عنوان کامل پایان نامه :

 راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها

به مقصود ارائه راهکار ها و سیاست های توسعه نواحی روستایی از طریق گسترش گردشگری در این نواحی ، شناخت عوامل چهارگانه فوق در جهت رفع ضعف ها  وتهدید ها و بهبود قوت ها و فرصت ها امری اجتناب نا پذیر تلقی می گردد. بر این مبنا راهکار توسعه این نواحی با فهرست کردن مهمترین نقاط قوت و فرصت ها به مقصود طرح استراتژی های تهاجمی مبتنی بر بهره گیری از برتریهای رقابتی  نواحی روستایی ، تبیین مهمترین فرصت های پیش رو به مقصود رفع نقاط ضعف درون ناحیه ای از طریق استراتژی های بازنگری به مقصود تخصیص مجدد منابع، طرح مهمترین قوت های درون ناحیه ای به مقصود رفع تهدیدهای برون ناحیه ای با تأکید بر استراتژی های تنوع بخشی در جهت رفع نیازمندی های نواحی روستایی و نیز طرح استراتژی های تدافعی به مقصود رفع آسیب پذیری نواحی صنعتی به مرحله اجرا گذاشته می گردد که در این قسمت به ارائه این فهرست پرداخته می گردد.

 

 

 

4-10-1-1- عوامل مؤثر داخلی بر گردشگری در ناحیه مورد مطالعه

هدف این مرحله سنجش محیط داخلی ناحیه مورد مطالعه جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف ، یعنی جنبه هایی که در راه دستیابی به اهداف برنامه ریزی و اجرای تکلیف های آن مسائد یا بازدارنده می باشد، می باشد. در این قسمت سه مقوله استراتژی های موجود ، عملکرد ها  و منابع مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف و در چهارچوب ابعاد توسعه روستایی ( اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اکولوژیکی و نهادی ) به تبیین زیر تقسیم بندی شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه