عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط بین قابلیت اتکاء اقلام تعهدی وپایداری سود-ریچاردسون وسایرین(2004)

ارتباط بین قابلیت اتکاء اقلام تعهدی وپایداری سودرابررسی می کنند.آنهانتیجه می گیرندکه اقلام تعهدی باقابلیت اتکاء کمتر،منجربه پایداری کمترسودمی شوندوسرمایه گذاران می توانندپایداری کمترسودرا پیش بینی کنند.علاوه براین،آنهااقلام تعهدی رابه گروه هایی باخطاهای متفاوت تقسیم کرده ورابطه بین پایداری اقلام تعهدی وخطای برآورداقلام تعهدی رابررسی می کنند.طبق نتیجه آنهااقلام تعهدی بابیشترین خطای بالقوه،کمترین پایداری راایجادمی کند.

ب)تحقیقات انجام شده درداخل کشور

دراین مطالعه تأثیراقلام تعهدی برکیفیت سودورابطه آن بابازده سهام موردتوجه قرارگرفته می باشد ازاین رومطالعات قبلی انجام شده درایران که به نوعی باموضوع پژوهش مرتبط تشخیص داده شده می باشد درادامه اظهار می گردد.

2-27-ساسان میار(1374) محتوای اطلاعات افزاینده نسبت های مالی صورت جریان های نقدی راموردمطالعه قرارداد.نتایج پژوهش نشان می دهدنسبت های مالی صورت جریان های نقدی موجب افزایش قابل توجهی درهمبستگی بین نسبتهای صورت سودوزیان وترازنامه بابازده سهام می شوند.

2-28-رضوان حجازی(1375)اثراعلان سودبرقیمت وحجم سهام دربورس اوراق بهادارتهران رامورد مطالعه قرارداد.نتایج پژوهش نشان می دهداعلان سوددارای محتوای اطلاعاتی می باشد وبیشترین حجم معاملات ،دوهفته قبل ازگزارشهای مالی سالانه واقع شده می باشد.

2-29-احمدظریف فرد(1378) شناسایی عوامل مؤثربرکیفیت سودشرکتهای ایرانی راموردمطالعه قرارداده می باشد.دراین پژوهش اصطلاح کیفیت سودبه تبیین زیرتعریف شده می باشد:

کیفیت سودخالص عبارت می باشد ازمحتوای اطلاعاتی اجزاء تشکیل دهنده سودخالص که درپیش بینی درآمدهای خالص آتی وتعیین ارزش سهام بنگاه های اقتصادی مؤثراست.عناصرتأثیرگذاربرکیفیت سود گزارش شده دراین پژوهش درپنج گروه برشمرده شده اند:

1- روش های مورداستفاده حسابداران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-ریسک وتغییرپذیری شامل اطمینان برآوردهای حسابداری وقابلیت اعتمادورسیدگی سود.

3- اقتصادصنعت وشرکت شامل پایداری سود،ساختارسرمایه،حفظ ونگهداشت سرمایه وکیفیت مدیریت .

4- ویژگی های مالی شامل اهرم مالی،نقدینگی ودسترسی داشتن به منابع تأمین مالی.

5-عوامل سیاسی واقتصادی شامل نرخ تورم،نرخ ارزوثبات سیاسی واقتصادی .

2-30-احمدبدری(1378) شناسایی عوامل مؤثربرهموارسازی سوددربورس تهران رامطالعه نمود.یافته هانشان می دهدپدیده هموارسازی سوددربورس تهرانوجوددارد.عوامل مؤثربرهموارسازی سودشامل اندازه شرکت،نسبت سودآوری،نوع صنعت،نوع مالکیت ومقررات قیمت گذاری محصول موردمطالعه قرارگرفت ونتیجه آزمون فرضیات نشان می دهداندازه شرکت،نوع صنعت،نوع مالکیت ومقررات قیمت گذاری برهموارسازی سوددرشرکتهامؤثرنیست ونسبت سودآوری برهموارسازی سودمؤثراست.

2-31-عارف باباپور(1380) عوامل مؤثربرهموارسازی سوددربورس تهران رامطالعه نمود.نتیجه پژوهش نشان می دهدشرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران اقدام به هموارسازی سودنمی کنند. همچنین هموارسازی سودبستگی به نوع صنعت ندارد.

2-32-پرویزخاوری واحمدرضاباقری گرمارودی(1380)ارتباط اندازه سودنقدی ونوسانات قیمت  سهام رادربورس تهران موردمطالعه قراردادند.نتیجه پژوهش بیانگراین می باشد که ارتباط معنی داری بین سودنقدی اعلان شده ونوسانات قیمت سهام شرکتهای موردمطالعه وجودندارد.

2-33-احمدعزیزی ومحمدرضاپوررضا(1380) تأثیرمتغیرهای کلان اقتصادی بربازده سهام را مورد مطالعه قرارداده اند.یافته های پژوهش وجودرابطه بین بازده سهام ومتغیرهای کلان اقتصادی نظیر بازار سرمایه،ریسک سیستماتیک وغیرسیستماتیک راتأییدمی کند.

2-34-حسین کدخدایی وعلی صابری(1381) عوامل مرتبط باکیفیت سودخالص گزارش شده دربورس تهران رامطالعه کردند.آنهافرض کردندنسبت جاری،نسبت رشددارایی های جاری به  رشدمجموع دارایی ها،رشددارایی های ثابت،رشدمجموع دارایی ها،نسبت رشددارایی های ثابت به رشدمجموع دارایی ها،گردش دارایی ها،رشدفروش ،رشدسود،نسبت سودآوری،شاخص هموارسازی سود،نسبت بازده دارایی ها،اهرم مالی واندازه شرکت برکیفیت سود(ضریب P/E)مؤثراست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه