مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

بیمه اتکایی:

بیمه ای که به موجب آن یک طرف ) بیمه گر اتکایی ( در ازای دریافت ح بیموه , جبوران تموام یوا بخشوی از

خسارت وارده به طرف دیگر )بیمه گر واگذارنده ( را بابت بیمه نامه یا بیمه نامه های صادره و یا قبولی توسوط

وی , تعهد می کند.

بیمه اتکایی نسبی :

نوعی بیمه اتکایی می باشد که به موجب آن بیمه گر اتکایی در قبال دریافت نسبتی از ح بیمه قرارداد بیمه اولیوه

,تعهد می کند که به همان نسبت خسارت وارده به بیمه گر واگذارنده را جبران کند.

بیمه اتکایی غیر نسبی :

نوعی بیمه اتکایی می باشد که در آن بیمه گر اتکایی در قبال دریافت ح بیمه , تعهد می کنود تموام یوا بخشوی از

خسارت مازاد بر سقف از پی تعیین شده را جبران کند.

11

ح بیمه های اتکایی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آناا که معاملات بیمه اتکایی تعهدات بیمه گر مسوتقیم را در مقابول بیموه گوذار رفوع نموی کنود , بنوابراین

,معاملات اتکایی به صورت ناخالص گ ارش می گردد و م البات از بیمه گران اتکایی با خسارت پرداختنوی بوه

بیمه گذاران مربوط تهاتر نمی گردد. زیرا طب مفاهیم نظری گ ارشگری مالی تهاتر تنها زمانی مناسب می باشد کوه

واحد تااری قادر باشد بر تسویه حساب از طری پرداخت مبلغ خالص یا عودم پرداخوت و الو ام دیگوری بوه

پرداخت مبلغ خالص اصرار ورزد و این توان تضمین شده باشد. همچنوین درآمودها و ه ینوه هوای مربووط بوه

اتکایی با یکدیگر تهاتر نمی شوند,زیرا بیمه گر بدون در نظر داشتن شرایط بیمه اتکوایی متعهود بوه جبوران خسوارت

وارده به بیمه گذار می باشد . ضمنا, عدم تهاتر درآمدها و ه ینه های مربوط به بیمه های اتکایی به ارائوه اطلاعوات

شفاف در خصو دامنه و اثربخشی و شاخص های عملکرد مدیریت خ ر به بهره گیری کننود گان صوورت هوای

مالی کمک می کند. لذا بیمه گر مستقیم مبلغ ح بیمه های عایدشده طی دوره مالی را به عنوان درآمد شناسایی

و ح بیمه واگذاری به بیمه گران اتکایی را به عنوان ه ینه شناسایی می کنود .همچنوین خسوارت دریوافتی یوا

دریافتنی از بیمه گران اتکایی توسط بیمه گر مستقیم به عنوان درآمد شناسایی می گردد و با ه ینوه خسوارت یوا

ه ینه ح بیمه اتکایی واگذاری قابل تهاتر نیست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه