عنوان کامل پایان نامه :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوهای طراحی کسب و کار

در این بخش به شناسایی و مطالعه جمله چارچوب مدل کسب و کار فابر[1]،MAPIT،IDEA VISOR،FBBM و چارچوب دینامیک پرداخته می گردد .

الگوی فابر چارچوبی را برای طراحی مدل کسب و کار ارائه نموده اند که شرکتها را قادر خواهد ساخت بهترین مدل کسب وکار را با در نظر داشتن شرایط بازار و در چهار بعد خدمات ، سازمان ، مالی و فناوری طراحی نمایند . در این چارچوب ، مساله اصلی که مورد توجه قرار گرفته این فرض می باشد که با در نظر داشتن تغییرات رو به گسترش محیط ، طراحی مدل های کسب و کار در حال پیچیده تر شدن می باشد .  به عنوان مثال ، در آینده هریک از شرکا بایستی قادر به انجام وظایف بیشتری بوده تا بتوانند در جایگاه ی که قرار می گیرند به خوبی به ایفای تأثیر بپردازند. آنها بایستی قادر به پرکردن شکافهای حاصل باشند و بتوانند در ارائه عقاید و نظرات کارشناسی مورد نیاز این صنعت که مرتبا ًدر حال تغییر می باشد ، با یکدیگر همکاری نمایند ( فابر ، 2003، ص 201) .

الگویMAPIT ، که از 5 واژه , Market, Actor Product, Influence , Transactionگرفته شده ، توسط متلی و پدرسون به مقصود درک شرایط ساختاری ، استراتژیها ، تأثیر و وظایف کسب و کار ارائه شده می باشد. در بعد بازار به تفکیک ، دانش مورد نیاز بازار، فنی و مشخص کردن حوزه کسب وکار/ ارزشهای مشتری ، بعد دست اندرکاران به مدلهای هزینه و درآمد و مقیاس و محدوده اقتصادی ، بعد محصول به انواع محصول شامل فیزیکی ، اطلاعاتی و خدمات و پیچیدگی محصول شامل توانایی متمایز سازی بازار خرید و تولید آنلاین ، بعد تأثیر به اثرات حاصل از ارتباطات شبکه ، اعتماد حاکم و وابسته ، رابط قبلی ، روابط شخصی و اطلاعات ناموزون و بعد معاملات به ریسک معاملات ، استاندارد کردن معاملات ، تکرر معاملات پرداخته می گردد ( گریس گارد[2] ، 2003 ،ص 139) .

الگوی IDEA : واژهIDEA از حروف اول این چهار ماژول گرفته شده می باشد . این چارچوب پس از مطالعه ماژولهای 4 گانه شناسایی ، طراحی ، ارزیابی و جمع آوری ، مدل کسب و کار را از 2 بعد زنجیره ارزش و مالکیت ، مطالعه می کند .

ماژول شناسایی[3] : نام این ماژول از لغت گرفته شده می باشد. در این مرحله فناوری جدید مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مدلهای کسب و کار جدید براساس فناوری جدید طراحی گردد. با در نظر داشتن آنکه مدلهای کسب و کار براساس مفروضات مکانیسمهای صنعت ساخته می شوند و تا این مفروضات تغییر نکنند ، نیازی به تغییر مدلهای کسب و کار آن وجود ندارد . پس اولین گام ، شناسایی نوآوری در فناوری صنعت و کارساز تغییر مفروضات می باشد .

ماژول طراحی[4] : دراین ماژول ، به مقصود بهره گیری از قابلیتهای بالقوه تغییرات و نوآوری در فناوری ، مدلهای کسب و کار جدید و مناسب با صنعت طراحی می شوند. عنصراصلی این مرحله ، تعیین ابعاد و گزینه های هریک و در نهایت مرتبط کردن این گزینه ها به یکدیگراست. در این مرحله در نظر داشتن عوامل ، به منظورجلوگیری از هرگونه سردرگمی ، تعیین مهمترین نوآوریهای بالقوه در مدل وتعیین عملکرد هریک از مدل های کسب و کار ، لازم می باشد که هم به ابعاد مدل و هم به عوامل تأثیرگذار بر ابعاد مدل توجه ویژه گردد .

ماژول ارزیابی[5] : دراین فاز، مدلهای طراحی شده در مرحله قبل مورد ارزیابی قرار می گیرند تا احتمال موفقیت آنها در بازار مطالعه گردد ، سپس مدلهای طراحی شده با در نظر داشتن عملکردشان در سناریوهای فرض شده بازار ، درجه بندی می شوند. دراین ماژول در نظر داشتن منطبق کردن مدلهای کسب و کار با سناریوهای بازار و مکانیسم درجه بندی ، مد نظرقراردادن تمام ابعاد مدلها در درجه بندی و انتخاب مدلهایی که شماره احتمال موفقیت دارند و تجزیه و تحلیل آنها الزامی می باشد.

[1] Faber

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Gress gard

[3] Identify

[4] Design

[5] Evaluated

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان