شده خطای استاندارد ارزش ت ثابت 933/1- 529/0 66/3- آموزش 099/0 034/0 94/2 محیط زیست a 309/0 176/0 76/1 قانعb 359/0ـ 174/0 06/2- ورزش با کانو/اسکی 133/0 073/0 81/1 ماشین برفی d 083/0 060/0 39/1 تابع احتمال=28/695- اندازه نمونه=178 R2بین مشاهده شده و قابل انتظار=11/0 A محیط زیست یک متغیر ساختگی است چون چه بخواهیم چه نخواهیم پاسخگوها مربوط به یک گروه زیست محیطی در 5 سال پیش بودند. (1= مربوط، 0 = نامربوط) B قانع یک متغیر ساختگی است چون چه بخواهیم و چه نخواهیم پاسخگوها نشان داده‌اند که از سطوح جاری حمایت بیابان راضی بوده‌اند (1= راضی، 0 = ناراضی) C ورزش با کانو/ اسکی یک متغیر مرکب است که اهمیت ورزش با کانو یا اسکی را نشان می‌دهد. D ماشین برفی اهمیت فعالیت در مقیاسی از یک را نشان می‌دهد (نه خیلی مهم)‌ تا 5 (خیلی مهم) 3. 5 برآورد تمایل به پرداخت (WTP) از مجموع 193 پاسخگو، 44% هیچ تمایل به پرداخت برای حفاظت جاری حیات وحش نداشتند 47% تمایل به پرداخت بین 1 تا 100 دلار بودند و 9% باقیمانده تمایل به پرداخت بیشتر از 100 دلار داشتند توزیع واکنشها در تصویر 1 . 5 شرح داده شده 24765028130500تمایل به پرداخت خانوادگی ساسکاچوان برای حفاظت جاری (89_ 60 دلار = میانه) تصویر 1. 5 : تمایل به پرداخت برای حفاظت جاری حفاظت 1000 دلار در سال بود. میانه واکنش برای مقدار خانوادگی تمایل به پرداخت سالانه به مطمئن ساختن چیره شدن بر شرایط جاری بود (تقریباً 5% حمایت) و 89/60 دلار نمونه کامل یا 65/111 دلار برای آنها که تمایل به پرداخت مقداری دلار داشتند. (108 مشاهده) این ارزش خیلی شبیه به دیگر مطالعات بود. برای مثال، والش، گیلمن و لومیس (1982) گزارش داده‌اند که دسترسی به ارزشهای بیابان از 85 ـ‌26 دلار در کلرادوی خانگی در سال 1980 است. دید واستون در سال (1994) گزارش داده‌اند از ارزش میانه 119 دلار در هر خانواده برای دو برابر کردن بیابان حفاظت شده در بریتش کلمبیا در همان گزارش 41% پاسخگوها تمایل به پرداخت 0 دلاری را از خود نشان دادند. تشابها مزایده‌های 0 دلاری 44% واکنشها را در این مطالعه جاری نشان داده بود. یک ارزش تخمین زده شده بدون استفاده برای حفاظت از زیستگاه خرس گریزلی در آلبرت در حدود 45 دلار برای هر شخص در سال برآورد شده بود. (آساف ـ‌ آجای 1989) و مناطق تفرجی تحلیل نرفته در 122 دلار در سال (فیلیون و همکاران 1990). گزارش دادن پاسخگوها در هر یک از چهار طبقه بندی درآمد خانوادگی یعنی از 49999 ـ ‌40000 دلار از 59999 ـ ‌50000 دلار، از 89999 ـ ‌80000 دلار، و بیشتر 89999 دلار نشان می‌دهد که 40% واکنشها بطور قابل توجهی سطح تمایل به پرداختی بیشتر از آن درآمدی که در گزارش هر یک از طبقه‌های دیگر داشتند. در بالاترین طبقه‌بندی درآمد (6/4% واکنشها) ‌تمایل به پرداخت میانگین 56/205 دلار با اختلاف بسیاری از بزرگترین میانگین هر طبقه‌بندی داشتند. جاری تمایل به پرداخت میانه پاسخگوها از طریق گروه‌های درآمد برای مطمئن ساختن‌‌های حمایت در جدول 4.5 خلاصه شده است. تجزیه و تحلیل‌ها برد از طریق هر چهار منطقه انجام شده است. پاسخگوها از منطقه 1 از روی میانگین کمی بیشتر از 48000 دلار در سال بدست آورده‌اند در حالیکه از منطقه 3و2و4 به ترتیب در حدود 47000 دلار 36000 دلار و 46000 دلار بدست آورده اند. مناطق بطوریکه در بخش 2. 3 و جدول 1. 3 تعریف شده‌اند در میانگین پاسخگوها از منطقه 4 تمایل به پرداخت آنها بیشتر از منطقه‌های 1 و 2 و نهایتاً ‌3 بود تعجب آور بود که منطقه 4 جنوبی تمایل به پرداخت بالاتری از منطقه 1 و 2 نتیجه داد که به ترتیب نواحی ساسکاتون و همچنین پرینس آلبرت را نشان می‌دهد. باید توجه داشته باشیم که میانگین برای منطقه 4 بر مبنای نمونه نسبتاً‌ کوچکی از 26 واکنش بود. تفکیک از تمایل به پرداخت از طریق طبقه بندی درآمد و منطقه مبدا در جدول 5. 5 تهیه شده است. جدول 4. 5: میانه تمایل پرداخت پاسخگوها از راه گروه‌های درآمد درآمد به دلار تعداد پاسخگوها درصد نمونه تمایل به پرداخت میانه (دلار) 10000< 7 6/3 29/24 19999ـ1000 19 8/9 47/39 29999ـ20000 30 5/15 23/20 39999ـ30000 27 0/14 56/35 49999ـ40000 35 1/18 14/104 59999ـ50000 25 0/13 00/80 69999ـ60000 19 8/9 37/42 79999ـ70000 4 3/7 57/23 89999ـ80000 8 1/4 38/79 89999> 9 7/4 56/205 مجموع 193 100 89/60 تمایل به پرداخت میانه در 5% سطح حمایت تخمین زده شده است.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1140)

واژه «شطرنج»تلفظ فارسی «چاتورانگا » است کلمه ای که در زبان سانسکریت برای نام گذاری این بازی به کار برده می شود،جایی که معمولاً از آن به عنوان نخستین زادگاه این بازی یاد می شود. اگر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1141)

بررسی تاریخ شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر شهر نیشابور مانند سایر شهرهای استان خراسان جزء اولین مراکز مسکونی است که اقوام آریایی پس از ورود به ایران در آن سکنی گزیدند. خراسان قدیم به ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1142)

بنام خدا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران معاونت صنایع کوچک طرح امکان سنجی "پارچه بافی" پاییز 85 فهرست مطالب فصل اول بررسی بازار مطالعه و شناخت محصول...............................................................................................................................4 عوامل موثردر ادامه مطلب…

background