ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

توسعه سرمایه گذاری ازیک سوموجب جذب سرمایه های مردم وهدایت آنهابه بخش های مولد اقتصادی شده وازسوی دیگرباتوجه به جهت گیری سرمایه گذاران(مبتنی برریسک وبازده)،سرمایه گذاریهابه سمت صنایعی هدایت خواهندشدکه ازسودبیشتریاریسک کمتری برخورداراست واین امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهدشد.باتوجه به تحولاتی که درحال توسعه که باتهدیدات عدیده ای روبه روهستند،جهت حل معضلات اقتصادی خودنیازمندیافتن راه کارهای مناسبی برای بهره گیری بهترازامکانات وثروت های دردسترس خودهستند.دراین راستایکی ازراه کارهای مهم ثبت و توسعه سرمایه گذاری می باشد.سودحسابداری واجزای مربوط به آن ازجمله اطلاعاتی به شمار می رود که درهنگام تصمیم گیری توسط افراددرنظرگرفته می گردد.این رقم برمبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شودبراساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدووقوع هزینه هامی توان سودرا گزارش نمود.ازآنجاکه درمبنای تعهدی لزوماشناسایی درآمدهاوهزینه هاهمراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح
می شودکه تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این پرسش ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب
می شودکه تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اختیارعمل مدیران دراستفاده ازاصول تحقق وتطابق واستفاده ازبرآوردوپیش بینی ازجمله عواملی می باشد که کیفیت سودراتحت تاثیرقرارمی دهد.ازیک طرف به دلیل آگاهی بیشترآنهاازشرکت،انتظار
می رودبه گونه ای اطلاعات تهیه وارایه شودکه وضعیت شرکت رابه بهترین نحومنعکس کند.ازطرف دیگرممکن می باشد بنابه دلایلی نظیرابقادرشرکت،دریافت پاداش وسایرعوامل،مدیرخواسته ویاناخواسته وضعیت شرکت راموردمطلوب جلوه دهد.پس کیفیـــت ســــودشرکتهاتحت تاثیرمبانی گــــزارشگری وصلاحدیدمدیران آنهاقرارمی گیرد.هدف نهایی دراین پژوهش تبیین تأثیر ارقام تعهدی وپایداری سودوتاثیرآن روی کیفیت سودشرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد.دراین فصل به عنوان اولین فصل ازاین پژوهش،کوشش برآن می باشد که معرفی کلی ازساختار پژوهش ارائه گردد.دراین راستاموضوع پژوهش تشریح وسپس اهمیت وضرورت پژوهش اظهار شده می باشد.

پس ازآشنایی کلی باموضوع وضرورت پژوهش به اهداف موردنظرتحقیق تصریح شده می باشد.

درادامه به فرضیه های پژوهش،نوع روش پژوهش(متدولوژی) به کارگرفته شده ودرموردمسائل اجرایی، جامعه آماری وروش گردآوری داده هاواطلاعات،دوره زمانی موردبررسی،نمونه،روشهای جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده هابیان شده ودرنهایت تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش تصریح شده می باشد.

1-2-اظهار مسأله پژوهش :

درطول 3دهه اخیرمبحث کیفیت سودموردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته وتلاش براین بوده می باشد که بادست یافتن به یک روش شناختی منطقی ومعتبرکیفیت سودموردارزیابی قرارگرفته وعوامل تاثیرگذاربرآن شناسایی گردد.درموضوع کیفیت سودمحتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده وسایرعوامل مرتبط باآن مطرح می گردد،به طوری که پیش بینی جریان های نقدی آتی ودرنتیجه تعیین ارزش سهام تسهیل می گردد.در نظر داشتن موضوع کیفیت سودبه طوروسیعی درهردوحرفه حسابداری ومدیریت سرمایه گذاری موردبحث قرارگرفته می باشد.دراین زمینه درمتون حسابداری،مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری،دستورالعمل هاومقررات بورس اوراق بهادار،گزارشهای کارگزاران بورس به طورمستقیم ویاغیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده می باشد. توجه حرفه حسابداری برمحوراین هدف استواراستکه سودخالص گزارش شده عملکردعملیاتی واحدتجاری رابه طورمنصفانه منعکس نماید،لیکن کاربردسودگزارش شده درعلوم دیگربه منظورتحقق اهداف خاص دیگری می باشد.به عنوان مثال،تحلیلگران مالی کیفیت سودرابه این منظورارزیابی می کنندکه یک سطح مربوط ازسودراتعیین نمایندوسودخالص آتی راپیش بینی کنندودرنتیجه قیمت سهام یک شرکت رامشخص نمایند. سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه