عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت مالی

با وجود جوان بودن اکوتوریسم مصادیق فراوانی از سوء مدیریت و فقدان برنامه‌ریزی و سیستم‌های کنترل موثر هست که بازنگری در نظام‌های مدیریتی را ایجاب می کند.(زاهدی،1390: 164)

الف. مدیریت عرضه بجای مدیریت تقاضا :

محافظت از منابع طبیعی با اکوتوریسم ارتباط تنگاتنگی دارد. برای بسط و گسترش اکوتوریسم پایدار بایستی از منابع طبیعی به گونه جدی محافظت گردد.

تخریب طبیعت و بهره‌گیری نسنجیده از آن در ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اکوتوریسم خدشه وارد می کند. از این رو بایستی عرضه‌ی محدود طبیعت را به گونه حساب شده و سنجیده مورد بهره گیری قرار داد و در واقع با تغییر پارادایم موجود، مدیریت عرضه را بر مدیریت تقاضا ارجح دانست.(همان)

ب. حسابداری داده- ستاده با مبنای سه‌گانه :

برای جلوگیری از تخریب محیط زیست طبیعی و حفظ و گسترش ظرفیت‌های اکوتوریستی لازم می باشد که در مدیریت مالی و حسابداری موسسات اکوتوریستی تجدیدنظر گردد. اکوتوریسم پایدار نیاز به روشهای مدیریتی جدید دارد که بتواند داده‌ها و ستاده‌ها محیط زیستی را در هر یک از  طرح‌ها و فعالیت‌های اکوتوریستی برآورد کنند.طبق نظر رالف باکلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[1]، داده‌های محیط زیستی به عوامل جغرافیایی ارتباط پیدا می کند که باعث جذب توریست به یک منطقه خاص شده‌اند. ستاده‌های محیط زیستی نیز منافع و هزینه‌های خالص مسافرت و دیدار از محیط زیست‌طبیعی را شامل می شوند. در این جاست کحه حسابداری محملی برای ظهور می‌یابد و از طریق مکانیزم‌های مختلف، به تعریف، کمی‌سازی و تلخیص کلیه‌ی منافع و هزینه‌ها می‌پردازد. مناسب‌ترین رویکرد حسابداری در این زمینه، رویکرد با مبنای سه‌گانه می باشد. یعنی رویکردی که در آن کلیه منافع و هزینه‌های محیط زیستی، اجتماعی و مالی به گونه مستقل و جداگانه برآورد می شوند. بر مبنای این روش، موسسه و سازمان اکوتوریستی فقط زمانی معتبر شناخته می گردد که فعالیت‌های آن در هر سه زمینه مثبت باشد.برای اینکه مبانی سه‌گانه در سازمان‌ها مثبت گردد، لازم می باشد که کلیه‌ی منافع و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم محیط زیستی، اجتماعی و مالی برآورد شوند. با این ترتیب می باشد که ارزش واقعی محیط زیست طبیعی مورد شناسایی قرار می‌گیرد و حفاظت از آن مورد توجه جدی واقع می گردد و از این طریق می باشد که هم منافع جوامع محلی ملحوظ می گردد و هم، اقتصاد ملی، منطقه‌ای و جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد.(

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] .Ralf Buckley

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

  1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
  2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
  3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه