مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

خریداران بیمه اتکائی :

1بیمه گران مستقیم: -2-4

خریداران اصلی بیمه های اتکائی,شرکتهای بیمه مستقیم )صادرکننده( هستند .نیاز هر بازار اکثرا بستگی بوه

ترکیب وساختار بازار بیمه آن دارد.ظرفیت نگهداری یک شرکت بیمه در هر خسوارت واحود ویوا مامووع

خسارات ناشی از یک حادثه همراه با عوامل زیر اف ای می یابد.

الف:حام ح بیمه وپراکندگی آن.

ب:حام ومی ان ذخایر نگهداری شده در راب ه با درآمد ح بیمه. )”بیمه های اتکایی.نویسونده :”رابورت ال

) 31 . کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

در صورتی که کار بیمه ای یک کشور بین تعداد زیادی شرکتهای کوچک و جدید پراکنده تر گردد به هموان

نسبت ,نیاز کل آن بازار به بیمه اتکائی ف ونی می یابد.

) 31 . )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

دگرگونی در ساختارهای یک بازار,مثلا به صورت ادغام شرکتهای بیموه کوه در بسویاری از کشوورها در 25

سال گذشته رخ داده می باشد,ممکن می باشد در نیاز آن بازار به بیمه اتکائی تاثیر بسیار مهمی داشته باشد.

) 31 . )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

29

پز از ادغام شرکتها در یک شرکت,

صندوق مشترکی از جهت امور بیمه گری و پوذیرش خ ور بوه وجوود

می آیدکه سهم نگهداری این صندوق با در نظر داشتن وضعیت مالی کلیه شرکتهای ادغام شده و ذخایر آنهوا

تعیین می گردد,نه بر اساس امکانات مالی هریک از شرکتها.بدین ترتیب هدف گروه این خواهد بود که سهم

بیشتری از درآمد ح بیمه ناخالص را برای خود نگاه دارد و بودین ترتیوب میو ان سووددهی ش و رکت از دو

جهت اف ای خواهد پیدا نمود:

-1 زیرا تغییر ظرفیت نگهداری بر ه ینه های تولید تاثیری نمو ی گوذارد و حتوی ممکون اسوت

ه ینه های اداری را تا حدودی کاه دهد, لذا درصد ه ینه ها در مقایسه با ح بیمه سوهم

نگهداری شرکت به مراتب کمتر خواهد گردید.

-2 باعث خواهد گردید که کلیه درآمد حاصله از عملیات اتکائی که قبلا اناام می گردید بورای خوود

شرکت باقی بماند

) 32 . )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

لازم به ذکر این نکته هستیم که در قبال این م یتها, درآمد حاصل از کارم د اتکائی و کارم د منافعی که قبول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ار ادغام تمام شرکتها دریافت می داشتند تقلیل می یابد.

) 32 . )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

تعیین سهم نگهداری هرگ متکی بر مبنای دقی علمی و فنی نیست بلکه تا حدود زیادی بسوتگی بوه میو ان

پذیرش خ ری دارد که مدیریت آن را مااز می داند.همچنین اگر پرتفوی بیمه شرکت های متفاوت و ادغام

شده شامل خ رات به هم پیوسته باشد ترکیب آنها,باعث تمرک واحدهای همگون خ ر می گردد و احتموال

بروز خسارت متعدد را در پی یک حادثه اف ای می دهد.پس ممکن می باشد )و در اقدام هم بارهوا اتفواق

30

افتاده می باشد ( که پز از اقدام ادغام, یک گروه سهم نگهداری خود را در حد بالاتری از سهم نگهداری توک

تک شرکت های ادغام شده , اما کمتر از ماموع سهم نگهداری آنها ,تعیین نماید.

معهذا از نق ه نظر تئووری

ممکن می باشد یک گروه ادغام شده بخ اندکی از پرتفوی خود را تحت پوش اتکائی قرار دهد.زیرا معمولا

ترکیب دو پرتفوی مستقل و ما ا از هم از لحاظ خسارات وضعیت با ثبات تری را به نسبت کل درآمد ح

بیمه ایااد می نماید.

) 32 . )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

ادغام دو شرکت در یکدیگر قابلیت تغییر نسبی خسارات پی بینی شده را کاه میدهد و این تغییورات را

می توان با اضافه کردن مبلغ ناچی ی به ح بیمه اصلی به عنوان ح بیمه )اض راری( یا خرید بیمه اتکوائی

به مقداری به مراتب کمتر از بیمه اتکائی قبلی پوش داد .

) 34 . )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

به محض اینکه شالوده بیمه گری گروه پایه ری ی گردد صرفا مازادهای سهم نگهداری گروه ن د بیمه گران

اتکائی خارجی تحت پوش قرار خواهد گرفت.شرکتهای بیمه فرعی)تابعه( پز از صدور بیمه نامه ها و بوا

تشکیل پرتفوی حاصله را به شرکتهای اصلی و مادر پیشنهاد می نمایند تا شرکت های مادر با اخذ پوشو

اتکائی از طرف کل گروه ,همه را تحت پوش قرار دهند.این چنین سیاست گذاری شبیه به خریود متمرکو

توسط یک واحد در گروه های تولیدی می باشد.کنترل مرک ی نخواهد گذاشت کوه درآمود حاصول از حو

بیمه برای خرید بی رویه پوش اتکائی به مصرف برسود و در ضومن از قودرت معاملوه گوروه در موذاکره

مربوط به شرایط قرارداد بیمه اتکائی نهایت بهره گیری را خواهد نمود.

) 34 . )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

31

این واقعیت قابل بحث می باشد که بیمه گران اتکائی با ادغام شرکت ها در یکودیگر وتشوکیل یوک گوروه ,دو

ضربه را متحمل شده اند ,یکی اینکه گروه هرچه ب رگتر گردد سهم نگهداری بیشتر خواهود شودو ضوربه

دیگر این می باشد که گروه تمایل به تغییر قراردادهای اتکائی از نووع قراردادهوای “نسوبی ” بوه نووع و شوکل

“غیرنسبی” می گردد که در نتیاه ح بیمه کمتری به بازار اتکائی سرازیر خواهد گردید.

) 34 . )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

پس هر زمان که دو شرکت ب رگ در یکدیگر ادغام می شوند بیمه گران اتکائی بخشی از ح بیمه خوود

را از دست داده و قدرت مذاکره در قبولاندن شرایط و دیدگاههایشان هم ضعیف تر می گردد. )”بیموه هوای

) 34 . اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

معهذا عوامل دیگری هم در جریان می باشد که با گروههای بیمه گری در تضاد می باشد اما به نفع بعضی از بیمه

گران اتکائی می باشد زیرا یکی از این عوامل می تواند تاسیز شرکت های بیمه اتکائی دولتی باشد کوه بور

اساس قوانین کلیه شرکت های بیمه آن بازار و شعبات شرکت های بیمه خارجی موظف اند درصدی از بیمه

نامه های خود را به این شرکت اتکائی واگذار نمایند.عامل دیگر گسترش شناوری نرخ ارز می باشد کوه باعوث

می گردد وجوهی که در مرک برای تامین تعهدات خارج از کشور خود نگهداری می گردد بیشتر در معرض

خ ر قرار گیرد و نهایتا عامل تورم که اگر همراه با فشارهای اجتماعی باشد,باعث اف ای بالقوه تعهدات بوا

رشدی به مراتب سریعتر از درآمد ح بیمه می گردد,و حال آنکه بوالا رفوتن درآمود حاصول از حو بیموه

موجب بروز تنگناهائی در عدم اعسارپذیری می گردد و نتیاه آنکه شرکت ها به نسبت ,مقدار محودودتری

از کار را می توانند ن د خود نگه دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه