راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • ابعاد ظرفیت تحمل

  ظرفیت تحمل را از ابعاد مختلف تعیین می‌کنند. در اینجا به بعضی از این ابعاد تصریح می گردد.

  الف. بعد فیزیکی :

  بعد فیزیکی ظرفیت تحمل، به فضای فیزیکی و زیرساخت‌های مقصد توریستی مربوط می گردد. به علاوه،کیفیت و کمیت تسهیلات اقامتی، وسایل حمل و نقل، اندازه عرضه‌ی آب، انرژی و سایر نیازهای توریستی در این بعد مورد توجه قرار می‌گیرند. در محاسبه ظرفیت تحمل از بعد فیزیکی به اثرات افزایش تعداد توریست‌ها بر عوامل فیزیکی تصریح شده توجه می گردد( جامیسون : 98).

  ب. بعد اجتماعی :

  ظرفیت تحمل اجتماعی به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی گردشگری توجه دارد. تعداد توریست‌ها، فعالیت‌های توریستی و تقاضاهای توریست‌ها می تواند بر شاکله‌ی اجتماعی و یکپارچگی فرهنگی جامعه اثر بگذارد. مطالعه این اثرات در الگوهای اجتماعی و فرهنگی، در قلمرو مطالعه‌های مربوط به ظرفیت تحمل اجتماعی قرار می‌گیرد.

  ج. بعد اقتصادی :

  بعد اقتصادی به توانایی و ظرفیت کشش مقصد توریستی در سازگاری با فعالیت‌های جدید و رو به تزاید اقتصادی مرتبط با گردشگری در منطقه مربوط می گردد. اثرات گردشگری بر فعالیت‌های اقتصادی سنتی جامعه میزبان، فصلی بودن گردشگری، ترکیب نیروی کار و این قبیل مسائل در بعد اقتصادی ظرفیت تحمل مطالعه می شوند.

  د. بعد سیاسی :

  این بعد به سطح انتظارات سیاسی، ظرفیت سازمانی، همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کشور مربوط می گردد(همان).

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ه. بعد اکولوژیکی:

  در این بعد به ظرفیت محیط زیست در سازگاری با اثرات گردشگری و اکوتوریسم توجه می گردد. گیاهان، خاک، آب، هوا و سایر اجزای اکوسیستم‌ها، هم به تنهایی و هم در ارتباط با سایر اجزای اکوسیستم و گونه‌های زیستی در این بعد مورد توجه قرار می‌گیرند.

  و. ظرفیت تحمل مقصد :

  بسیاری از مقصدهای اکوتوریستی دارای ظرفیت‌ ثابتی هستند، اندازه و وسعت، امکانات و تسهیلات رفاهی، مکان در دسترس و … عواملی هستند که حدود ظرفیت را تعیین می‌کنند. این موضوعات بایستی در ارزیابی ظرفیت تحمل مورد توجه قرار گیرد.

  ز. جامعه میزبان :

  اندازه پذیرش افراد جامعه محلی، نوع برخورد آنان با اکوتوریست‌ها، اندازه تحمل آنان پیش روی تغییرات ناشی از افزایش تعداد اکوتوریست‌ها و … در قلمرو ظرفیت تحمل جامعه میزبان قرار می‌گیرد و بایستی با شاخص‌های مناسبی اندازه‌گیری گردد.(زاهدی،1390: 162-163)

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

 1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
 2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
 3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه