راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فایده گردشگری گسترده برای یک فرد یا یک خانواده

  در گردشگری گسترده پذیرایی از مسافران در خانه‌های محلی شکل میگیرد. به این ترتیب، خانواده‌های بومی می‌توانند بخشی از درآمدهای مستقیم صنعت گردشگری را دریافت نمایند. همچنین، این خانواده‌ها مهارت‌های مدیریتی را نیز فرا خواهند گرفت.

  • فایده‌ی گردشگری گسترده برای جامعه محلی

  گردشگری گسترده سبب تولید درآمد مستقیم برای اعضای جامعه محلی خواهد گردید. علاوه بر آن، استاندارد‌های خانه‌سازی( خرید و فروش خانه) نیز افزایش می‌یابد و این در حالی می باشد که از مخارج معمول و عظیم زیربنایی جلوگیری به اقدام می‌آید.

  • فایده‌ی گردشگری گسترده برای کشورهای میزبان

  این نوع گردشگری در جلوگیری از خروج درآمد حاصل از گردشگری به خارج از کشور میزبان کمک نموده و از تنش‌های اجتماعی جلوگیری به اقدام می‌آورد. همچنین، در حفظ سنت‌ها و آداب و رسوم محلی نیز تاثیر به سزایی خواهد داشت.

  • فایده‌ی گردشگری گسترده برای آنهایی که در کشورهای صنعتی و تولید کننده زندگی می‌کنند

  گردشگری گسترده برای آن دسته از مسافرانی که از اندازه هزینه‌ها آگاه بوده و به همین خاطر در طول سفر بسیار محتاطانه هزینه می‌نمایند و آن دسته از افرادی که خواهان برقراری ارتباطی نزدیک با بومیان مناطق گردشگری می‌باشند، یک پدیده ایده‌ال و دلخواه می باشد.

  • فایده گردشگری گسترده برای روابط بین‌المللی

  گردشگری گسترده موجب افزایش آگاهی و تفاهم بین‌ملت‌ها ، مناطق و فرهنگ‌های مختلف دنیا می گردد.(فنل،1388: 30-32)

  2-3. نوع شناسی گردشگری

  در این قسمت به چند نوع طبقه‌بندی از گردشگری تصریح می گردد:

   

   

  • گردشگری انبوه و گردشگری بدیل یا آلترناتیو[1]

  گردشگری انبوه عبارت می باشد از گردشگری تجاری معمولی که در سطح گسترده‌ای در سراسر جهان هست. این قبیل فعالیت‌های توریستی به وسیله‌ی شرکت‌های بزرگ توریستی ساماندهی می گردد و بازارهای  خاص خود را دارد که معمولا در نواحی مخلتف توریستی جهان، متمرکز می باشد (ویور : 18).

  • گردشگری عادی و گردشگری طبیعت‌گرا

  دراین طبقه‌بندی، گردشگری را به گردشگری عادی و طبعت‌گرا تقسیم کرده‌ایم.( زاهدی،1390: 153) اگر چه همه‌ی انواع گردشگری در نهایت به نحوی با طبیعت مرتبط می شوند، اما در این طبقه‌بندی، بهره گیری نهایی مورد نظر نگارنده نیست. البته ترسیم خط مشخصی بین انواع گردشگری امکان‌پذیر نیست و در مواردی امکان تداخل و  همپوشی هست، برای مثال گردشگری ورزشی با اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی با گردشگری تاریخی و گردشگری زیارتی همپوشی دارد.

  2-3-3.گردشگری فام یا گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم و ماجراجویانه[2]

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  کلمه فام از حروف کلمات فرهنگی، اکوتوریسم و ماجراجویانه تشکیل شده‌می باشد. این طبقه‌بندی، گردشگری به سه دسته تقسیم شده می باشد. در گردشگری فرهنگی، هدف توریست دیدار از مراسم، خصوصیات، شعائر و نمودهای فرهنگی جامعه میزبان می باشد. در اکوتوریسم، دیدار از طبیعت در کانون توجه توریست‌ها قرار دارد. گردشگری ماجراجویانه نیز با خطرپذیری و ماجراجویانه ملازمه دارد.[1].Alternative Tourism

  [2]. در متون خارجی این عنوان تبه صورت گردشگری ACEآمده می باشد که از حروف اول سه کلمه adventureو Culturalو ecotourism به وجود آمده می باشد برای آکاهی از متن خارجی این طبقه بندی به پیوست کتاب مراجعه فرمایید.

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

 1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
 2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
 3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه