عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کلیــات:

شایدنخستین هدف سیستم حسابداری مالی درموسسات تجاری اندازه گیری سوداست.سودیکی از مفاهیمی می باشد که احتمال می رودازاقتصادبه عاریه گرفته شده باشد.سودازنظراقتصاددانانی زیرا آدام اسمیت وهیکس بعنوان  مبالغی می باشد که شخص می تواندبرداشت نماید.مشروط براینکه وضعیت مالی درپایان دوره به همان خوبی اول  دوره حفظ گردد[1].سودحسابداری برمبنای فرض تعهدی و درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می گردد.هرچندتعریف جامع ومانع ازسود حسابداری ارائه نشده می باشد اماعموماوقتی صحبت ازسودحسابداری می گردد،منظورتفاوت بین درآمدهای تحقق یافته وهزینه های انجام شده درطی یک دوره معین می باشد.سوداز نظربرخی نظریه پردازان حسابداری مثل هندریکسون درسطوح مختلف،ساختاری،تفسیری ورفتاری موردتوجه قرار
می گیرد.درسطح ساختاری معمولاحسابداران اصول وقواعدی راپذیرفتندکه گاه ممکن می باشد باپدیده های جهان واقعی ویاتاثیرات رفتاری آن کمتردرارتباط باشد.

دراین سطح روشهای اندازه گیری وشناسایی سودموردتوجه قرارمی گیردودرشرایط مختلف براساس قواعدتعیین شده اقدام می گردد.برای تعریف سوددرسطح تفسیری ،روی مفاهیم اقتصادی ،نظیر ((رفاه))و((ثروت))تاکیدشده می باشد وسودبه عنوان معیاری برای سنجش کارایی مدیریت بهره گیری می گردد.مفهوم سوددرسطح رفتاری ،به  فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،عکس العمل قیمت اوراق بهاداردربازاربورس وواکنش حسابداران مربوط می گردد[2].نقطه نظردیگردرارتباط باسوداین می باشد که هیچ یک ازمفاهیم سود،ازلحاظ نظری  وعملی،برای ارائه اطلاعات مربوطه ،به سرمایه گذاران واستفاده کنندگان دیگرکامل نیست.زیرااین مفاهیم یافاقد تفسیرلازم ازدنیای واقعی می باشد ویافاقدویژگی های رفتاری لازم می باشد.[3]کیفیت سودیکی ازمواردبااهمیتی می باشد که ازطریق گزارشگری مالی اطمینان سرمایه گذاران رادربازارهای مالی  تحت تاثیرقرارمی دهد.درعصرعدم اطمینان اقتصادی ،جستجوبرای سودباکیفیت قبل ازسرمایه گذاری  درشرکتهابسیارحائزاهمیت می باشد.کیفیت عایدات بیانگرمحتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده وسایرعوامل مرتبط باآن می باشد که به نظرمی رسدپیش بینی جریان نقدی آتی وتعیین ارزش سهام بنگاه اقتصادی راتسهیل می نماید. لذاکیفیت عایدات درارزیابی عملکردبنگاه اقتصادی وتعیین ارزش سهام موثرمی باشد.

2-3-تشریح اختلافات میان سودخالص ووجه ناشی ازفعالیتهای عملیاتی

غالبابین سودخالص تعهدی وجریانات نقدی عملیاتی تفاوت وجودداردودلیل آن به 3عامل اساسی زیرمربوط می گردد:

عامل اول،مربوط به هزینه های غیرنقدی می باشدکه سودخالص راکاهش می دهدولی تاثیربروجه نقدندارد.به عنوان مثال هزینه استهلاک داراییهای ثابت ونامشهودموجب خروج هیچگونه وجه نقد درشرکت نمی گردد، درحالیکه سودخالص راکاهش می دهد،اماتاثیری برجریانات نقدی ندارد.

عامل دوم،به تفاوت زمانی میان تحقق درآمدودریافت نقدی آنها،تحمل هزینه هاوپرداخت هانقدی آنهامربوط می گردد.

[1] -تعریف سودبامفهوم نگهداشت سرمایه درموضوعات مدیریت مالی،بردیدگاه اقتصادی استواراست.

[2] -خلیل زاده،حسین(1381)”مطالعه محتوای اطلاعاتی اقلام عملیاتی صورت مالی درارتباط باکیفیت عایدات”،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،ص 17

2-شباهنگ،رضا،تئوری حسابداری،مرکزتحقیقات حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی،نشریه157،چاپ چهارم.1384،ص 205.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه