عنوان کامل پایان نامه :

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

موانع و محدودیت ها

انجام این گونه مطالعات و تحقیقات به ویژه اگر در سطح روستاها باشد ، با محدودیت های خاصی همراه می باشد. از مهمترین محدودیت های این پژوهش می توان به موارد زیر تصریح نمود.

شرایط  نا مساعد جوی در فصل زمستان و اوایل بهار و تغییر ناگهانی اوضاع جوی این منطقه در این فصول به هنگام بازدید و جمع آوری اطلاعات از بسیاری از روستاهای واقع در منطقه دوهزار.

عدم تمایل تعدادی از افراد منتخب اعم از روستاییان و گردشگران و حتی بعضی از سرمایه گذاران در گردشگری جهت پاسخگویی به پرسش ها.

عدم تمایل تعدادی از مؤسسات جهت راهنمایی و یاری رساندن به انجام پژوهش ها.

عدم وجود یا کمبود آمار و اطلاعات دقیق در مورد تعداد گردشگران بازدیدکننده از منطقه.

محدودیت زمانی انجام این پژوهش.

 

1- 9- پیشینه پژوهش

تحقیقات داخلی:

1- محمدی ، (1384)، تأثیر گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی : دهستان زریبار شهرستان مریوان) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. روش این پژوهش پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه می باشد. نمونه مورد نظر شامل سه گروه مردم (156 نفر) ، گردشگران(170 نفر) و مسئولین (40 نفر) می گردد . از اهداف این پژوهش مطالعه اثرات و پیامد های گردشگری بر محیط زیست  و شرایط اقتصادی منطقه می باشد. در بخش نظری اطلاعاتی از وضعیت اقلیم، جمعیت ، صنایع دستی، ویژگی های طبیعی ، آثار باستانی و … ارائه شده می باشد. در بخش آماری پس از توصیف متغیر های مستقل پژوهش ( سن ، جنس ، تحصیلات و …) جداول مرتبط با اهداف پژوهش ذکر گردیده می باشد. بر اساس نتایج 27% روستائیان تأثیر گردشگری را در تغییر شیوه زندگی روستایی زیاد   می دانند. 68% تأثیر گردشگری را در تغییر الگوی مصرف کم می دانند. 15% تأثیر گردشگری را در تقویط روابط اجتماعی مردم، خیلی زیاد ارزیابی کرده اند، 61% تغییر در شیوه رفتار مردم را زیاد می دانند، 15% نیز عقیده دارند که گردشگری توسعه اقتصادی  اجتماعی روستا ها را به دنبال داشته می باشد .

2- سنایی ، (1386) ، عملکرد و تأثیر گردشگری در توسعه پایدار نواحی روستایی ( مطالعه: دهستان مرکزی کلاردشت )، پایان نامه دکتری ، دانشگاه تهران.

این پژوهش نیز با  هدف اندازه گیری اثر گردشگری بر اوضاع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی منطقه کلاردشت انجام شده می باشد . روش پژوهش پیمایشی ، همچنین بهره گیری از آمارهای موجود سازمان ها در ارتباط با منطقه می باشد. جامعه آماری مردم محلی (338 نفر) ،گردشگران (310 نفر) و مسئولین (60 نفر ) می باشد. این پژوهش آغاز توصیف مفصلی از وضعیت جمعیتی، طبیعی و آب و هوا ، تاریخی و …ارائه، سپس به نتایج حاصل از پرسشنامه می پردازد. از اثرات اقتصادی گردشگری، ایجاد اشتغال مورد تأیید گروه مردم و مسئولین قرار گرفته می باشد . پیشگیری از مهاجرت ، از نظر خانوار های محلی در حد زیاد و از نظر مسئولین در حد خیلی زیاد مورد تأیید قرار گرفته می باشد. افزایش درآمد خانوارهای محلی از طریق اجاره ویلا و منزل و سرمایه گذاری در بخش ساختمان ، عرضه و فروش تولیدات روستایی توسط خانوار های محلی در حد زیاد و خیلی زیاد تأیید شده می باشد.   در زمینه بالا رفتن سطح رفاه خانوارهای محلی و مسئولین توجه مثبت داشته اند. از پیامد های منفی گردشگران، الگوبرداری جوانان روستایی از گردشگران ، افزایش ناهنجاری های اجتماعی ، افزایش نگرانی های خانوارهای محلی ار رواج فرهنگ غریبه و تغییر آداب و سنن محلی همچنین تهدید انسجام  و یکپارچگی خانوارهای محلی تأیید شده می باشد.

3- زینلیا، (1386)، زمینه یابی توسعه گردشگری روستایی درشهرستان پاسارگاد،پایان نامه کارشناسی ارشد.

وی در این پژوهش به مطالعه زمینه های توسعه گردشگری روستایی در شهرستان پاسارگاد پرداخته می باشد و با بهره گیری از نتایج تحلیل عاملی نشان داده می باشد که شش عامل ، زیرساخت های فیزیکی – رفاهی ،جاذبه های طبیعی روستایی، زمسنه های فرهنگی – حرفه ای ،زمینه های مشارکتی – نهادی ،زیر ساخت های فیزیکی – نهادی و زمینه های تاریخی – گردشگری ، حدود71% واریانس را تبیین می کنند. وی در این پژوهش همچنین ، به مطالعه آثار مثبت و منفی گردشگری روستایی پداخته می باشد.

4- پارسا بسیر ، (1386)،مطالعه زمینه ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی بخش طالقان از شهرستان ساوجبلاغ ،پایان نامه کارشناسی ارشد.

این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد . جامعه آماری آن شامل روستائیان ساکن در مناطق روستایی جاذب گردشگری بخش طالقان ، گردشگرانی که به این ناحیه سفر می کنند و مسئولان و کارشناسان سازمان های مرتبط می باشد  که با روش کوکران و روش نمونه گیری تصادفی 120 نفر تعیین و برای کارشناسان و مسئولان سازمان های مربوطه 30 عدد پرسشنامه تکمیل گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای استنباطی و توصیفی نظیر میانگین ، انحراف معیار ، ضریب تغییرات ، من وایتنی و تحلیل عاملی و همچنین از تحلیل سوات بهره گیری گردید و نتایج تحلیل عاملی اثرات مثبت گردشگری  روستایی در منطقه نشان داد که سه عامل اثرات اجتماعی – فرهنگی، اثرات اقتصادی و اثرات زیر ساختی در مجموع 75% درصد واریانس را تبیین می کنند.

 

5- شکری ، (1383)، تأثیر گردشگری در توسعه پایدار روستایی اسکومحله شهرستان آمل .

وی در پایان نامه خود به مطالعه اثرات و پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی گردشگری روستایی پرداخته می باشد. او در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی به ویژه انجام مصاحبه  و تکمیل پرسشنامه از گردشگران، مردم محلی و مسئولین بهره گیری نموده می باشد. مطالعه های انجام گرفته نشان می دهد که صنعت گردشگری تا به امروز در بخش اشتغالزایی 24% از شاغلین روستا را به فعالیت وا داشته و نوعی از تنوع شغلی را به ویژه در بخش خدمات ایجاد کرده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه