عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

سودحسابداری واجزای مربوط به آن ازجمله اطلاعاتی محسوب می شودکه درهنگام تصمیم گیری توسط افراددرنظرگرفته می گردد.این رقم برمبنای اقلام تعهدی محاسبه وشناسایی می گردد.براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاوهزینه هامی توان سودراگزارش نمود.ازآنجاکه برمبنای تعهدی لزوماشناسایی درآمدهاوهزینه هاهمراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده،ودرمحاسبه سود نیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،لذااین سؤال مطرح می شودکه تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.

پاسخ به این سؤال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.

اختیارعمل مدیران دراستفاده اصول تحقق وتطابق واستفاده ازبرآوردوپیش بینی ازجمله عواملی می باشد که کیفیت سودراتحت تأثیرقرارمی دهد.ازیک طرف به دلیل آگاهی بیشترآنهاازشرکت،انتظارمی رودبه گونه ای اطلاعات تهیه وارائه شودکه وضعیت شرکت رابه بهترین نحومنعکس نماید.ازطرف دیگر ممکن می باشد بنابه دلایلی نظیرابقادرشرکت ،دریافت پاداش وسایرعوامل،مدیرخواسته یاناخواسته وضعیت شرکت رامطلوب جلوه کند.پس کیفیت سودشرکتهاتحت تأثیرمبانی گزارشگری وصلاحدیدمدیران آنهاقرارمی گیرد.

این پژوهش ازجمله معیارهای ارزیابی کیفیت سود،دوتا راانتخاب وتأثیرآن رابررسی نمود.این معیار براساس اجزای تشکیل دهنده سودبوده که به دوبخش نقدی وتعهدی تفکیک می گردد.

به عبارت دیگرهدف نهایی ازاین پژوهش تبیین تأثیر اقلام تعهدی وپایداری سودوتأثیرآنهاروی کیفیت سودشرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.

5-2-اختصار موضوع درروش پژوهش

به منظورانجام این پژوهش،نمونه آماری ازشرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران انتخاب شده اند.اطلاعات موردنیازشرکتهاجهت دوره پژوهش(1386-1390)ازطریق بانکهای اطلاعاتی گردآوری شده وسپس باجمع بندی ومحاسبات موردنیازدرصفحه گسترده نرم افزارEXCEL برای تجزیه وتحلیل آماده شده می باشد.

متغیرهای مورداستفاده دراین پژوهش عبارتنداز:اقلام تعهدی،پایداری سود،بازده عادی سهام واجزای اختیاری وغیراختیاری اقلام تعهدی.آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش راکه بوسیله نرم افزارارائه شده می باشد راموردمطالعه قرارمی دهیم.برای تصمیم گیری درموردپذیرش یاردیک فرضیه مقداراحتمال یاسطح معنی داری رامشخص می نماییم.سپس برای آزمون معنی داری یک ضریب همبستگی فرض آماری رامشخص می نماییم.آماره آزمون برای مطالعه صحت این فرض آمارهTمی باشد.سپس برای کفایت مدل آماره F موردبررسی قرارمی گیرد.

برای مطالعه فرضیات آماری نیزبه ترتیب زیرعمل می گردد:

1-مطالعه ضریب همبستگی بین متغییرهای مستقل ووابسته ومطالعه معنی داری ضرایب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-مطالعه رگرسیون

3-مطالعه فرضیات زیربنایی شامل:آزمون تحلیل واریانس،مطالعه نرمالیتی ازطریق آزمون کولموگراف اسمیرنف.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه