مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تحقی :

روش های متعددی برای تحقی بکار برده می گردد و معمولاً محققان در خصو تعریف مشخص از انواع

روش های تحقی ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده می باشد .

از نظر هدف می توان روش تحقی را به روش هوای : تواریخی ، توصویفی و تاربوی تقسوی م بنودی کورد

همچنین تحقی را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی ، نظری و کاربردی تقسیم بنودی موی

کنند .

ر وش های توصیفی م العه واقعی و منظم خصوصیات یک جایگاه یا یک موضوع می باشد محق به کشوف

عقاید ، افکار ، ادراکات و ترجیحات افراد از طری این روش می پردازد. به بیانی دیگر محق در این گونه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

را بدون دخالت یا اسوتنتاج ذهنوی گو ارش دهودو نتوایج عینوی از » آن چیز که هست « تحقیقات کوشش می کند

جایگاه بگیرد و هدف از بهره گیری از این روش توصیف ، ثبت و تحلیول و تفسویر شورایط موجوود اسوت .

1364 به نقل از پایان نامه اقای ابراهیمی ( : ) نادری و نراقی . 41

اناام تحقی توصیفی از لحواظ روش گورد آوری اطلاعوات را موی تووان بوه کتابخانوه ای ، مشواهده ای و

پیمایشی تقسیم نمود .

تا یه وتحلیل داده های جمع آوری شده به من له پل ارتباطی برای رسیدن به نتوایج پوژوه موی باشودکه

معمولادرفصل چهارم گ ارش می آید.دراین بخ ازگ ارش پژوهشگر به توصویف حاوم نمونوه براسواس

اطلاعات به دست آمده پرداخته و با اجرای آزمون آماری مناسب در ارتباط با معناداری راب ه هوا و تفواو ت هوا و

تعمیم نتایج بدست آمده به جامعه مورد نظراقدام می کند. در این فصل از پژوه حاضر نی با بهره گیری از نرم

81

اف ار )اس .پی .اس .اس( آغاز به تحلیل پایایی پرسشنامه با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ پرداخته شده و پز

از آن در دو س توصیفی و استنباطی به تا یه و تحلیل داده های بدست آمده پرداخته شده می باشد. در س

توصیفی از شاخص های فراوانی) فراوانی ، درصد فراوانی،درصد تراکمی و …( و نمودار ستونی بهره گیری شده

می باشد و در بخ استنباطی نی ضمن کمی سازی، از آزموو ن هوای آمواری ماننود آزموون هوای همبسوتگی و

رگرسیون، برای مطالعه فرضیه هااستفاده شده می باشد.

3-3

اب ارهای جمع آوری اطلاعات :

مهمترین روش های گردآوری اطلاعات مورد بهره گیری در این پژوه به تبیین زیر می باشد :

الف( م العات کتابخانه ای :

در این تحقی جهت گردآوری اطلاعات در زمینه تنظیم مبانی نظوری پوژوه ، از منوابع کتابخانوه ای نظیور

مقالات ، مطالعه پایان نامه ها و پژوه های مرتبط با موضوع پژوه و م العوه متوون تخصصوی از طریو

کتب ،نشریات و جستاو در پایگاه های اطلاعاتی مورد دسترس ،بهره گیری شده می باشد.

ب( پژوه های میدانی :

پژوه های میدانی در این تحقی شامل جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه می باشد .

3 -4 ج امعه آماری تحقی :

جامعه آماری در این تحقی شامل کارشناسان و متخصصین بیمه در صنعت بیمه که نسبت به بیموه اتکوایی

اطلاع و فعالیت دارند می باشد .

82

-5 ت 3ع داد نمونه :

نمونه مورد مطالعه 38 نفر از متخصصین بیمه اتکایی در صنعت بیمه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه