عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

برگشت معکوس بازده دربلندمدت[1]

دبوند(1985)بازندگان رابه عنوان سهامی که طی3 تا5 سال گذشته بازدهی های پائینی داشته اندوبرندگان رابعنوان سهامی که بازدهی های بالایی رادرخلال یک دوره مشابه داشتند،تعریف نمود.نتیجه اصلی پژوهش این دونشان دادکه درخلال3 تا5 سال آینده،بازندگان بازدهی متوسط بالاتری رانسبت به برندگان داشته اند.این حرکت بازدهی هانسبت به معکوس شدن طی افق های بلندمدت (یعنی بازندگان برنده می شوند)هنوزهم یکی ازمواردنقض CAPM می باشد.کپرا،لاکونیشوک وریتر(1992)نشان دادندکه تفاوت های بین ریسک سیستماتیک(β)دراین زمینه برای توجیه مدل  CAPMکافی نیست.

 

2-19-1-4-نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(B/M)

رزنبرنگ،ریدولاستین(1985)نشان دادندکه سهام های بانسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربالابصورت معنی داری بازدهی های بالاتری نسبت به سهام بانسبت ارزش دفتری به ارزش بازارپائین دارند.چان،هامائوو لاکونیشوک(1991)به نتایج مشابهی دربازارژاپن رسیدند.

2-19-1-5-اهرم مالی

بانداری(1988)دریافت که شرکت های بااهرم مالی بالا(نسبت بدهی به سرمایه بالا)ازشرکتهای بااهرم مالی پائین درخلال دوره ای 1979-1984به گونه متوسط بازده بالاتری داشتند.برخلاف همه این شواهد منفی، CAPM تااوایل دهه 1990هنوزهم بعنوان پیش فرض توسط اغلب تحلیلگران مالی به کارگرفته می گردید.

2-19-2-مدل فاماوفرنج(1992)

درسال1992،مقاله ای منتشرشدکه بیشترپژوهشهای تجربی قبلی راباهم یکجاجمع آوری کرده بود.فاماوفرنج متغییرهای اندازه،اهرم مالی،E/P،ارزش دفتری باارزش بازاروبتارادریک پژوهش منطقی[2]آزمون کردند.آنهاقدرت تبیین دهندگی اندازه،اهرم،E/P،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاروریسک سیستماتیک رادررگرسیون مقطعی(طی دوره 1990-1963)مقایسه کردند.

نتایج نشان دادکه اندازه ونسبت ارزش دفتری به ارزش بازارمتغییرهایی هستندکه قوی ترین ارتباط رابابازده دارند.هنگامی که این دومتغییردررگرسیون واردمی شوند،قدرت تبیین دهندگی سایر متغییرها ناپدیدمی گردد.بازده های متوسط مقطعی می توانندبصورت مفیدی توسط این دومتغییر تبیین داده شوند.نتایج فاما وفرنج درسال 1992این دیدگاه راکه مدل تک دوره ای CAPM روشی می باشد که توسط آن اوراق بهاداربصورت واقعی قیمت گذاری می شوندراخدشه دارساخت.مدلی که بیش ازهرمدل دیگردردانشکده های مالی آموزش داده شده بود،به نظرمی رسیدکه دیگرجوابگو نباشد.براساس این نتایج آنهادرسال 1993مدل 3عاملی خودراارائه کردندونشان دادندکه اندازه ونسبت ارزش دفتری به ارزش بازاردوعامل ریسک هستندکه درCAPM نادیده گرفته شده اند.این مدل نیز درمعرض انتقادهای فراوان قرارگرفت که این انتقادهادرچارچوب سه موضوع محوری داده کاوی، اشتباه انتخاب وروش برآوردریسک سیستماتیک مطرح شده .پایان نامه های بیشماری ازدانشجویان درمورداین مباحث بوده می باشد.

2-20-روشهای محاسبه بازده سهام

بازده یاپاداش سرمایه گذاری شامل سودسالانه وافزایش (کاهش)ارزش سهام می باشد.این بازده معمولِّأ بصورت درصدونرخ نشان داده می گردد.چندروش برای محاسبه بازده سهام پیشنهادشده می باشد که عبارتنداز(به تفضیل درفصل سوم ارائه خواهدشد):

روش نسبت سودبه قیمت

روش پیش بینی سودنقدی

روش بازده واقعی

Long Term Return Reversal-[1]

Cross Sectional Research-[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه