عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

بیمه اتکائی اختیاری

این نوع اتکائی قدیمی ترین شکل قرارداد اتکائی می باشد که هنوز در تمام رشته هوا بوه ویوژه در مووارد زیور

متداول می باشد :

_ زمانی که ظرفیت قراردادهای خودکار تکمیل شده می باشد

_ ریسک از قراردادهای اتکائی اجباری اجباری استثناء شده باشد .

_ بیمه گر اتکائی ترجی دهد که ریسک های سنگین و ب رگ را ج ء قراردادهای اتکائی موجود به حساب

نیاورد .

در بیمه اتکائی اختیاری ,موردی تصمیم گیری می گردد بوه هموین دلیول ایون نووع اتکوائی بورای بیموه گ و ر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واگذارنده پره ینه می باشد.بیمه گر واگذارنده بایستی اطلاعات کافی از ریسک پیشونهادی خوود را بوه بیموه گور

1

1.facultative reinsurance

47

اتکائی ارائه کند تا وی با آگاهی کامل از کم و کیف ریسک در موقعیتی قرار گیرد که تصومیم خوود دال بور

قبولی یا رد پیشنهاد را هر چه سریعتر اعلام کند .

الف( م یتهای بیمه اتکائی اختیاری:

از دید بیمه گر اتکائی :

1( ح انتخاب ریسک دارد .

2( می تواند از آن شرکت بهبود شرایط مورد ریسک را به مقصود کاه احتموال وقووع خسوارت هوا

درخواست کند و در زمینه اقدام های نام لوب هشدار دهد .

3( امکان دریافت ح بیمه متناسب با ریسک بیمه شده را دارد یعنی موی توانود نورخ را بوالا ببورد یوا

کارم د اتکائی را کاه دهد .

4( دارا بودن جایگاه مناسب برای محاسبه می ان دقی تعهد در هر ریسک و جلوگیری از تامع خ ر.

ب(معایب های بیمه اتکائی اختیاری:

به دلیل معایبی که این نوع قرارداد بیمه گر واگذارنده تا حد امکان کوشش می کند که واگذاری را کاه دهد

و این معایب عبارتند از:

)1 تاخیر در صدور بیمه نامه انجام می شود .

)2 ه ینه های اداری زیاد می باشد .

)3 از اختیارات بیمه گر واگذارنده کاسته می گردد .

48

هرگونه تغییر بایستی با اطلاع و موافقت بیمه گر اتکائی قبول کننده صورت پذیرد. )س ایت تخصصی صنعت بیموه

گردآوری:گروه اقتصاد سایت تبیان زناان (

2- بیمه اتکائی اجباری یا قراردادی : 2- 9

درپوش اتکائی اجباری ,واگذارنده موظف می گردد که مبلغ ثابتی از اتکائی رشته های خاصوی را بوه بیموه

گر اتکائی پیشنهاد کند ودر مقابل بیمه گر اتکائی ناگ یر می باشد که آن را بپذیرد. اگر راب ه بیمه گر واگذارنده

و بیمه گر اتکائی بر مبنای سرمایه بیمه شده باشد,به آن “قرارداد اتکائی نسبی ” میگوینود و اگور بور اسواس

خسارت استوار باشد به آن “قرارداد اتکائی مازاد خسارت ” اطلاق می شو د. در قرارداد اتکائی اجبواری بیموه

گر اتکائی ناگ یر می باشد که هر آن چیز که را بیمه گر واگذارنده در چارچوب مفاد قرارداد پیشنهاد می ‌کند توا میو ان

تعیین شده بپ یرد. به بیانی دیگر ,

بیمه گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار می باشد و می تواند بیموه

نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت های مربوط را نی بپرداز د. بیمه گر اتکوائی نموی

تواند هیچ گونه دخالتی در عملیات صدور واگذارنده داشته باشد,مگر در موارد استثنائی از قبیل کلاهبرداری

واگذارنده . قرارداد برای بیمه گر اتکائی این م یت را دارد که حام کاری بیشتری را نصیب خود می کند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید