سیر تحویل تصفیه و تخلیص سرمهای درمانی: در اوایل سرمهای درمانی که توسط پادزهر اسب تهیه می شد به صورت خام به مصرف می رسید. بدین ترتیب که پس از تزریق دزهای معینی از زهر به بدن حیوان و اندازه گیری میزان پادزهر تولید شده، عمل خون گیری از اسب انجام قرار می گرفت. سپس خونهای گرفته شده در استوانه های شیشه ای که داخل سرپوش فلزی آنها وزنه سربی آویزان شده بود، می گرفت. چند ساعت پس از خونگیری وزنه سربی به آ‎رامی رها می گردید و خونابه به تدریج در ظرف یک تا دو روز جدا می شد و این وزنه با فشار روی لخته مقدار بیشتری سرم را مجزا می کرد، سپس سرم شفاف و عاری از گویچه ها را به کمک سیفون خارج کرده و با افزودن مقداری فنل محلول در اتر، سرم را برای چند ماه تا یک سال در سردخانه رها می کردند. در این مدت مقدار زیادی آلبومین و پروتئین های غیر اختصاصی رسوب می‌کرد و پس از حذف رسوبات، سرم شفاف را پس از تعیین عیار به حجم های حدودی 500 تا 1000 واحد بین المللی تقسیم نموده و پس از تأیید آزمایش های لازم سترونی و بی ضرری و حسن اثر، محصول نهایی آماده عرضه و مصرف پزشکی می‌گردید. چنین سرمی طبعاً دارای آلبومین ها و پروتئین های غیر اختصاصی سرم اسب بود و ناگزیر بدن بیمار پس از تزریق نسبت به تمامی پروتئین های موجود در سرم اسب حساس می شد و استفاده از سرم اسبی برای بار دوم معمولا با عوارض و آلرژی توأم بود. از این رو در دهه های قبل از جنگ جهانی دوم مسئله تصفیه سرم و تخلیص آن بسیار مورد توجه بود. روش های متعددی برای تصفیه سرم به کار گرفته شده بود که در زیر به پاره ای از آن ها به طور اختصار اشاره می شود. در سال 1903 در انگلستان ایمری مسئله تصفیه سرم با آنزیم ها را مطرح کرد ولی از کار او استقبال زیادی نشد. چرا که به ازای از بین رفتن پروتئین های غیر اختصاصی پاره ای از پروتئین های اختصاصی هم از بین میر فت. در سال های 1939-1936 پارفنچف دانشمند لهستانی بررسی های جالبی در ضمیمه تصفیه سرم به کمک پپسین و سولفاتها در آمریکا به ثبت رساند. در سال 1954 در انگلستان ککویک و همکاران آنها از اتر به عنوان رسوب دهنده پروتئین ها استفاده نمودند. بنزهاف نیز روشی را ارائه کرد که با دناتوراسیون حرارتی و Salting out کار تصفیه صورت می گرفت. سیستم سولفات سدیم هاوو که با افزایش تدریجی غلظت سولفات سدیم در پلاسما بود نیز یکی از روش های تصفیه بود. سیستم سولفات آمونیوم وودورث هم تا قبل از سیستم تصفیه با اتانل سرد یکی از کارآمدترین روش های تصفیه سرم درمانی بود. بعدها کوهن روش اتانل سرد را ابداع کرد که جامع ترین روش در آمریکا بود، در این روش با تغییر غلظت الکل اتیلیک در سرما پروتئین های پلاسما به پنج جزء اصلی تقسیم می شوند. مزیت استفاده از این روش این است که به آسانی می توان موقع خشک کردن گلوبولینها با تبخیر آزاد کرده و برطرف شوند و عیب این روش هم این است که تمامی این مراحل باید در سرما انجام شود. و عده ای از پروتئین های پلاسما پس از تماس دائم با الکل خاصیت ابتدایی خود را از دست می دهند و بی ثمر می شوند. تصفیه و تخلیص سرمهای درمانی: از میان تکنیک های متعدد تصفیه و و تخلیص پروتئین ها، روش های رسوبی متداولترین و با سابقه ترین روش جداسازی پروتئین های پلاسما محسوب می شوند که در مقیاس وسیع جهت تولید فرآورده های بیولوژیک مانند سرم های درمانی کاربرد داشته اند. در جداسازی پروتئین های پلاسما با تکنیک های رسوبی میزان حلالیت دارای اهمیت می باشد که به خصوصیات حلال و سایر اجزا مخلوط پلاسما مربوط است. مهمترین عوامل موثر بر حلالیت پروتئین ها عبارتند از: PH ، قدرت یونی، دما و ثابت دی الکتریک رسوب دادن با تغییر PH: یکی از ساده ترین روش های جداسازی پروتئین ها به طریقه تنظیم PH محلول در نقطه ایزوالکتریک پروتئین مورد نظر برای ایجاد رسوب می باشد. ولی از این روش برای خارج کردن پروتئین های نامطلوب از مخلوط استفاده می شود. و برای رسوب دادن پروتئین ها به دلیل احتمال دناتوره شدن پروتئین ها کاربرد ندارد. رسوب دادن توسط کاهش قدرت یونی: برخی از پروتئین ها را می توان با کاهش قدرت یونی رسوب داد ولی از آنجا که برای این کار باید به محلول پروتئین ها آب اضافه شود، لذا با کاهش غلظت پروتئین های محلول، افزایش حلالیت آنها دور از انتظار نیست. از این رو این روش اغلب در مراحل پایانی خالص سازی، که غلظت پروتئین ها در محلول به قدر کافی افزایش یافته، استفاده می شود. رسوب دادن با افزایش قدرت یونی: پدیده Salting out شالوده تعدادی از تکنیک های مهم جداسازی و تخلیص پروتئین هاست که با ایجاد غلظت بالایی از نمک خنثی در محلول پروتئینی و رسوب دادن بخشی از پروتئین ها موجب تفکیک و خالص سسازی و تغلیظ آنها می گردد و از رایج ترین روش های جداسازی به طریقه رسوبگیری به شمار می رود. مطالعه پدیده Salting out پروتئین های سرم به کمک آنالیز و سانتریفوژ نشاندهنده تاثیر پیچیده نمک روی پروتئین ها است. مشخص شده است که بین حلالیت نمک و تاثیر آن در رسوب پروتئین ها رابطه مستقیم وجود دارد. این ایده مبنای نظریه دبای در توجیه پدیده مذکور می باشد که به بیان ساده می گوید: یون های نمک اکثر ملکول های قطبی محیط (حلال) را به طرف خود جذب کرده و اطراف مولکول های پروتئین از آنها خالی می گردد و متعاقباً بدنبال برخورد های تصادفی مولکول های پروتئین با یکدیگر تجمع مولکولی ایجاد و رسوب تشکیل می شود. هرگاه نمک به محیط اضافه شود مولکول های حلال قطبی از اطراف پروتئین به طرف یون های نمک جذب می شود و مولکول های پروتئین به طور تصادفی در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند، در حالی که لایه آب به شکل موثر وجود ندارد تا مانع جذب آنها به یکدیگر شود، در نتیجه تجمع یافته و تشکیل رسوب می دهند. پروتئین های بزرگتر که سطح بیشتری دارند (مولکول هایی با گروههای غیر قطبی) با مقادیر نمک کمتری رسوب می کنند و مولکول های کوچکتر که گروههای غیر قطبی کمتری دارند در غلظت های زیادتر نمک رسوب می نمایند. به دنبال بررسی های کمی پدیده Salting out رابطه ای خطی بین لگاریتم حلالیت یک پروتئین معین و قدرت یونی محلول در قالب معادله خط بیان می گردد: در رابطه فوق: S= حلالیت پروتئین= عرض از مبداء = قدرت یونی محلول= شیب خط یا Salting out constant برای یک پروتئین و نمک معین، مستقل از دما و PH است ولی به طور مشخص، تحت تاثیر هر دو عامل یاد شده قرار دارد. در روش های مبتنی بر Salting out معمولا جداسازی یک پروتئین معین به صورت رسوب در PH نزدیک نقطه ایزوالکتریک آن پروتئین بیشترین بازده را دارد. همچنین ممکن است در غلظت بالای نمک پروتئین ها در بیش از یک PH حداقل حلالیت را نشان دهند که می تواند به دلیل تشکیل نمک های نامحلول پروتئین در آن PH خاص باشد. میزان تاثیر نمک در پدیده مورد بحث به طبیعت آنیون و کاتیون ، حاصل از تفکیک یونی نمک خصوصاً به آنیون آن مربوط می شود. موثرترین آنیون ها، آنیون های چند ظرفیتی و موثرترین کاتیونها، انواع یک ظرفیتی آنها می باشند. میزان کارآیی آنیون ها و کاتیون ها به صورت زیر است: آنیون ها : کاتیون ها : نمک های خنثی که در این تکنیک ها مصرف می شود باید حتی المقدور خالص بوده و از حلالیت بالایی برخوردار باشند، به هنگام حل شدن تغییر قابل ملاحظه ای در PH و دمای محلول ایجاد نکنند و ارزان باشند. نکته آخر اینکه چگالی محلول پس از افزودن نمک به نحوی تغییر نیابد که سانتریفیوژ را با مشکل مواجه نماید. از میان انواع نمک هایی که مصرف آنها متداول است سولفات آمونیوم به دلیل ارزانی و حلالیت مناسب بیش از سایر نمک ها به کار گرفته شده است. چگالی محلول اشباع آن در حدود 23/1 است که ممکن است در عمل پس از اضافه کردن به محلول پروتئینی چگالی آن را افزایش دهد و سانتریفیوژ را با مشکل مواجه نماید و همچنین اندکی محلول را اسیدی می‌کند که در صورت لزوم می توان از بافر مناسب استفاده کرد. غلظت سولفات آمونیوم معمولا به صورت درصد اشباع (درصد محلول اشباع سولفات آمونیوم) بیان می شود. مقدار نمک سولفات آمونیوم لازم برای دست یابی به دذثئ اشباع مطلوب در یک لیتر محلول و در دمای 20 به صورت معادله زیر محاسبه می شود. در معادله فوق: g : مقدار نمک خشک سولفات آمونیوم برحسب گرم S1 : غلظت اولیه سولفات آمونیوم (غلظت فعلی) S2‌ : غلظت ثانویه سولفات آمونیوم (غلظت مطلوبی که باید ایجاد شود) می باشد. لازم به ذکر است که هر دو غلظت S2 , S1 درصد حجمی- حجمی سولفات آمونیوم اشباع هستند. تکنیک های Salting out در مقایسه با سایر روش های جداسازی رسوبی پروتئین ها فاقد حساسیت دست و پا گیر بوده و از مزیت سادگی نسبی برخوردار است، به علاوه پروتئین های به دست آمده با این روش ها معمولا دناتوره نمی شوند و فعالیت بیولوژیک خود را حفظ می کنند و بدلیل حضور نمک نسبت به پروتئولیز و آلودگی باکتریایی مقاوم بوده و پایداری مناسبی دارند. به منظور نمک زدایی رسوبات پروتئینی حاصل می توان آنها را در آب حل کرد. سپس اولترا فیلتراسیون نموده و یا به کمک دیالیز در آب، نمک رسوبات را حذف کرد که به صورت مفصل این روش توضیح داده می شود. خواص سولفات آمونیوم: انحلال پذیری سولفات آمونیوم از .c 0.30 تغییر پذیر است. سولفات آمونیوم [ (NH4)2SO4] به صورت طبیعی در دهانه آتشفشان های فعال یافت می شود. در آب به صورت محلول است و در الکل واستون غیر قابل حل می باشد. نقطه ذوب آن 230.c می باشد و در اثر گرما در سیستم باز، ترکیبات آن شروع به متلاشی شدن در دمای 100.c می نمایند. آمونیوم بی سولفات هم به فرمول (NH4HSO4) وجود دارد که نقطه ذوب 146.9.c را داراست. Ammonium Sulfate Property Courless Colour Rhombic Crystals Physical state (25.c , 1atm) (NH4)2 SO4 Formula 132.14 Relative molecular Mass 230 Melting point (.c) 1.769 (50.c) Density 754 (20.c) Solubility in water (gr/Lit) تصفیه و تخلیص سرم های درمانی در موسسه: روش تصفیه و تخلیص سرم های درمانی در موسسه رازی مبتنی بر هضم نسبی آنزیماتیک و دناتوراسیون حرارتی پروتئین های پلاسما و Salting out با سولفات آمونیوم می باشد. این فرایند در هفت مرحله به شکل زیر انجام می شود که تا مرحله ششم عمل تصفیه یکسان می باشد و فقط در مرحله آخر است که دستگاه دیالیز ساخته شده را می توان جایگزین روش سنتی دیالیز کرد و در وقت و آب صرفه جویی چشمگیری کرد. هضم پپتیکی: در این مرحله ابتدا پلاسمای آنتی توکسین (ضد سم) سه مرتبه با سرم فیزیولوژی (محلول 5/8 گرم کلرورسدیم در یک لیتر آب) رقیق می شود. دمای محلول در 30 و PH آن با اسید کلریدریک نرمال در حدود 2/3 تنظیم می گردد و آنزیم پپسین به () 5/0% (نسبت به حجم پلاسما) اضافه می شود. هضم نسبی آنزیماتیک در شرایط فوق به مدت 30 دقیقه صورت می گیرد. دناتوراسیون حرارتی و رسوب پروتئین های نامطلوب: بلافاصله پس از خاتمه مدت هضم با سود نرمال PH مخلوط در 2/4 تنظیم می گردد و سولفات آمونیوم به نسبت 14% اضافه می گردد و در ضمن هم زدن حرارت داده می شود. به طوری که ظرف مدت 10 دقیقه دمای مخلوط 56-55 گردد. سپس مقدار 1 میلی لیتر تولوئن به ازای هر لیتر حجم مخلوط اضافه می شود. هم زدن مخلوط به آ‎رامی در دمای به مدت 60 دقیقه ادامه می یابد. پس از این مدت مخلوط به کمک صافی پارچه ای تصفیه می گردد. اولین رسوب پروتئین های ضد سم: PH محلول به دست آمده از مرحله دوم با سود نرمال در 2/7 تنظیم می شود و به نسبت 18% سولفات آمونیوم افزوده می شود و به مدت 15 دقیقه به هم زده شده و سپس افزوده می شود و به مدت 15 دققه به هم زده شده و سپس رسوبات تشکیل شده با صافی پارچه ای جدا می شود. دیالیز اول: رسوبات مرحله سوم در کیسه های سلفون به مدت 48 ساعت در دمای 4 در برابر آب جاری دیالیز می شود رنگ گبری: به ازای هر 1000 میلی لیتر محلول دیالیز، 5 گرم فنل و 400 میلی لیتر ژل هیدروکسید آلومینیوم مخلوط می شود و به محلول حاصل دیالیز اضافه می شود. مخلوط حاصل ضمن هم زدن به مدت 60 دقیقه و در دمای 50 حرارت داده می شود. پس از این مدت مخلوط با صافی پارچه ای تصفیه و محلول صاف شده نگهداری می شود. دومین رسوب پروتئین های ضد سم: به محلول صاف شده مرحله قبل به نسبت 55% محلول سولفات آمونیوم اشباع اضافه میشود و به مدت 15 دقیقه همزده و سپس با کاغذ صافی واتمن شماره 50 تصفیه می شود. رسوبات حاصل پس از پرس شدن جمع آوری می گردد. حجم لازم برای ایجاد غلظت 55% از محلول سولفات آمونیوم اشباع به کمک رابطه زیر: که در آن X حجم مورد نظر از محلول سولفات آمونیوم اشباع و V حجم محلول های حاصل از مرحله قبل است. دیالیز نهایی: رسوبات مرحله ششم در کیسه سلوفان در دمای 4 در برابر آب جاری به مدت حداقل 72 ساعت دیالیز می شود و در پایان این مرحله 15/0% فنل به عنوان محافظ میکروبی به محلول اضافه می گردد. 44786559159240روش تصفیه تخلیص سرم در موسسه رازی 00روش تصفیه تخلیص سرم در موسسه رازی 1645920-897255دیالیز رسوبات پلاسمای ضد سرم هضم پپتیکی 1 دما: 30 PH: 2/3 ببین () 5/0% زمان 30 دقیقه دناتوراسیون حرارتی و ترسیب پروتئینهای نامطلوب 2 دما: 56-55 PH: 2/4 تولوئن() 1/0% زمان 60 دقیقه فیلتراسیون رسوب 3 PH: 2/7 سولفات آمونیوم () 18% رسوب پروتئین‌های ضد سم فیلتراسیون محلول دیالیز رسوبات 4 دما: 4 زمان: 48 ساعت رنگ گیری محلول حاصل دیالیز 5 دما: 50 ژل هیدروکسید آمونیوم 40% فنل () 5/0% زمان 60 دقیقه فیلتراسیون رسوب 6 دما: 4 زمان: 48 ساعت رسوب پروتئین‌های ضد سم فیلتراسیون محلول 7 دما: 4 زمان: 72 ساعت سرم ضد سم 00دیالیز رسوبات پلاسمای ضد سرم هضم پپتیکی 1 دما: 30 PH: 2/3 ببین () 5/0% زمان 30 دقیقه دناتوراسیون حرارتی و ترسیب پروتئینهای نامطلوب 2 دما: 56-55 PH: 2/4 تولوئن() 1/0% زمان 60 دقیقه فیلتراسیون رسوب 3 PH: 2/7 سولفات آمونیوم () 18% رسوب پروتئین‌های ضد سم فیلتراسیون محلول دیالیز رسوبات 4 دما: 4 زمان: 48 ساعت رنگ گیری محلول حاصل دیالیز 5 دما: 50 ژل هیدروکسید آمونیوم 40% فنل () 5/0% زمان 60 دقیقه فیلتراسیون رسوب 6 دما: 4 زمان: 48 ساعت رسوب پروتئین‌های ضد سم فیلتراسیون محلول 7 دما: 4 زمان: 72 ساعت سرم ضد سم 4572000149796500


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1140)

واژه «شطرنج»تلفظ فارسی «چاتورانگا » است کلمه ای که در زبان سانسکریت برای نام گذاری این بازی به کار برده می شود،جایی که معمولاً از آن به عنوان نخستین زادگاه این بازی یاد می شود. اگر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1141)

بررسی تاریخ شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر شهر نیشابور مانند سایر شهرهای استان خراسان جزء اولین مراکز مسکونی است که اقوام آریایی پس از ورود به ایران در آن سکنی گزیدند. خراسان قدیم به ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1142)

بنام خدا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران معاونت صنایع کوچک طرح امکان سنجی "پارچه بافی" پاییز 85 فهرست مطالب فصل اول بررسی بازار مطالعه و شناخت محصول...............................................................................................................................4 عوامل موثردر ادامه مطلب…

background