عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

شرکت در همکاریهای من قه ای :

معاملات بیمه ای کشورهای جهان سوم با وجود حام نسبتا کم آن درصد سود قابل ملاحظه ای دارد.علوت

این می باشد که در این کشورها تامع اموال و تراکم خ رها به می انی که در کشورهای صنعتی دیده می شوود

وجود ندارد و لذا بیمه در این کشورها و بیمه ی اتکائی که از این کشورها پذیرفتوه شوود معموولا بوا سوود

مناسبی همراه می باشد. از دهه ی ششم قرن حاضر میلادی فکر همکاری من قه ای در کشورهای جهوان سووم

طرفداران زیادی پیدا کرده می باشد. تشکیل صندوق های مشترک بیمه ی اتکائی در من قه یکی از نتوا یج ایون

اندیشه می باشد. هم اکنون بخشی از احتیاجات بیمه ی اتکائی کشورهای جهان سووم بوه جوای اینکوه متوجوه

کشورهای غربی باشد از طری صندوقهای مشترک من قه ای تأمین می گردد که مانند معروف تورین آنهوا

صندوق مشترک کشوورهای آمریکوای جنووبی ,کشوورهای آسویای جنووب خواوری ,کشوورهای عر بوی و

کشورهای پیمان اکواست.اما جدیدترین و موف ترین صندوق های مشترک ,صندوق کشوورهای آسویایی و

آفریقایی با شرکت تقریبا چهل کشور می باشد.صنعت بیمه ی ایران در این صندوق عضویت دارد و نق بسیار

فعالی در آن اعمال می کند .

اندیشه ی دیگری که اخیرا انکتاد م رح کرده می باشد تأسیز شرکتهای بیمه ی اتکائی چند ملیتوی اسوت کوه

یکی برای آفریقا ,در لاگوس پایتخت نیاریه و دیگری برای آسیا در بانکوک پایتخت تایلند به وجوود آموده

می باشد .کشورهای من قه در تأمین سرمایه ی این شرکتها اقدام کرده اند و به واگذاری بخشی از معاملات بیمه

ی اتکائی خود به آنها متعهد شده اند . ایران در شرکت بیمه ی اتکائی آسیایی صاحب سوهم و در مودیریت

آن دخیل می باشد . اف ون بر اینها بعضی دولت ها تعدادی شرکت های بیمه ی چند ملیتی تأسیز کرده اند که

58

آنها اگر چنین هدفی را دنبال کنند ,می توانند در تقلیل واگذاری بیمه ی اتکائی از کشورهای جهان سوم به

) 149-140- بازارهای غربی مؤثر باشند . )فصلنامه صنعت بیمه شماره 141

2 -15

بیمه های اجتناب پذیر از بیمه ی اتکائی :

برای حفظ بعضی منابع مالی و حفظ مصال اقتصادی کشور توسل به بیمه ی اتکائی خارجی ضروری می باشد

. دسته ای از انواع بیمه که ما آنها را در ایناا بیمه های مردمی موی نوامیم طبیعتوا نیواز بوه بیموه ی اتکوائی

ندارند.دسته ای دیگر از بیمه ها برای پوش خ رهایی هستند که جنبه ی سیاسی و اجتمواعی دارنود و بوه

نظر ما انتقال این خ رها بر اساس ضوابط بیمه ای, کاری بی فایده و نابخردانه می باشد.گاهی مصوال مملکوت

اقتضا می کند که موقتا هرگونه بیمه ی اتکائی خارجی متوقف گردد.

این موارد عبارتند از :

1 .بی مه های مردمی :

بسیاری از انواع بیمه متضمن خ رهایی هستند که تقبل و تحمل آنها از عهده ی بیمه گران داخلی , اگور نوه

به صورت انفرادی اما ق عا با همکاری یکدیگر ,بر می آید.لذا بایستی اساسا از واگذاری اتکائی آنها خودداری

گردد مگر اینکه در موارد استثنائی مصالحی مانند امتیازات واگذاری جمعی معواملات ,یوا قبوول بیموه ی

اتکائی متقابل اقتضا کند.

بیمه های مورد نظر عبارتند از :

الف( بیمه های عمر و حواد که مبالغ آنها عموما کمتر از می ان ظرفیت بیمه گران می باشد و تعداد آنهوا هوم

معمولا بسیار زیاد واحتمال زیان آنها هم بر اساس تاربه های به دست آمده بسیار کم می باشد .

59

ب( بیمه های ه ینه ی درمان اعم از اینکه سازمان های بیمه ی اجتمواعی اناوام دهنود یوا شورکتهای بیموه

بازرگانی . این بیمه ها نی متضمن تعهدات بسیار قلیل برای هور موورد هسوتند و حاوم آنهوا بسویار عظویم

می باشد.زیان احتمالی آنها نمی تواند واگذاری اتکائی را توجیه کند.ج با تعدیل شرایط بیمه و نرخ ح بیمه با

زیان این گونه بیمه ها نمی توان مقابله نمود.

پ( بیمه های آت سوزی برای واحدهای غیرمتمرک مسکونی یا تاارتی که هیچ یک مبوالغ قابول تووجهی

ندارند.هر چند خ رهایی مانند زل له یا طوفان های عظیم در مناطقی که این خ رها شدت دارند می تواننود

موجب خسارت تعداد زیادی از این موارد بیمه شوند و واگذاری اتکائی خارجی را به صورت های خاصوی

توجیه کنند, در حالتهای عادی به ویژه اگر خ ر زل له و نظایر آن مشمول تعهد بیموه گور نباشود واگوذاری

اتکائی این بیمه ها به خارج از کشور توجیه ندارد .

ت( بیمووه هووای مسووئولیت اشووخا در مقابوول یکوودیگر , از جملووه مسووؤلیتهای حرفووه ای مغووازه داران

,هتلها,رستورانها,پ شکان,باشگاه های ورزشی و نی مسؤلیتهای عمومی ناشی از فعالیتهای عادی روزمره نیاز

به بیمه ی اتکائی ندارند .

( بیمه ی اتومبیل با وجود خسارت های زیادی که دارد متضمن تعهدی که محتاج بیموه ی اتکوائی باشود

نیست.در مورد این بیمه نی آن چیز که در مورد بیمه ی درمان گفته گردید صدق می کند .

ج( بیمه ی اعتبارات داخلی هرچند در دوره های بحران اقتصادی می تواند خسارتهای سنگینی داشته باشود

قابل واگذاری به بیمه گران اتکائی خارجی نیست.زیرا در شورایط ,بحرانوی و غیرعوادی باشود بیموه گوران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اتکائی خارجی یا حاضر به معامله ی بیمه ی اتکائی نمی شوند یا اینکه شرایط را به صورتی تغییر می دهند

که منافع آنها را تأمین کند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید