عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی اکوتوریسم پایدار:

سدلر[1] از اولین افرادی بود که الگوی اکوتوریسم پایدار را در سال 1990 ارائه نمود. وی به سه دسته هدف‌های اساسی در الگوی خود تصریح کرده می باشد:

اول) هدف‌های اجتماعی:

 • تامین مزایای اجتماعی
 • مشارکت در برنامه‌ریزی،آموزش، اشتغال

دوم) هدف‌های اقتصادی :

 • مزایای اقتصادی برای جامعه محلی
 • پایایی اقتصادی صنعت

سوم) هدف‌های محیط زیستی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کمک به حفظ منابع طبیعی
 • اجتناب از تخریب منابع
 • مدیریت عرضه
 • پذیرش ارزش منابع

2-21. فعالان در صنعت اکوتوریسم

عمده ترین فعالان و بازیگران در اکوتوریسم عبارتند از :

 1. دولت و سازمانهای وابسته
 2. بخش خصوصی ( بازرگانان و سرمایه‌گذاران در صنعت گردشگری)
 3. تشکل‌ها غیر دولتی و سازمانهای بین‌المللی
 4. دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی
 5. اکوتوریست‌ها
 6. مردم جامعه میزبان

این فعالان در کنش متقابل با یکدیگرند و اقدامات هر یک بر دیگری و بر اکوتوریسم اثر می‌گذارد

[1] .Sedler

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

 1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
 2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
 3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید