مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

قرارداد اتکائی مازاد خسارت :

در این نوع قراردادها مسئولیت بیموه گور واگذارنوده و بیموه گور اتکوائی بور اسواس خسوارت تعیوین موی

گردد, برخلاف قراردادهای نسبی که تعهدات طرفین بر پایه سرمایه استوار می باشد .

)س ایت تخصصی صنعت بیمه . گردآوری:گروه اقتصاد سایت تبیان زناان (

1- پوش اتکائی مازاد خسارت برای هر ریسک 2- 11

هدف اصلی در این پوش آن می باشد که بیمه گر واگذارنده در خصوو موازاد مبلغوی از خسوارت در هور

ریسک )خ ر بیمه شده( که خود توان جبران آن را ندارد طرفداری گردد .

)س ایت تخصصی صنعت بیمه گردآوری:گروه اقتصاد سایت تبیان زناان(

1.combined quota-share &

2.Working excess of loss

52

-2-11 پ 2و ش اتکائی مازاد خسارت برای حواد فاجعه آمی

این پوش ,بیمه گر واگذارنده را پیش روی خسارت های ب رگی که از یک حادثه ناشی می گردد طرفداری می

کند)خسارت های طبیعی فاجعه آمی مانند سیل,زمین لرزه,طوفان,تگرگ,آت سوزی هوای مهیوب و نظوایر

اینها(.

)س ایت تخصصی صنعت بیمه گردآوری:گروه اقتصاد سایت تبیان زناان(

3 -2-11 پوش اتکائی مازاد زیان در مدت معین

این پوش از شرکت بیمه پیش روی نتایج بد فنی فعالیت های در یک رشته و در مدت زمان معین کوه بور

اثر اف ای تعداد ومی ان خسارت به وجود آمده می باشد طرفداری می کند.پوش اتکائی موازاد زیوان در مودت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معین به ندرت مورد بهره گیری قرار می گیرد,زیرا این قرارداد برای بیمه گران اتکائی بسیار تعهود آور اسوت و

گران تمام می گردد .

)س ایت تخصصی صنعت بیمه . گردآوری:گروه اقتصاد سایت تبیان زناان (

2 -12

اهمیت بیمه اتکائی :

تردید نیست که هر بیمه گری نیاز به پوش اتکائی دارد,مگر اینکه بیمه های او کولا از انوواعی باشوند کوه

برای او تعهدات سنگین ایااد نکنند.مانند شرکتهای بیمه ی تعاونی که در ایران هنئ ناشناخته اند,بعضا به

لحاظ اینکه در رشته های محدود فعالیت می کنند و مثلا بیمه درمان تکمیلی برای گروههای خا و مناط

خا اناام می دهند نیاز به بیمه اتکائی ندارد. صرف نظر از این موارد استثنائی می توان با قاطعیوت گفوت

  1. catastrophe excess of loss

1

2.stop loss cover

2

53

که هر بیمه گری حتی ب رگترین بیمه گران بایستی برای تعهدات سنگینی که متااوز از توان و ظرفیوت تحمول

) خ ر آنهاست پوش بیمه اتکائی تحصیل کنند.)فصلنامه صنعت بیمه شماره 145

تا آناا که بیمه گران کوچک و ب رگ نیاز خود را به پوش اتکائی از داخل کشور تهیه می کنند و بهای این

پوش را با پول محلی به یکدیگر می پردازند ,برمنابع مالی کشور اثر قابل ملاحظه ای نمی گوذارد .بنوابراین

توسل به بازارهای بیمه ی اتکائی خارجی در صورتی توجیه پذیر می باشد که ماموع توان بیمه گوران داخلوی

) برای تحمل خ ر بیمه شده کافی نباشد . )فصلنامه صنعت بیمه شماره 145

-13 د2 لایل نیاز به بیمه اتکائی خارجی:

1.تعهدات بیمه ای سنگین :

درهر کشوری بیمه نامه هایی صادره می گردد که بعضا تعهدات موضوع آنها از ماموع ظرفیوت بیموه گوران

کشور متااوز می باشد. مانند برای صنایع متمرک ب رگ,ماموعه های مسکونی به صوورت بورج ,انبارهوای

ب رگ,ماموعه های اداری یا تااری و طرحهای ب رگ صنعتی و ساختمانی در حوال اجورا از قبیول مونتواژ

کارخانه ها,نیروگاهها و پالایشگاهها .

2.بیمه خ رهای طبیعی:

در بسیاری از موارد تعهدات پذیرفته شده در هر بیمه نامه رقم درشتی نیست اما طبیعوت خ ور بیموه شوده

چنان می باشد که اگر واقع گردد ماموعه ای از اموال بیمه شده را نابود می سازد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه