مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) فرضیه پژوهش

نظر به اینکه در طول سالیان اخیر ایران و چین اقدام به گسترش روابط تجاری خود کرده­اند، این سؤال پیش می­آید که این ارتباط تجاری چه منافعی را برای کشورمان به همراه داشته می باشد. با مطالعه آثار اشتغال این ارتباط، می­کوشیم به جواب این سؤال نزدیک شویم.

در این پژوهش یک فرضیه مطرح می­گردد:

«تجارت با چین، اثر منفی بر اشتغال بخش صنعت ایران دارد»

برای رسیدن به هدف مطرح شده، به معرفی متغیرهایی می­پردازیم که انتظار می­رود بخشی از تغییرات اشتغال بخش صنعت را تبیین دهند:

واردات کالاهای صنعتی از چین: تخمین مدل بر اساس روش panel data ضریب نفوذ واردات از چین را 006/0- برآورد می­کند. آن­گونه که ضریب برآورد شده نشان می­دهند، طریقه رو به رشد واردات در سال­های پیشین، 21/5 درصد کاهش اشتغال را در صنایع به دنبال داشته می باشد.

صادرات کالاهای صنعتی ایران به چین: ضریب صادرات در معادله­ای که اثر تجارت با چین را بر اشتغال نشان می­دهد، از نظر آماری معنادار می­باشد. ضریب به دست آمده برای ضریب نفوذ صادرات در مجموع تغییرات 2 درصدی اشتغال را نشان می­دهد.

دستمزد حقیقی: ضریب به دست آمده برای دستمزد حقیقی منفی و معنادار می باشد و در راستای پیش­بینی تئوری­های اقتصادی می باشد.

ارزش افزوده: این متغیر نیز به گونه معناداری بخشی از تغییرات اشتغال را تبیین داده و مطابق با انتظارات ارتباط مثبتی با سطح اشتغال دارد.

نتایج به دست آمده برای 22 بخش صنعتی بیانگر آن می باشد که واردات ایران از چین باعث به خطر افتادن فرصت­های شغلی می­گردد و صادرات ایران به چین نیز به بهبود وضعیت اشتغال کمک می­کند. به دلیل تأثیر پررنگ­تر واردات، نهایتا بخشی از جایگاه­های شغلی بخش صنعت به دنبال برقراری ارتباط تجاری با چین از دست می­رود. هم­چنین محدود کردن نتایج مدل برای 19 بخش صنعتی نیز نشانگر آن می باشد که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال بخش صنعت می­گردد و صادرات بخش صنعت ایران به چین به خلق فرصت­های اشتغال کمکی نمی­کند. پس فرضیه یاد شده در ابتدای پژوهش مبنی بر آثار منفی تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت، در هر دو مدل مطرح شده مورد تأیید قرار می­گیرد.

یافته­های پژوهش حاضر به قوت و صحه مطالعات تأکید می­کند که سیاستگذار چنان­چه دغدغه کنترل بیکاری را داشته باشد، می­بایست بر بعد واردات متمرکز گردد. چه بسا با کنترل و هدفدار کردن واردات به سمت کالاهای سرمایه­ای، کاهش اشتغال به حداقل برسد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه