ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

محتوای اطلاعاتی جریان نقدی

مطالعه ارتباط بین جریان نقدی عملیاتی وسودحسابداری وارتباط بین جریان نقدی عملیاتی واجزاء سودحسابداری به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سوداستفاده شده می باشد.هدف اولیه ازگزارش صورت جریانهای نقدی فراهم کردن اطلاعاتی دربارۀ دریافتهاوپرداختهای نقدی یک واحدتجاری طی یک دورۀ مالی می باشد.اطلاعات جریان نقدی درارتباط باسایرصورتهای مالی بایدبه بهره گیری کنندگان کمک کندتاخالص جریان نقدی آتی شرکت ،سودسهم نقدی آتی ،ریسک اعتباری ونیازهای نقدی آتی شرکت رابرآوردنموده،تفاوت سودخالص ودریافتهاوپرداختهای عملیاتی رامشخص نمایندونحوه تأثیرفعالیتهای سرمایه گذاری وتأمین مالی بروجوه نقدووضعیت مالی شرکت راارزیابی کنند.

 

 

2-24-2-پیش بینی جریان نقدی

باون وهمکارانش ارتباط میان معیارهای مختلف جریان نقدی وتوانایی آنهابرای پیش بینی جریان نقدی آتی راموردمطالعه قراردادند.آنهاسودحسابداری تعهدی وپنج متغیرجریان نقدی رابه تبیین زیرتعریف کردندوارتباط میان متغیرهابرای تطبیق سودتعهدی باتغییردروجه نقددرقالب روش غیرمستقیم برقرارگردید:

-NIBEI=سودخالص قبل ازاقلام غیرمترقبه وعملیات غیرمستمر.

-NIDPR= NIBEI+ هزینه استهلاک داراییهای مشهودونامشهود.

-WCFO=NIDPR+ تعهدات لازم برای سایرعناصرNIBEI که برسرمایه درگردش تأثیری ندارد.

-CFO=WCFO ± تغییردرداراییهاوبدهیهای جاری به استثنای وجه نقد،اسنادپرداختنی وجه جاری بدهیهای بلندمدت.

-CFAI=CFO  + حاصل فروش اموال ،ماشین آلات وتجهیزات وسرمایه گذاریها،مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری های جدید.

-CC=CFAI خالص فعالیت های تأمین مالی طی دوره مالی.

متغیراول سودحسابداری ومتغیرهای بعدی معیارهای مختلف اندازه گیری جریان های نقدی هستند.  NIDPR  (سودقبل ازاقلام غیرمترقبه وعملیات غیرمستمربه علاوه استهلاک) وWCFO (سرمایه در گردش حاصل ازعملیات)  معیارهای سنتی اندازه گیری جریانات نقدی تلقی می شوند.

CFO (جریان نقدی حاصل ازعملیات)،CFAI (جریان نقدی عملیاتی پس ازتأثیرفعالیتهای سرمایه گذاری ) وCC(تغیردروجوه نقد)معیارهای جایگزین برای معیارهای سنتی اندازه گیری جریان نقدی به شمارمی طریقه.

باون ودیگران(1986) اطلاعات تعداد324شرکت رابرای سالهای 1971 تا1981 موردتجزیه وتحلیل قراردادندوبه صورت تجربی برای سوألات زیرپاسخی ارائه کردند:

سوأل اول:آیامعیارهای سنتی اندازه گیری جریان نقدی همبستگی بالایی باسایرمعیارهای اندازه گیری دارند؟

سوأل دوم:آیاسودحسابداری تعهدی همبستگی بالایی بامعیارهای اندازه گیری جریان نقدی دارند؟

سوأل سوم:آیاسودحسابداری تعهدی برای پیش بینی جریان نقدی آتی برمعیارهای اندازه گیری جریان نقدی برتری دارند؟

یافته های تجربی درپاسخ به سوألات پژوهش نشان می دهد:

– بین معیارهای سنتی جریان نقدی ومعیارهای جایگزین آن همبستگی پایینی دیده می گردد.

– بین سودحسابداری تعهدی ومعیارهای سنتی اندازه گیری جریان نقدی همبستگی بالایی نظاره گردید،اما سودحسابداری ومعیارهای جدیداندازه گیری جریان نقدی همبستگی پایینی دارند.

– سودحسابداری تعهدی برای پیش بینی جریان نقدی برمعیارهای اندازه گیری جریان نقدی برتری ندارد.

پرسی واستاکز(1992)پژوهش باون راتکرارکردند.آنهاداده های 99شرکت استرالیایی از23 صنعت رابرای سالهای 1985-1974 موردمطالعه قراردادند.یافته های تجربی حاکی ازاین می باشد که معیارهای جدیداندازه گیری جریان نقدی درمقایسه بامعیارهای سنتی جریان نقدی همبستگی پایین تری باسودحسابداری تعهدی دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه