عنوان کامل پایان نامه :

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه پایدار

عبارت” توسعه پایدار ” در اوایل سال های دهه 1970 در زمان اعلامیه ” کوکویک” درمورد محیط و توسعه به کار رفت.به کار بردن واژه توسعه پایدار بعد از کنفرانس ” ریودوژانیرو” در سال 1992 در محافل علمی فراگیر گردید (ضرابی، 1380،13).از این روست که تعاریفو راهکار های بسیاری در زمینه توسعه پایدار ارائه گردیده می باشد. یکی از این تعاریف ، تعریف کمیسیون “برنت لند” می باشد : توسعه پایدار توسعه ای می باشد که نیازهای فعلی را بدون خدشه دار کردن به توانایی نسل آینده برآورده ساخته ، نیاز های خود را نیز پاسخ گوید (جنیفر،1378،57).  در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده  و بهره گیری از سرمایه طبیعی در حد بهره آن، مجاز شمرده شده می باشد.اگر این طور نباشد موازنه منفی در بهره برداری از سرمایه طبیعی به کاهش تدریجی آن می انجامد و توسعه را ناپایدار می کند.  این همان وضعیتی می باشد که توسعه کنونی با تکیه بر رشد اقتصادی به وجود آورده می باشد(زیاری،1378،229) در واقع می توان گفت توسعه پایدار در یک کلیت معنایی در صدد فراهم آوردن راهبردها و ایزارهایی می باشد که بتواند به پنج نیاز اساسی پاسخ گوید:

  1. تلفیق حفاظت و توسعه،
  2. تأمین نیازهای اولیه زیست بشر،
  3. دستیابی به عدالت اجتماعی،
  4. خودمختاری و تنوع فرهنگی ،
  5. حفظ یگانگی اکولوژیکی (میر آب زاده ،1373،39).

این نیاز ها آنچنان با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند کخه مرتب کردن آنها بر حسب اولویت کاری بیهوده و عبث می باشد و هر یک از آنها هدفی لازم  برای دستیابی به هدف دیگر می باشد.

2-4- گردشگری پایدار

گردشگری پایدار، فلسفه و مفهومی جدید برای کسانی می باشد که در پی محافظت از این صنعت در برابر فعالان حریص در این حوزه هستند. در دهه گذشته بسیاری از کشورها به گردشگری از دیدگاه توسعه پایدار نگریسته اند . ” توسعه پایدار توسعه ای می باشد که نیازهای فعلی جامعه را برآورده می سازد بدون آنکه معامله ای بر سر توانایی نسل های بعدی در برآورده ساختن نیازهای آنان صورت گرفته باشد”.(کمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه،1987)

سازمان گردشگری بین المللی و سازمان ملل متحد، با همین هدف دست به دست هم داده اند و یک برنامه ده ساله را راه اندازی نموده اند. گردشگری پایدار به معنای رسیدن به رشد در شیوه حفظ طبیعت، ساختن محیط زیست و حفظ فرهنگ  وتمدن در جوامع محلی می باشد. ارتباط میان توریست ها ، جوامع میزبان، جاذبه های گردشگری و محیط زیست،ارتباطی متقابل و پیچیده می باشد.هرعنصر بایستی هم زیستی خود را با دیگران از طریق توسعه روابط دوجانبه مفید و مثبت ادامه دهد. حساسیت به محیط زیست به یک مؤلفه اصلی در بازاریابی گردشگری بین المللی تبدیل شده می باشد. تعریف گردشگری پایدار  به خاطر انشعاب های زیاد آن مشکل می باشد . اما عناصر کلیدی آن به این شکل هستند:

– حفظ منابع کنونی پایه ای برای نسل های آینده ،

– حفظ تنوع زیست محیطی و پرهیز از تغییرات زیست محیطی برگشت ناپذیر،

– تضمین تساوی درون و بین نسل ها ،

– حفظ و حراست از میراث فرهنگی و تاریخی در منطقه( میمند و مقدمی،1390،66)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه