مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی / اعتبار :

روایی از واژه ))روا ((

به معنای جای و درست گرفته شده و روایی به معنای صحی و درست بودن اسوت .

مقصود از روایی آن می باشد که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصوه و ویژگوی موورد نظور را انودازه بگیورد .

1.Validity

2.Reliability

84

اهمیت روایی از آن جهت می باشد که اندازه گیریهای ناکافی و نا مناسب می تواند هور پوژوه علموی را بوی

ارزش و نا روا سازد .

روایی را به شکلهای مختلف طبقه بندی کرده اند که به تعدادی از آنها تصریح می گردد :

طبقه بندی نوع اول :

الف – اعتبار تاربی ب ا-ع تبار مفهومی

طبقه بندی نوع دوم :

روایی محتوایی ، روایی نمادی ) ظاهری ( ، روایی مربوط به ملاک ، روایی مواف ، روایی متضمن پی بینی

، روایی سازه ، روایی همگراف روایی متمای کننده .

در تحقی حاضر ، از روش اعتبار یا روایی مفهومی بهره گیری شده می باشد . زیورا هنگوامی کوه اعتبوار تاربوی

امکان پذیر نباشد یا مشکل بتوان از طری تاربی یا عملی برای یک اندازه یا بافته اعتبار کسوب کورد اعتبوار

مفهومی بهره گیری شده می باشد و در واقع از طری گواه و معیار ها محق در پی آن بر می آید که نشان دهد کوه

) 1302 :20 – روا می باشد مفهومی را اندازه گرفت) خاکی ، 0 291

محق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی اب ار اندازه گیری خود ، در سنا متغیر های تحقی

اطمینان حاصل نموده .

85

پایایی :

یک آزمون زمانی دارای پایایی می باشد که نمره های نظاره و نمره های واقعوی آن دارای همبسوتگی بو ا لایی

باشند عوامل موثر بر پایایی ور وایی : عوامل متعددی بر پایایی و روایی موثرند مانند :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1( تعریف نشدن اص لاحات

2( عدم توجیه پرسشگران

3(عدم تاانز و همگونی پاسخگویان

4( تغییر شرایط و زمینه های اجرای پرسشگری

5( وضعیت ظاهری و درونی اب ار

6( عدم تناسب مراحل مختلف فرایند تحقی .

پایای

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید