عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

  1. دگرگونیهای فرهنگی: دگرگونیهای فرهنگی ناشی از گردشگری هم مثبت و هم منفی می باشد .بسیاری از بیگانگان خواهان تغییر فرهنگ بومی نیستند و دوست دارند فرهنگ بومی حفظ گردد.بعضی از بیگانگان نیز به مردم بومی به عنوان یک بازار مصرف جدید می نگرند و خواهان نفوذ در این جوامع و تغییر آنها هستند.از طرفی مردم بومی نیز عقاید متفاوتی دارند، بعضی از آنها به دنبال نوکردن فرهنگ خود و تغییر آنها هستند،بعضی دیگر در جستجوی منابع جدید توسعه اقتصادی هستند و به سادگی تغییرات فرهنگی را که در پی این نیاز پدید می آید،می پذیرند.اما عده ای نیز دلیلی برای دگرگونیهای فرهنگی نمی بینند و مخالف تغییر آداب و رسوم خود هستند.(درام و مور،1387: 96-99)

  2-7. برسی انواع طبیعت گرد‌ها

  در سالهای اخیر تعدادی از محققان کوشش نموده‌اند تا طبیعت گردها را بر اساس سه  فاکتور محل فعالیت، نوع فعالیت و نیروی محرکه گروه طبقه‌بندی نمایند. به عنوان مثال، کاسلر[1](1991)طبیعت گردها را به سه دسته ذیل تقسیم بندی نموده می باشد :

  • طبیعت گردهای تنها

  برخلاف نام این گروه درصد عمده‌ی طبیعت گردها در این دسته قرار می‌گیرند. آنها افرادی هستند که به تنهایی سفر می‌نمایند. اعضای این گروه از لحاظ سازگاری با محیط بسیار متغیر بوده و اندازه انعطاف‌پذیری این گروه بسیار بالا می‌باشد.

  • طبیعت‌گردهای شرکت کننده در تور

  این افراد توقع دارند که مسئولین تور خدمات بسیار سازمان یافته‌ای را در اختیار آنها قرار دهند. آنها اکثراً جهت بازدید از مناطق خارجی سفر می‌نمایند.

  این گروه اغلب جهت انجام تحقیقات یک سازمان یا پژوهش‌های شخصی اقدام به سفر می‌نمایند و به مدت زیادی در یک منطقه باقی می‌مانند. آنها نسبت به سایر طبیعت گردها شرایط سخت‌تر و مشکل‌تری را تحمل می‌نمایند.(فنل،1388: 91)

  [1] .Kasler

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

 1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
 2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
 3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه