عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع قراردادهای بیمه اتکائی :

اساسا قراردادهای اتکائی با قراردادهای سایر رشته های بیمه به علت وجود دو خاصه زیر متفاوت می باشد :

1( قرارداد بیمه معمولا بین بیمه گر و یکی از آحاد جامعه که می تواند یک فرد یوا یوک و ا حود تاواری یوا

صنعتی و یا یک مؤسسه خیریه و یا یک واحد دولتی باشد,منعقد می گردد.یک قرارداد بیمه اتکوائی

بین دو بیمه گر که یکی از آنها به عنوان “بیمه گر اتکائی” و دیگری بعنووان “بیموه گور اولیو ه ” یوا

“صادرکننده بیمه” ویا “بیمه گر واگذارنده ” نامیده می گردد منعقد می گردد.

قرارداد را

بیمه گور اتکوائی هوم

ممکن می باشد بیمه های اتکائی را که پذیرفته می باشد ماددا به صوورت اتکوائی بیموه نمایود کوه ایون

“واگذاری مادد” و به تبع آن شرکت بیمه اتکائی مقدم را “واگذارنده” و شرکت اتکائی

که واگذارنده را پذیرفته می باشد ,”بیمه گر اتکائی مادد” می نامند .

2( موضوع یک بیمه می تواند مال,شخص و یا سود حاصله ای باشد که در معرض خ ر نابودی

یا خسارت قرار دارد و یا اینکه نوعی از انواع مسئولیت هایی باشد که بر اثر فعالیتهوای خوود

وی,کارگ اران و یا کارکنان او به وجود آید. در این حالت ,بیمه گر مسوتقیما حووادثی ر ا کوه

ممکن می باشد منار به زیان های اقتصادی مانند از بین رفوتن امووال بور اثور آتو سووزی یوا

خ رات تبعی دیگر ,و همچنین اتفاقواتی کوه مسوئولیت هوایی قوانونی را بودلیل وارد آمودن

صدمات جسمی و یا خسارات بوه امووال اشوخا ثالوث را بودنبال داشوته باشو د ,بیموه موی

نماید.درحالیکه یک بیمه گر اتکائی صرفا بصورت غیرمستقیم و به لحاظ تعهدی که در جبران

خسارت وارد به واگذارنده دارد,به اینگونه خسارت اولیه مورتبط و ذی علاقوه اسو ت )س وایت

تخصصی صنعت بیمه گردآوری:گروه اقتصاد سایت تبیان زناان (

46

سهم نگهداری:

سهم نگهداری مبلغی می باشد که شرکت می تواند و مایل می باشد که از یک ریسک خا یا گروهی از

ریسک هایی که می پذیرد,به حساب خود نگهداری کند. سهم نگهداری میتواند به صورت درصدی

از مبلغ بیمه شده یا رقم ثابتی ل هر ریسک یا خسارت باش د. بعبارت دیگر ,سهم نگهداری حوداکثر

مبلغی می باشد که شرکت توانایی پرداخت آن را در صورت وقوع خسارت برای یک بیمه ناموه ,یوک

ریسک یا گروهی از ریسک ها داراست .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید