عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

بیمه ی خ رهای سیاسی:

آثار مسائل سیاسی ,انتقال پذیر نیست . بدین لحاظ اگر خ ور موضووع بیموه منشوأ سیاسوی داشوته باشود و

واگذاری اتکائی آنها به مصلحت نیست.

اصولا بیمه گوران خوارجی در صوورتی حاضور بوه قبوول تعهود در

خ رهای سیاسی می شوند که از لحاظ نرخ و شرایط بیمه همه گونه پی بینی های لازم را به نفع خود بوه

اقدام آورده باشند. به بیانی دیگر , واگذاری اتکائی در ماموع ج زیان برای بیمه گران داخلوی نتیاوه ای

عاید نخواهد نمود . دو نوع عمده بیمه های حاوی خ رهای سیاسی عبارتند از :

الف( بیمه ی خ ر جنگ که معمولا در حمل و نقل دریایی و هوایی اناام می گردد و شرای ی دارد کوه جو

در موارد استثنائی همیشه به سود بیمه گران بین المللی می باشد . شاید بتوان ادعا نمود که بیمه گوران ایرانوی در

زمینه ی بیمه ی خ ر جنگ ,جدیدترین و مفیدترین تاربه را در س جهانی دارند.با بهره گیری از این تاربه

می توان نظرهای جدیدی در این خصو ارائه نمود . مانند می توان گفت کوه بیموه اتکوائی در بیموه ی

خ ر جنگ به مصلحت هیچ کشوردرگیر در جنگ نیست. زیرا بر اساس قاعده ای که در ایون بیموه مرسووم

شده و در سراسر جهان با دقت اناام می گردد بیمه ی خ ر جنگ با اخ ار هفت روزه قابل فسخ می باشد,لوذا

تأمین که به نظر ما اساس بیمه می باشد و موضوع عقد بیمه را تشکیل می دهد در قرارداد بیمه ی جنگ حاصل

نمی گردد.هیچ صاحب کشتی یا بازرگان صاحب کالا این اطمینان را ندارد که مال بیمه شوده ی او در مقابول

خ ر جنگ تا پایان سفر دریایی و رسیدن به مقصد از پوش بیمه ای برخوردار باشد. با وجود چنین نقصی

که در بیمه ی جنگ هست بیمه ی اتکائی آن هم ,که تابع همین شرط می باشد ,بوی حاصول و بوی نتیاوه

خواهد بود پس :

61

اولا ای – ن شرط سنگین بایستی از بیمه ی جنگ حذف و در عین حوال از واگوذاری اتکوائی ایون بیموه م لقوا

خودداری گردد . از اوایل جنگ تحمیلی,

واگذاری اتکائی بیمه ی کالاهای وارداتی پیش روی خ ر جنوگ بوه

دلیل فوق وبه دلیل اینکه پوش آن شامل مدت انتظار کشتیها و تخلیه ی کالاها نمی گردید از قراردادهای بیمه

ی اتکائی با خارج کشور حذف گردید و ایون بیموه کولا در داخول کشوور نگهوداری شو د .مسوؤلان دولوت

جمهوری اسلامی نی با واقع بینی و اقدام کاملا به موقع و شایسته مقرر کردند که سوود حاصول از بیموه ی

خ ر جنگ کلا به حساب ذخایر فنی شرکتهای بیمه مقصود و نگهداری گردد. این سیاست بوه بهتورین وجوه

موجب تقویت بنیه ی مالی شرکت های بیمه ی ایرانی و اف ای ظرفیت قبول خ ر آنها گردید .

ثانیا-این م لب که بیمه ی جنگ بایستی به حمل دریایی منحصر باشد فاقد هرگونه استدلال من قی اسوت .اگور

بیمه ی جنگ را در حمل کالا می توان اقدام نمود ق عا در سایر انواع بیمه قابل اعمال می باشد . اگر قرار اسوت

بپذیریم که انواع بیمه ی مااز در هر کشور همان می باشد که در کشورهای غربی اقدام می گردد و شرایط بیمه

نامه ها بایستی همان باشد که بیمه گران انگلیسی به کار می برند ناچاریم قبول کنیم که بیمه ی خ رهای آتو

سوزی و عمر و ج آن امکان پذیر نیست.اما اگر چنین قراری نیست و ما هم می توانیم انواعی از بیمه را که

با نیازهای ما سازگاری دارد ایااد واجرا کنیم می توانیم اظهار کنیم که در جنگ تحمیلی طولانی ,بیمه گران

ایرانی انواعی از بیمه ی جنگ را با درک نیازهای جامعه ی ایرانی, اعمال کورده انود کوه در سوایر کشوورها

سابقه ندارد.نظیر بیمه ی کامیونها ورانندگان و کمک راننودگان آنهوا در سوالهای اول جنوگ ,بیموه ی عمور

خلبانها ,پ شکان و امدادگران که برای کمک رسانی به جبهه اعو ام موی شودند ,بیموه ی عمور کارمنودان و

کارکنان مؤسسات مختلف که داوطلبانه رهسپار جبهه می شدند,و بیمه ی آت سووزی منوازل مسوکونی در

نقاطی که در معرض حمله ی موشک ها و بمب افکن های دشمن بودند .

62

ب(

بیمه ی اعتبارات صادراتی را معمولا صندوق های بیمه ی اعتبار صادراتی و به حساب دولت اناام موی

دهند مع هذا فعالیت در این زمینه برای بیمه گران ممنوع نیسوت و در بعضوی کشوورها شورکتهای بیموه ی

خصوصی نی دز این زمینه فعالیت دارند.در این بیمه علاوه بر خ ر تاوارتی یوا بوه عبوارت دیگور احتموال

ورشکستگی و اناام نپذیرفتن تعهد خریدار خارجی ,خ ر سیاسی یعنی احتمال معضلات ناشی از تحولات

سیاسی یا قانونی در کشور بدهکار نی هست . خ ر از نوع اول را می توان موضوع معواملات بیموه ی

اتکائی قرارداد اما بیمه ی خ رهای سیاسی نی وضع مشابه بیمه ی خ ر جنوگ دارد و من قوا نموی توانود

) 149-152 موضوع داد و ستد تاارتی قرار گیرد . )فصلنامه صنعت بیمه شماره 229

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه