ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش:

روش پژوهش،همبستگی می باشدکه ازطریق آن وجودرابطه وهمبستگی بین متغیرهاازطریق رگرسیون ارزیابی می شودوروش شناسی پژوهش ازنوع پس رویدادی(بااستفاده ازاطلاعات گذشته)می باشد واز نوع کاربردی ،اکتشافی می باشد.

1-7- قلمــرومکانی پژوهش(جامعه آماری):

جامعه آماری ،صنایع دارویی دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.

1-8- قلمــروزمانی پژوهش(جامعه آماری):

درموردنمونه آماری،اطلاعات مربوط ازسال( 1386-1390)به مدت 5 سال موردبررسی قرارمی گیرد.

1-9-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:

نمونه شامل شرکتهای دارویی می باشد که مجموعه شرایط زیرراداشته باشند:

1)شرکتهایی که قبل ازسال 1390موردپذیرش قرارگرفته باشند.

2)شرکتهایی که پایان سال مالی آنها29اسفندماه هرسال باشد.

3)شرکتهایی که دردوره موردبررسی توقف معامله یاتغییردوره مالی نداشته باشند.

4)به غیرازشرکتهای سرمایه گذاری انتخاب می شوند.

5)شرکتهایی که داده های موردنظرآنهادردسترس می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-10- ابزار گرد آوری داده ها:

داده هااز3منبع لوح های فشرده اطلاعات بورس اوراق بهادارتهران ،نشریه های بورس،گزارش مالی منتشره درصنعت دارویی دربورس همراه باگزارش حسابرسان مستقل وسایت رسمی شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران گردآوری می گردد.

1-11-روش تجزیه وتحلیل داده ها:

برای مطالعه فرضیه های آماری بدین ترتیب اقدام می شودکه ابتداضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل ووابسته ومعنی داری ضرایب وبررسی آزمون تحلیل واریانس،مطالعه نرمالیتی ازطریق آزمون کولموگرفت اسمیرنف ورگرسیون ازطریق نرم افزار SPSSانجام می گردد.

1-12-محدودیتهای پژوهش:

دراین پژوهش شرکت های موردبررسی درطول سالهای 86-1390بدون تغییربوده اندیعنی نمونه موردبررسی درسال1386همان نمونه های مطالعه درسالهای 1386تا1390بوده می باشد زیرادرصورتی که انتخاب شرکت های نمونه درهریک ازسالهای موردبررسی به صورت جداگانه ومستقل باعث می شودکه حجم نمونه موردبررسی افزایش یابد.دراین پژوهش برای انتخاب نمونه همانطور که اظهار شدمحدودیتهایی راایجادکردیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه