مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اختصار­ای از فعالیت­های انجام شده در پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به همراه داشتن منافع اجتماعی اساس تجارت محسوب می­گردد و همین امر تمایل کشورها برای داشتن روابط تجاری با همدیگر را توجیه می­کند. برای آن­که دید روشنی نسبت به روابط تجاری کشورمان پیدا کنیم، ضروری می باشد که پیامدهای مختلف مانند آثار اشتغال آن را مورد واکاوی قرار داهیم. در طول سالیان اخیر چین به عنوان یکی از مهم­ترین شرکای تجاری ایران مطرح شده می باشد. تجارت با دیگر کشورها آثار متفاوتی برای بخش­های مختلف اقتصاد میزبان به همراه دارد. بازار کار یکی از این بخش­ها محسوب می­گردد. مجموع اثرات مثبت و منفی که تجارت با یک کشور به دنبال دارد، موفقیت یک ارتباط تجاری را ارزیابی می­کند. پس یکی از معیارهایی که می­تواند تعیین کند که تجارت با چین به چه اندازه منافع برای کشورمان به همراه داشته می باشد، مطالعه آثار اشتغال این ارتباط می باشد.

در فصل اول کلیات پژوهش شامل تعریف مساله، ضرورت انجام پژوهش، اهداف، فرضیه و روش انجام پژوهش را مطرح کردیم. هم­چنین اظهار گردید که به مقصود مطالعه اثر تجارت با چین بر اشتغال، بخش صنعت بر اساس کدگذاری دو رقمی ISIC را به عنوان حوزه مورد مطالعه انتخاب کرده و از آمار کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر برای دوره زمانی 1375 تا 1386 بهره جستیم. انتخاب بخش صنعت به این دلیل می باشد که مطالعه این بخش می­تواند دید روشنی نسبت به سایر بخش­ها نیز به دست دهد.

در فصل دوم مبانی نظری و مطالعات داخلی و خارجی مطرح گردید. در بخش مبانی نظری، تعدادی از تئوری­های اقتصادی پیرامون تجارت مانند تئوری هکشور- اوهلین، هکشور- اوهلین- ساموئلسون و تئوری­های مدرن تجارت مطرح گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه