عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

تیپ کوهستان :

 از ارتفاع 150 متر تا ارتفاع 1750 متر را در برمی‌گیرد که بیشتر از یالها و ستیغ‌های مرتفع و دره‌های پرشیب تشکیل شده می باشد. عمق خاک در تیپ مذکور کم تا متوسط بوده و از پوشش جنگلی انبوه شکل گرفته می باشد (شرکت خدمات مهندسی چهل چایی رود 1381: 48-49).در جنوب رامیان،که کوه‌های آن جزء رشته‌کوه البرزشرقی بوده و ارتفاع آنها در مرز استان سمنان به 2977متر می‌رسد و در 4 ماه از سال،ارتفاعات آن برفگیر می‌باشد.روستاهایی زیرا کشکک و رضی و جوزچال(به معنای دره گردو) در این منطقه قرار دارند (فروتن،1390: 162).

3-3-3-2.تیپ تپه‌ای:

 تپه‌ها معمولا معادل سطوح ژئومورفولوژیکی فرسایشی و یا تجمعی می‌باشند که کاملا به نحوی تخریب شده‌اند و هیچ بقایایی از سطوح قبلی که دارای سطح صاف و مسطح باشند برجای نمانده می باشد. معهذا شدت پستی و بلندی و درجه‌ی شیب ملایم باقی می‌ماند. شدت پستی و بلندی محلی 50-500 متر را در برمی‌گیرد (شرکت خدمات مهندسی گلستان، 1385: 5) که از زمین‌های زراعی و جنگلی و عمق خاک زیاد شکل گرفته می باشد (شرکت خدمات مهندسی چهل چایی رود 1381: 56).

3-3-3-3.تراس‌های رودخانه‌ای[1]:

 این واحد فیزیوگرافی معادل سطح ژئومورفولوژیکی حاشیه رودخانه می باشد که در حال حاضر تحت تاثیر فرایندهای فرسایشی به شدت کم تا متوسط قرار دارد و دارای سطح صاف و سطح دارای سیب ملایم می‌باشد، باوجودی‌که شدت پستی و بلندی و درجه سیب این اراضی کم می باشد، فرایندهای تجمعی نهشته‌های فرسایشی از تپه‌ها یا کوهستان‌های مجاور توسط رودخانه صورت می‌گیرد. این تیپ براساس نوع بهره گیری و جنس مواد سازنده به یک واحد اراضی و براساس عمق خاک و نوع خاک به یک غیر از واحد اراضی تفکیک شده می باشد.

3-3-3-4.دشت‌های دامنه‌ای :

 اراضی‌ای که مجاور کوه هستند. دارای شیب 1-6 درصد و سنگریزه کمتر از 15 درصد هستند و شیب آنها عمود بر کوه می باشد. خاک‌های تشکیل شده بر روی این تیپ اغلب تکامل خوبی دارند. این تیپ دارای یک غیر از واحد اراضی می باشد (شرکت خدمات مهندسی گلستان، 1385: 9-10).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-3-4.ویژگی‌های توپوگرافی:

مورفولوژی این منطقه بعد از فعالیت دوره کامبرین عصر حاضر باعث به وجودآمدن اختلاف درجه حرارت زیاد بین ارتفاعات البرز و صحرای ترکمنستان در نتیجه طوفانهای عظیمی از سرزمین‌های آن مناطق به سمت البرز ایجاد شده که پس از برخورد به دیواره عظیم البرز قدرت حمل و نقل خود را از دست داد، بادرفت‌ها را در پهنه‌ی وسیع گرگان و دشت باقی گذارده و رسوبات بادی یا لس‌ها در سطح دشت به صورت تپه به وجودآمده‌اند و کوه‌ها را تشکیل داده‌اند،سطح عمومی پوشیده از جنگل‌های انبوه می‌باشد مانند قلعه ماران 2342 متر، کوه اولنگ 2888 متر، کوه شوالیه با ارتفاع 2162 متر  و کوه یورت گل‌گلی با ارتفاع 1872 متر. این منطقه ناهمواری هایی زیرا کوهستانی، کوهپایه‌ای و جلگه‌ای پست را همراه دارد (زندی،1389 : 44).

خود شهر رامیان کوهپایه‌ای می باشد که قسمت جنوبی آن رشته کوه البرز و قسمت جنوبی آن زمین‌های مسطح جلگه‌ای می باشد. هرچه از ناحیه جنوبی کوهستانی به سمت شمال جلگه‌ای پیشروی کنیم هم از رطوبت و هم مرغوبیت خاک کاسته می گردد. پست‌ترین نقطه شهرستان با ارتفاع 100 متر در منتهی الیه شمال و بلندترین نقطه آن با ارتفاع 3000 متر در جنوب این شهرستان واقع شده‌اند. بدین ترتیب اختلاف ارتفاع بین پست ترین و بلندترین نقاط این شهرستان 2900 متر می‌باشد. 25درصد اراضی در بخش مرکزی شهرستان دارای شیبی بین 50 تا 70 درصد می باشد. شیب متسط وزنی منطقه79/40 درصد می‌باشد. جهت غالب نیز شمال و شمال‌غربی می باشد. در بخش فندرسک، عوارض طبیعی و توپوگرافی کم می‌باشد و اکثرا شامل مناطق مسطح جلگه‌ای بوده می باشد و دارای شیب خالص کم فاقد بستر سنگی بوده و بدلیل سست بودن پروفیل عرضی خاک آن دایما در معرض رانش و گسترش عرض دره قرار می‌گیرد.

عوارض و ناهمواری‌های داخل این منطقه آن‌جنان برجسته و متمایز نیستند که بتوانند تشکیل جهات و جبهه‌های جرافیایی شاخص و انحصاری را بدهند، بدین‌سان اصولا در داخل سری فرماسیون درختی موجود از یکنواختی و همگنی و نظمی خاص پیروی نموده و رویش‌گاه از مورفولوژی و فیزیوگرافی مشابه و یکسان برخوردار می‌باشند (شرکت خدمات زمین منابع گلستان،1384: 17).

[1] . River Traces

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

  1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
  2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
  3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه