راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش و مراحل انجام پژوهش

1-8-1. نوع روش پژوهش

جهت دستیابی به اهداف پژوهش  از روشهای پیمایشی با هدفهای توصیفی و روش توصیفی-  تحلیلی از طریق مطالعه و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و محیطی در ناحیه مورد مطالعه بهره گیری شده می باشد.محقق در ابتدابا در نظر داشتن اطلاعات ثانوی موجود به مطالعه چگونگی وضعیت و اثرات آنی در توسعه جامعه مورد مطالعه پرداخته و آن را توصیف می کند و سپس جهت جلوگیری از مخفی ماندن عوامل تأثیرگذار در این پژوهش از روش اکتشافی بهره گیری شده می باشد، در نهایت با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل های آمار و اطلاعات جمع آوری شده و نیز برنامه ریزی استراتژیک مدل SWOT استراژیهای مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه ارائه شده می باشد که در اینجا از روش پژوهش کاربردی بهره گیری شده می باشد.برای اولویت بندی جاذبه ها نیز از تکنیک AHP که از سری تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره می باشد بهره گیری نموده‌ایم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8-2. ابزار گردآوری اطلاعات

کلیه اطلاعات و  مطالب در خصوص موضوع پژوهش را از منابع کتابخانه ای و همچنین  اطلاعات اینترنتی  جمع آوری نموده و سپس در مطالعه میدانی و اجرایی علاوه بر مطالعه میدانی منطقه با بهره گیری از روش نظاره ، مصاحبه و ارائه پرسشنامه به پژوهش خواهیم پرداخت و سپس با بهره گیری از روش های آمار توصیفی و دیگر مدلهای مرتبط مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت

1-8-4.روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با  عنایت به ماهیت  فرضیه‌های پژوهش  بهره گیری می گردد، بهره گیری از روشهای آماری توصیفی استنباطی و به صورت مقایسه‌ای که از GIS و SPSS برای ورود داده‌ها بهره گیری و با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی به رتبهبندی جاذبه‌ها می‌پردازیم.برای ارائه الگوی بهینه نیز از مدل سوات SWOT بهره گیری می گردد .در مدل تحلیلی SWOT همانا انطباق عوامل داخلی و خارجی به صورتی می باشد که یک ماتریس استراتژیک و با معنی می سازد.چهار ترکیب به ترتیب حد اکثر- حد اکثر(قوتها/فرصتها) حداکثر-حداقل(قوتها تهدیدها)،حداقل- حداکثر(ضعف ها/ فرصتها)حداقل- حداکثر(ضعف ها/تهدیدها) نامیده می شوند.

1-9. جامعه آماری

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مردم بومی،شورای شهر و برنامه ریزان و مسئولان امر گردشگری شهرستان رامیان و شهرهای دلند و خان ببین که از شهرهای این شهرستان هستند می باشند ،همچنین گردشگران ورودی به منطقه که به گونه تصادفی انتخاب  و مورد سوال قرار گرفته اند قسمتی از جامعه آماری پژوهش مورد نظر را در بر می گیرند.

1-10. نمونه آماری

محل مورد مطالعه دارای 4418 خانوار می‌باشد که از این خانوارها تعداد 354 خانوار به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب شده و به مقصود انتخاب نمونه از بین برنامه ریزان امر گردشگری و مسئولان و اعضای شورای اسلامی شهرهای رامیان و دلند و خان‌ببین و روستاهای اطراف، 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده‌اند ، از بین گردشگران نیز به گونه تصادفی بین 200 نفر نمونه توزیع شدند.

1-11. تحقیقات پیشین

  • منشی زاده،1376، در کتاب جهانگردی آغاز به تعاریف و مفاهیم جهانگردی پرداخته و سپس به ابعاد اقتصادی گردشگری،عوامل موثر و برنامه ریزی در گردشگری،مکانها وارزشها،بازتابهای مثبت ومنفی صنعت گردشگری و جهانگردی و جایگاه آن در ایران پرداخته و می گوید با در نظر داشتن وجود جاذبه های متنوع طبیعی و چشم اندازهای زیبای جغرافیایی و میراثهای عظیم تاریخی آثار بدیع و با شکوه هندی،دارای جایگاه ویژه ای می باشد که در اثر توجه بیشتر می تواند به یکی از قطبهای بزرگ توریستی و اکوتوریستی دنیا تبدیل گردد.
  • شارپلی،1380،در کتاب گردشگری روستایی ترجمه رحمت الله منشی زاده و فاطمه نصیری ، می گوید که گردشگری با تمامی انواع و اشکالش می رود تا به عنوان اولین فعالیت پیشتاز اقتصاد جهانی بدل گردد.گردشگری روستایی نیز به عنوان یکی از مهمترین اشکال گردشگری،سهم برجسته ای را دراین خصوص به خود اختصاص می دهد.در دوران ما گردشگری روستایی یکی از مردمی ترین انواع گردشگری به شمار می رود و بنا به گفته مسئولین سازمان،سالیانه بیش از هفتاد درصد گردشگران در همکاری و توسعه اقتصادی تفریحات کشورهای صنعتی جهان از انواع روستایی برخوردار می گردند.
  • بیگدلی،1382،در مقاله خود تحت عنوان تأثیر منابع طبیعی و توسعه پایدار در جذب اکوتوریسم،امکانات و محدودیت ها می گوید کشور ایران با داشتن تنوع جحغرافیای و منابع طبیعی،فرهنگی،تاریخی و مذهبی توانایی بالقوه در جذب اکوتوریست دارد که با برنامه ریزی دقیق این توان بالقوه می تواند به فعالیت در آید که باعث رونق اقتصادی،ارتقا سطح فرهنگ منابع طبیعی و تا حدودی حل معضل بیکاری در مناطق جاذب اکوتوریست باشد .این مقاله در همایش جغرافیا و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس چاپ شده می باشد.
  • ناصر مهردادی و همکاران،1382،در مقاله خود با عنوان اکوتوریسم و توسعه پایدار ضمن اظهار تعریف و ضرورت اکوتوریسم و توسعه پایدار به ذکر راهها و محدودیتها و موانع موجود می پردازد و می گوید اکوتوریسم پدیده نسبتا تازه ای می باشد که بخشی از صنعت گردشگری را شامل می گردد که به دلیل پرداختن به پایداری بوم شناختی اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مقاله در همایش جغرافیا و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس چاپ شده می باشد.
  • سفیدی شیرکوهی،1383،در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان مطالعه اکوتوریسم در بندر انزلی با تاکید بر توانمندیها و قابلیتها می گوید که در این پژوهش مشخص شده که باران،دمای دمای هوا و رطوبت مهمترین تاثیر را در جذب اکوتوریسم دارد و بهترین ماه جهت مسافرت به تالاب انزلی خردادماه می باشد .این پایان نامه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دفاع شده می باشد

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

  1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
  2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
  3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه