مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

ثروت ملی :

ماموع ارزش پولی تمام اموال اقتصادی که در زمان معین در تصرف افراد یوک ملوت اسو ت .ارزش کول هموه

داراییهای غیرنظامی و مادی یک کشور.

12

محور مادی اقتصاد ایران نفت می باشد که به عنوان ب رگترین ثروت ملی خدادادی ما شناخته شده می باشد و به عنوان

منبع اصلی درآمد و مرک اصلی سرمایه گذاری کشور و کانون اقتصاد کشور نقشی بی رقیب را در دهوه هوای

اخیر بازی کرده می باشد. تلاشهای صورت گرفته در گسترش صادرات غیر نفتی نی نتوانسته این یکه تازی نفتوی

را از حکمفرمایی بر اقتصاد کشور حذف کند.

جایگ ینی که برای پایان محوریت نفت ترسیم شده محوریت صادرات و صونایع غیرنفتوی اسوت و در سوالهای

اخیر نی رویای شیرین گسترش شرکتها و صنایع دان بنیان به ح مورد توجه قرار گرفته می باشد

در این تحقی مقصود از ثروت ملی ماموعه ارزش پول تمام امووال اقتصوادی کوه در یوک زموان معوین در

تصرف افراد یک ملت می باشدیا به تعبیری شامل ارزش کل همهء دارایی هوای غیور نظوامی و موادی یوک

کشور می باشد به گونه مشخص در این تحقی بخشی از ثروت ملی که شامل صنایع نفتی و انورژی موی باشود

مورد م العه و مطالعه قرار گرفته تا مشخص گردد که پوش و یا عدم پوش بیمه اتکایی چه تأثیراتی می

تواند در حفظ این ثروت ملی داشته می باشد.

اختصار فصل :

بیمه اتکائی نوعی بیمه می باشد که به موجب آن بیمه گر مستقیم بیمه گر اتکائی را در نتایج مالی تعهدات بیمه

خود به روش های مختلف مشارکت می دهد. با بیمه اتکائی خ ر بین چندین شرکت بیمه در داخل و خوارج

از کشور تقسیم می گردد، پس در صورت بروز خسارتی ب رگ وضعیت موالی یوک شورکت بوا مخواطره

» بیمووه اتکووائی یعنووی تقسوویم ریسووک و توزیووع خ وو ر « روبوورو نخواهوود شوود، بووه عبووارت سوواده توور

مکانی م بیمه های اتکائی بدین طری می باشد که بیمه گر اتکائی در ازای دریافت مبلغی )حو بیمو ه ( تموام یوا

بخشی از تعهدات بیمه گر واگذارنده را بر عهده می گیرد. در قرارداد بیمه اتکائی شخص بیمه گ ار دخوالتی

13

نداشته و بیمه گر اتکائی نی مسئولیتی پیش روی او ندارد مگر اینکه در شرایط تواف شده به طوور صوری از

کلوز نامبرده گردد.

علت های مختلفی در خصو نیاز به بیمه اتکایی هست که از آن میان میتوان به موارد ذیل اشواره نموود؛

  • اف ای ظرفیت پذیرش ریسک وص دور بیمه نامه
  • تنوع بوه بود سرمایه ریسک
  • پوش حواد فاجعه آمی
  • اب اری برای مدیریت ریسک
  • انتقال کو سب تخصصدر صنعت بیمه
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید