راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژه های عملیاتی پژوهش

  • گردشگری

از گردشگری تعاریف متعددی شده می باشد که مهمترین آن عبارتند از:

گردشگری واژه ای می باشد فرانسوی از ریشۀ تور گرفته شده می باشد. تور در زبان فرانسه به معنی زیر آمده و حرکت دورانی ،چرخش و اقدام پیمودن سیم کردن و گردش کردن (بویر1974 : 8).

گردشگری اقدام مسافرت کردن و طی مسافت کردن و رفتن به جایی غیر از مکان همیشگی و متعارف زندگی به مقصود تفنن و لذت بردن می باشد (روبرت 1971 ص 179).اما تعریف توریست برای اولین بار به گونه رسمی در کنفرانس توریست بین الملی در سال 1963 به تصویب و تأکید شورای اقتصاد سازمان ملل قرار گرفت «سیاح به فردی اطلاق می گردد که برای تأمین مقاصد گوناگون از کشوری غیر از کشور محل اقامت خود دیدن می نمایند و به گونه کلی گردشگری به بعضی از مسافرتها گفته می گردد که هدف آنها استراحت و گردش و سرگرمی ، آشنائی با مردم و پژوهش می باشد نه کسب درآمد و اشتغال (رحمتی 1377 : 17).

سازمان جهانی گردشگری (wto) گردشگری را این گونه تعریف کرده می باشد:

فعالیت های افرادی که به مقصود گذران ایام فراغت انجام کار و سایر هدف ها در مدت کمتر از یکسال به مکان هایی خارج از محیط عادی خود می طریقه شامل می گردد. به این ترتیب محدود ه گردشگری از فواصلی که صرفاً برای گذراندن تعطیلات و دیدار چند روزه از دوستان و آشنایان و باز دید از مناطق جذاب و غیره می باشد. بسی فراتر می رود. گردشگری در معنای وسیع آن ، علاوه بر گروههای پیش گفته شامل افرادی نیز می گردد که ارتباط با کار و حرفه و فعالیتهای علمی و تحقیقی خود سفر می کنند به این ترتیب دامنه تأثیر گذاری گردشگری بر محیط و تأثیر پذیری آن از محیط بسیار وسیع تر می گردد ( فصلنامه جهاد 1383 : 28) .

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
  2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
  3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه