عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

شرکت های تابعه

  1. تشکیل کارگروه های مشترک بیمه و نفت با هدف تنظیم روابط متقابول دو صونعت در ز م ینو ه یی نظ هر وا یو

اصلاح قوانین،مقررات و آیی ننامه های مقتضی تعاملات فی مابین

6

  1. طراحی همای ها و نشست های تخصصی به صورت منظم و از پی تعیین شوده جهوت افو ا ی سو

شناخت دو صنعت نسبت به نیازها و ظرفیت های یکدیگر

5.طراحی سازو کارهای مناسب در صنعت نفت در راستای نظوام منود نموودن فر آ ی بهور ه گنودر ی از تویووا ن

شرکت های بیمه داخلی در صدور بیمه نامه های ب رگ پروژه های نفت و انرژی

6.طراحی ساز و کارهای مناسب جهت س بندی پروژه های نفتی از ح ث پیچ یدو گ ی ی یو فنو ی،ه وما ان یو

ریسک و گستردگی به مقصود اع ای آنها به شرکت های بیمه داخلی براساس توان فنو ی و ظرف ت پوذ یریو ش

شرکت ها با هدف بهره گیری از ظرفیت های داخلی

  1. ارائه خدمات مشاوره مدیریت ریسک در صنعت بیمه کشور بسان یک خدمت در کنار فروش بیمه نامه به

صنایع نفت و انرژی در راستای اف ای کیفیت بیمه نامه های صادره صنعت نفت کشور از طری بهره گیری از

توان تخصصی مشاوران بیمه ای صنعت بیمه کشور در حوزه برون سپاری بیمه نامه های پروژه های ب رگ نفت

و انرژی کشور

در نهایت، عقیده دارم در صورتی که مسوولان مربوطه در دو صنعت اهتمام خود را در ارتقای جایگواه صونعت

بیمه در صنعت نفت و انرژی کشور به کار گیرند، در کوتاه مدت شاهد ارتقای نق این بخ در این حوزه

و ایااد زمینه لازم در صیانت از سرمایه های ملی خواهیم بود.

از طرفی با در نظر داشتن ورود شرکت های بیمه خصوصی، اف ای اقبال عمومی در به کارگیری خدمات داخلی و

اف ای دان فنی متخصصین داخلی این حوزه در سال های اخیر، م یتوان اظهار امیدواری نموود کوه نقو

صنعت بیمه داخلی عل یالخصو بخ خصوصی، در حوزه های نفت و انرژی پررنگ تر گردد

7

2- تبیین موضوع تحقی : 1

بانگاهی به شرایط اقتصادی وسیاسی کشوردرمی یابیم که کوشش درجهوت حفوظ منوابع وثروتهوای ملوی

کشور امروزه به عنوان یک اصل سرلوحه کار مدیران کشوری قرارگرفته می باشد, زیرا که همواره ثابوت شوده

می باشد باحفظ منابع کشورونگهداری درست ازثروتهای ملی آسانترازتولید و ایااد ثروتهای ملی راه پیشرفت

کشورهموارتر میگردد و ازطرفی حفظ ثروتهای ملی آسانترازتولید وایااد ثروتهای ملی جدیداست . با دقی

شدن درمفهوم بیمه به سادگی میتوان متوجه گردید یکی ا ز اصلی ترین اهداف صنعت بیموه تولاش درجهوت

حفظ ثروتهای ملی کشور می باشد که ا ین مفهوم دررشته بیمه های اتکوایی نمایوان ترمیباشود .صونعت بیموه

کشورباید توان جبران خسارات احتمالی برمنابع وثروتهای ملی کشور را داشته باشد تا بتواند طریقه سورمایه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گذاری درامورمولد راحفظ نماید. بااین وجود تحمل وجبران تمام خسارات احتمالی توسوط صونعت بیموه

کشورعقلایی نیست ,ازاین رو بیمه اتکایی به عنوان مکانی م یکه تمامی ا قسمت یوا ازنتوایج موالی تعهودات

مالی خود رابه بیمه گردیگرمنتقل می ‌کند مورد نظر شرکتهای بیمه کشورمیباشد. باتوجه به مووارد ذکرشوده

بالا دراین تحقی کوشش میشود عواملی ازبیمه های اتکایی که میتوانند درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرباشند

مورد بررسوی قرارگیور د . عوواملی کوه درتحقیو حاضورمورد بررسوی قرارمیگیرنود عبارتنوداز : واگوذاری

قراردادهای بیمه های باریسک بالا ,واگذاری قراردادهای بیمه هایی باسرمایه بوالا , توأمین پوشو حوواد

فاجعه آمی , اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی وتوسعه عملیات بیمه گری.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه