عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

قابلیت انع اف و ظرفیت بیمه گری :

احتمالا هر بیمه گر بدون نیاز به پوش اتکائی قادر می باشد که پرتفوی بیموه ای مناسوبی را کوه دارای نتوایج

ثابتی باشد گردآوری نماید به ترتیبی که احتمال خسارت و به نابودی کشاندن او در این ترکیب بیمه ای بوه

ندرت اتفاق بیفتد,اما در این صورت بیمه گر,بازار بالقوه فوق العاده محدودی خواهد داشوت .توجوه زیوادی

بایستی مبذول گردد که هیچ گونه احتمال وابستگی و ارتباط بین خ رات مورد بیمه حتی در صودور بعضوی از

رشته های خا بیمه ای ,پوش زل له و یا طوفان ,وجود نداشته باشد.حتی در مورد قبولی بایستی دقت گردد

که بخاطر احتراز از همین وضع,می ان قبولی روی خ ر و ریسک پیشنهاد شده بسیار محدود گوردد و بودین

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ترتیووب بسوویار مشووکل اسووت کووه بتوووانیم پاسووخگوی نیوواز کلیووه بیمووه گووذاران باشوویم. )”بیمووه هووای

)13 . اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 3

هرچه بیمه گر از نق ه نظر حام عملیات کوچکتر و از جهت ذخایر گردآوری شده ضعیف تر باشود فشوار

حاصله بر او در مورد نوع و اندازه خ راتی که به راحتی می تواند پوش دهد بیشتر می باشد . هر بیمو ه گوری

با این پدیده روبرو می باشد که یا بایستی خ رات پیشنهادی را که اثرات نام لوب در بهم ریختن ثبوات پرتفووی

بیمه ای و خسارت دارد بپذیرد و یا اینکه از قبول آنها منصرف گردد و آن را به رقبا واگذار نمایود . )”بیموه

)13 . های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 3

38

بیمه اتکائی براحتی راه حلی برای این معضل پیشنهاد می نماید.بیمه اتکائی پوش مناسوب را هوم در قبوال

خ رات ب رگ و هم در مورد تامع خ ر ارائه می دهد, لذا بیمه گر می تواند با بهره گیری از این گونه پوشو

ها هم نوع بیمه و هم خ راتی رابپذیرد که ورای ظرفیت او ق رار دارد.قابلیت انع اف در امر بیموه گوری بوه

مسیرهای دیگری هم کشیده شده می باشد. مشتریان ب رگ بیمه گران به کرّات از آنها درخواست پوششوهایی را

بوورای خ راتووی مووی نماینوود کووه بیمووه گوور تمووایلی بووه پووذیرش و صوودور آن نوودارد .) “بیمووه هووای

) 13 . اتکایی. نویسنده:”رابرت ال کارتر ” ترجمه: هادی دستبا ز. فصل 3

بیمه گران اتکائی حرفه ای نق بسیار عمده ای را از دو جهت اعمال می نمایند که اثر فوق العواده زیوادی در

قابلیت انع اف بازار بیمه مستقیم دارند. در صورت فقدان بیمه اتکائی ,سرمایه ای که یک شرکت بیمه جدید

التاسیز برای فعالیت در بازار برای کلیه رشته ه ای بیمه ای نیاز دارد فوق العاده زیاد می باشد.با در نظر داشتن اینکوه

شرکت جدید فاقد هر گونه اطلاعات و آمار مورد نیاز می باشد,رقابت در بازار با در نظر داشتن ارائه شرایط مناسب

و قابل رقابت با سایر شرکت های بیمه فوق العاده مشکل می باشد .بیمه گران اتکائی در هر دو جنبه قادرندکوه

کمک ومساعدت نمایند. علاوه بر تامین ظرفیت اضافی مورد نیاز ,آنها می توانند بوا بهوره گیوری از تاوارب

سالیان گذشته خود در آن بوازار ,اطلاعوات موورد نیواز را در اختیوار بیموه گور قورار دهنود .) “بیموه هوای

) 14 . اتکایی. نویسنده:”رابرت ال کارتر ” ترجمه:هادی دستبا ز. فصل 3

بیمه گر اتکائ ی قادر می باشد که امکانات خا و ویژه ای را در راب ه با بیمه گری بعضی از خ رات با طورح

1 ری ی قراردادهای خا و یا تشکیل صندوق های مشترک ماننود صوندوق مشوترک بورای بیموه

ندارد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه