عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

بیمه اموال و دارایی ها به ارزش واقعی :

مدیران صنایع نفت ,گاز و پتروشیمی بایستی اموال و دارایی هایشان را به ارزش واقعی بیمه کنند تا در صورت

وقوع خسارت , از نظر جبران آن ها دچار مشکل نشوند .

ریسک های ب رگ بایستی به شکلی مناسوب در میوان بیموه گوران معتبراتکوائی جهوان توزیوع شووند , برناموه

پیشنهادی بیمه تادید ساختار و بهبود مدیریت ریسک در تمامی بخ های تولیدی و اقتصادی کشور و بوه

خصو صنایع نفت , گاز و پتروشیمی می باشد و برای ورود کشورمان به تاارت جهوانی , بایود تودابیر لازم

گردد اندیشیده .

برای اجرای بهتر قراردادهای بیمه انرژی , ت ماتمع تخصصی انرژی در بیمه ایران تشکیل شده اس , ای اف

سرمایه شرکت های بیمه عامل مؤثری در کاه وابستگی به بیمه گران اتکائی می باشد پوز افو ای سورمایه

بگیرد بیمه ایران بایستی مورد توجه قرار . ل صن تشکی دوق مشترک بیمه های اتکائی شرکت های بیمه کشوور بوا

بهره گیری از ذخائر ارزی آنها , می تواند راهگشا و کارساز باشد و همچنین بهره گیری از تکنیک هوای حرفوه

ای مدیریت ریسک و مانند تفکیک و توزیع مناسب آن ها , بایستی موورد توجوه قورار گیور د . ضومن آنکوه

خس تشکیل شرکت های ارزیاب ارت در بخ انرژی لازم است و این طرح با تشکیل کارگروه هایی بوا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ابد حضور متخصصان خبره بخ انرژی و صنعت بیمه می تواند عینیت ی ( . پیوام بیموه ” .هموای بیموه در

فت ن . ی” گازوپتروشیم ) 01

بیمه های انرژی شامل حوزه های نفت , گاز و پتروشیمی مهمترین واحودها مله از ج ند کشور وادی ی اقتص

که در حال حاضر پوش های بیمه ای آن ها هم با بهره گیری از حداکثر ظرفیوت و تووان صونعت

1.O.G.P

73

بیمه کشور , از سوی کنسرسیوم بیمه های انرژی با راهبردی شرکت بیمه ایران ارائه موی شوو د . )پیوام بیموه

) .همای “بیمه در نفت.گازوپتروشیمی” 01

-21 د2 لایل طرفداری از صنایع تولید انرژی :

با وجود به کارگیری تکنیک های ایمنی و پیشگیری که از اولویت خوا در نظوام تصومیم گیوری مودیران

صنعت بیمه برخوردار می باشد , خسارات سنگین گواه توجه خا به تحت پوش قرار دادن آن ها در نظوام

بیمه می باشد .

بعضی از ویژگی ریسک های انرژی به تبیین زیر می باشد :

1( پیچید گی طبیعت تکنیکی ریسک های فی یکی در صنایع نفت , گاز و پتروشیمی

2( تامع مبالغ زیاد سرمایه های در معرض خ ر در یک محل )مکان(

3( برخورداری از ظرفیت بالای حادثه پذیری و نا بسامانی های اقتصادی بوه دلیول وقووع حوواد در

صنایع هیروکربنی )گاز.نفت.پتروشیمی (

نگاه اجمالی به آمار اعلام شده به ویژه دقت در حواد و ابعاد فاجعه آمی خسارات در صنایع هیدروکربنی

در دو دهه اخیر, علی رغم به خدمت گرفتن آخرین پدیده های تکنولوژیکی دراکتشاف , استخراج , انتقال و

استحصال مواد هیدروکربنی و به کارگیری متدولوژی های جدید ایمنی و پیشگیری حواد , نشان می دهود

ابعاد خسارات همچنان گسترده شده و با ایااد خسارت های سنگین و حواد طبیعی کاترینا و ریتوا

) بر عم فاایع و حام خسارات اف وده می باشد . )پیام بیمه .همای “بیمه در نفت.گازوپتروشیمی” 19

1.WTC

74

بایستی اذعان نمود که به لحاظ اتکا به بازارهای جهانی

بیمه انرژی و بهره گیری از ساز و کارهای توزیوع تعهودات

می توان تا می ان قابل توجهی ظرفبت پذیرش خسارات را تعدیل نمود به بیانی دیگر با بهره گیری از ظرفیت

های مالی مناسب ایااد شده در یک تعامل من قی در صنعت بیموه کشوور از یوک سوو و پاسوخ گوویی بوه

نیازهای بیمه ای مشتریان از سوی دیگر , می توان با مراعات کردن مکانی م نوزیع خ رات در جهت توسعه

صوونعت در بخوو بیمووه هووای انوورژی اقوودام مووؤثری بووه عموول آور د . .)پیووام بیمووه .همووای “بیمووه در

) نفت.گازوپتروشیمی” 01

با در نظر داشتن حساسیت استراتژیکی که صنایع نفت , گاز و پتروشویمی در کشوور دارد , بوا ایاواد ک نسرسویوم

مشترکی از بیمه گران داخلی و تعامل و همگرایی که در این حوزه به مقصود ایاواد نگواه حرفوه ای در ایون

بازار به وجود آمده می باشد , می توان چگونگی عرضه خدمات را در بازار انرژی به نحو مناسب تری مدیریت

نمود که گواه این امر فعالیت کنسرسیوم بیمه های انرژی از سال 1310 تا کنون می باشد که منار به ارائه پوش

بیمه برای بی از 48 % از بازار صنایع نفت , گاز و پتروشیمی کشور گردیده می باشد از این رو رویکرد رسیدن

به بازار بالقوه 145 میلیارد دلاری تا پایان 1488 هاری شمسی ) 2814 ( , نیازمند همگرایی و مشارکت بوین

بیمه گران داخلی و تدوین برنامه منسام در تعامل با بازار بیمه گران اتکائی می باشد . )پیام بیمه .همای “بیمه

) در نفت.گازوپتروشیمی” 01

-22 بی2 مه های تمام خ ر در صنایع نفت , گاز و پتروشیمی :

به گونه کلی , ریسک های م.جود در سنایع نفت ,گاز و پتروشیمی به لحاظ ذات و ویژگی هوای انحصواری

آن , مانند ظرفیت بالای خ رپذیری , تامیع بالای سرمایه در معرض خ ر, به کارگیری تکنولوژی مدرن

پیچیدگی و وسعت فرایندهای انرژی )شامل اکتشاف , استخراج , انتقال , ذخیره سازی , پردازش , پلای و

75

توزیع ( پراکندگی ریسک در خشکی و دریا و … به کارگیری تکنیک ” بیمه ” را بورای برقوراری الگووی “

مدیریت ریسک ” در این صنایع ال امی کرده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه