عنوان کامل پایان نامه :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرایند اجرای پژوهش

در این پژوهش آغاز به مطالعه ادبیات پژوهش بر اساس مسئله اظهار شده ، سپس متغیرهای اصلی پژوهش شناسایی شده وداده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله مطالعه اسناد ومدارک و پرسشنامه جمع آوری گردید ، سپس این داده ها تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با بهره گیری از نرم افزار SPSSآماده شدند . در ادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیر وجداول مربوطه توزیع صفت های متغیر مطالعه ودر نهایت به آزمون فرضیه اقدام شده می باشد .

 

3-3)روش پژوهش

این پژوهش براساس ماهیت و روش از نوع توصیفی – تحلیلی وبر اساس هدف ازنوع کاربردی می باشد.اجرای پژوهش توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . پژوهش توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می گردد . یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین وگزارش می کند  (خاکی ، 1382 ، ص 104) . بعبارت بهتر مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف و ویژگی های متغیرهای یک جایگاه انجام می شود.از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی ، سازمانی ، صنعتی و نظایر آن می باشد  (سکاران، 1390، ص124-123) . روش پژوهش در این مطالعه مبتنی بر روش میدانی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-4)جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد در باره آن به مطالعه بپردازد  (مقیمی، 1377، ص294)  . در پژوهش حاضر ، جامعه آماری شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشد .

نمونه بخشی از جامعه می باشد که معرف آن می باشد و به بیانی دیگر نمونه عبارت می باشد از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که اظهار کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مومنی،1380،ص 182) . نمونه برداری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری می باشد به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران،1390،ص 296) . در پژوهش حاضر  چهار چوب نمونه عبارت از شرکتهای کوچک ، متوسط و بزرگ در صنایع غذایی و صنایع فلزی می باشد . به این دلیل که صنایع غذایی از صنایع بسیار مهم کشور بوده و در زندگی روزمره افراد تأثیر مهمی را اعمال می کند و همچنین صنایع فلزی به دلیل این که پایه و اساس بسیاری از صنایع می باشد، در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد . در تعریف اندازه شرکت در زمینه تحقیقاتی معیارهای متفاوتی نظیر تعداد پرسنل ، حجم سرمایه ، حجم دارایی ها ، مقدار فروش و ظرفیت تولید به کار می رود اما رایج ترین ملاک تعریف اندازه شرکت سطح اشتغال پرسنل می باشد ، در آمار وزارت صنعت و معدن شرکتها از نظر تعداد پرسنل به دو گروه زیر 10 نفر و بالای 10 نفر تقسیم شده اند که شرکتهایی بالای 10 نفر در 3 گروه دسته بندی می شوند .  به شرکتهای که 49-10 پرسنل دارند کوچک ، دارای 99-50 پرسنل باشند متوسط و بالای 100 پرسنل شاغل بزرگ اطلاق می گردد  . تعداد 915 شرکت در شهرک های صنعتی استان گیلان فعال می باشند از این تعداد 287 شرکت در زمینه صنایع غذایی و فلزی فعالیت می کنند ، که تعداد 166 شرکت دارای بیشتر از 10 نفر پرسنل و سابقه فعالیت 3 سال به بالا هستند که  در پژوهش حاضر بعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و از آنجا که تعداد جامعه آماری کم بوده می باشد برای تمام جامعه آماری پرسشنامه توزیع گردیده می باشد .

 

3-5)روش ها وابزار جمع آوری داده ها:

یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد . پرسشنامه مجموعه ای از سؤال هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می گردد نظر خود را نسبت به آنها ارایه نماید . در پژوهش حاضر، جامعه آماری شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشد ، اعضای این جامعه آماری مدیران ارشد شرکتها هستند ، برای 166 شرکت واجد شرایط پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 151 عدد پرسشنامه برگشت داده گردید . منبع پرسشنامه نیزاز مطالعات برتل (2012) می باشد و طیف پاسخی مورد بهره گیری در پرسشنامه طیف لیکرت 5 تایی از بسیار کم تا بسیار زیاد طبقه بندی شده ، پرسشنامه شامل دو بخش سوالات عمومی واختصاصی می باشد . بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان می باشد . این بخش از سه سوال تشکیل شده که در مورد سابقه ، زمینه فعالیت و تعداد پرسنل شاغل در شرکت می باشد  . بخش دوم شامل27 سوال می باشد . با در نظر داشتن پرسشنامه پژوهش حاضر که در پیوست ارائه گردیده می باشد جهت اندازه گیری متغیر وابسته یعنی عملکرد 6 سوال در نظر گرفته شده می باشد . متغیر وابسته عملکرد را بوسیله سود بخشی با  5  آیتم با تمرکز بر 3 سال آخر  اندازه گرفته ایم ، و همچنین جهت اندازه گیری متغیر مستقل الگوی کسب وکار نوآور محور ، پرسشنامه نوآوری که شامل 12سوال وجهت اندازه گیری متغیر مستقل کسب وکار کارایی محور ، پرسشنامه کارایی شامل 9 سوال مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد . در این پژوهش نوع صنعت ، سابقه شرکت ، اندازه شرکت کنترل گردید زیرا این متغیرها می توانند عملکرد را تحت تأثیر قرار دهند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان