عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

شرکت های بیمه از سه طری زیر در بازار سرمایه تاثیر گذارند:

الف( تاسیز شرکت های سرمایه گذاری برای حضور فعال در بازار سرمایه اولیه و ثانویه.

ب( ایااد مدیریت سرمایه گذاری به عنوان مدیریت تخصصی فعال در امور سرمایه گذاری

پ( مشارکت در تاسیز شرکت های رتبه بندی و شرکت های تامین سرمایه

ت( مدیریت یا مشارکت در اداره سبد سهام

برای ایااد چنین نقشی در بازار سرمایه , شرکت های بیمه نیازمند تامین شرایط لازم اند که از آن جمله می

توان به توسعه بیمه های عمر و پز انداز به مقصود تامین منابع مالی ,

بیموه اوراق بهوادار بوه منظوور توامین

اعتبار اسناد تعهدی پیش روی ذی نفع به شرط عدم ایفای تعهد و در نهایت بیمه نوسانات قیمت سوهام , بوه

مقصود جبران قسمتی از کاه بهای سهام تا مبلغ معین و در دوره زمانی مشخص تصریح نمود.

به طورکلی منابع قابل سرمایه گذاری بیمه های بازرگانی عبارتند از :

الف( ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی , شامل ذخایر فنی ح بیمه و ح بیمه برگشتی

ب( ذخایر ریاضی بیمه های زندگی ” عمر و پز انداز ” که به وجوه ناشوی از دریافوت حو بیموه جهوت

ایفای تعهدات بیمه گر در بازپرداخت سرمایه بیمه عمر اطلاق می گردد

پ( حقوق صاحبان سهام )سرمایه + اندوخته ها+ سایر اندوخته ها(

ت( سرمایه در گردش ” مازاد وجوه از دریافت ها م پرداخت ها در یک دوره مالی”

21

( ح بیمه سال های آتی , بابوت وجووه ناشوی از حو بیموه بیموه ناموه هوای بلنود مودت . )پیوام بیم و ه

)05 . شماره 225

نق شرکت های بیمه در بازار پول :

شرکت های بیمه در بازار پول سه نق عمده را اعمال می کنند.اولین تاثیرآن ” نهادسازی”

می باشد به این معنوی

که شرکت های بیمه برای تاسیز موسسات پولی با بهره گیری از منابع مالی خود در بازارهای مالی شرکت می

کنند.دومین نق شرکت های بیمه “اب ارسازی” می باشد که شامل صدور بیمه نامه مسوئولیت و اعتبوار منوابع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پولی پیش روی سپرده گذاران به مقصود تضمین موسسات دریافت کننده منابع پیش روی سپرده گذاران , بیموه

مرهونات کالاهای خریداری شده با وام دریافتی از موسسات پولی پیش روی حواد طبیعی تا پایان اقساط ,

بیمه عمر مانده بدهکار به مقصود پرداخت تعهدات موالی اسوتفاده کننوده تسوهیلات بوه هنگوام فووت یوا از

کارافتادگی و صدور بیمه نامه اعتبار تعهدات وثیقه به جایگ ینی از وثیقه اموال ن د موسسات پولی به هنگوام

دریافت تسهیلات می گردد.

سومین نق ,بر اساس بیمه نامه های عمومی تاثیر گذار می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیور اشواره

نمود:

الف( بیمه اموال موسسات پولی و وجوه در صندوق و وجوه در راه به مقصود جبران خسارت وارده به اموال

موسسات پولی یا خ رات آت سوزی , انفاار, صاعقه و سرقت وجوه به هنگام جاباایی.

ب( بیمه اشخا ,بیمه اشخا به نفع کارکنان موسسات به مقصود جبران خسارات وارده ناشی از فووت ,

ازکارافتادگی و بیمه های درمان تکمیلی کارکنان

22

پ( بیمه مسؤلیت موسسات پولی و کارکنان آنها به مقصود جبران خسارات وارده ناشی از سهل انگاری و بی

احتیاطی کارکنان و یا نقص وسایل ادارات موسسات مذکور.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه