راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

اکوتوریسم پایدار

توریسمی که از نظر اکولوژیکی پایدار باشد یعنی به نیازهای فعلی اکوتوریست پاسخ دهد و به حفظ و بسط فرصت‌های اکوتوریستی برای آینده بپردازد و بجای صدمه وارد کردن به اکولوژی در جهت پایداری آن کوشش ورزد، اکوتوریسم پایدار خوانده می گردد.

اصولاً ارزش منابع موجود در طبیعت را از دو منظر می‌توان مطالعه نمود(  Hall: 223).

  1. از منظر بشر به عنوان اشرف مخلوقات
  2. از منظر کلیه موجودات در جهان

در دیدگاه اول، منابع طبیعی زمانی ارزش دارند که بتوانند مورد بهره گیری‌ی بشر قرار گیرند. در این توجه ارزش‌های اجتماعی بالاتر از ارزش‌های اکولوژیکی قرار می‌گیرند و بر بهره‌گیری از محیط، بیش از حفظ کیفیت محیط توجه می گردد.

در دیدگاه دوم، کل موجودات، مدنظر قرار می‌گیرند و بر حفظ نظم طبیعت تاکید می گردد. بعضی از اکولوژیست‌ها  بر این باورند که به طبیعت را به عنوان موجودیتی دانست که ارزش ذاتی دارد. بایستی آن را به عنوان یک هدف و نه یک ابزار تلقی نمود.

در اکوتوریسم پایدار انگیزه اصلی مسافرت به طبیعت، دیدار از جذابیت‌های طبیعی یک منطقه شامل ویژگی‌های فیزیکی و فرهنگ بومی می باشد اکوتوریست پس  از نظاره جذابیت‌ها ، بدون اینکه خللی در آنها وارد آورد و به تخریب آنها بپردازد، محل را ترک می کند. به این ترتیب ، ضمن شناختن فرهنگ سوابق تاریخی و نمودهای طبیعی منطقه شأن و جایگاه اکوسیستم را حفظ کرده، فرصت‌های اقتصادی و درآمدزایی را برای مردم محلی ایجاد می کند.در اکوتوریسم پایدار، برای حفظ و طرفداری جدی از جذابیت‌ها و زیبایی‌ها طبیعی، منابع مالی   اعتبارات مورد نیاز فراهم می گردد. به ان ترتیب ، می‌توان گفت که اکوتوریسم پایدار انتی تزی برای توریسمی می باشد که صرفا به منافع کوتاه مدت می‌اندیشد( گودنر:575).

2-20-1. اصول زیربنایی در اکوتوریسم پایدار

‌اکوتوریسم بایستی بامحیط زیست سازگار باشد و به تخریب منابع طبیعی و کاهش آنها منجر نشود. با آموزش و یادگیری برای کلیه طرف‌های دخیل اعم از مردم محلی، اکوتوریست‌ها، مسئولان دولتی، متصدیان صنعت گردشگری و …، همراه باشد و منافع بلند مدت جامعه‌ی محلی را از طریق محافظت مستمر از منابع طبیعی تامین کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش )

1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می‌باشد؟

2.کدام بخش ها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟

  1. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟
  2. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی اکوتوریسم رامیان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟
  3. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه