راهکار های توسعه گردشگری در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع گردشگری

گردشگری ، دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی می باشد ، که بسته به شرایط محیطی ، متفاوت می باشد ، همین مسئله باعث شده تا تقسیم بندی های گوناگونی برای انها اظهار گردد.

فعالیتهای گردشگری به دسته های زیر (W.T.O) تقسیم بندی سازمان جهانی جهانگردی  طبق

تقسیم می گردند:

– گردشگری فرهنگی

گردشگری طبیعی –

گردشگری تجاری –

– گردشگری مذهبی

گردشگری ورزشی –

:(Leisure tourism)گردشگری تفریحی  -1

این گروه ازجهانگردان شامل افرادی می باشد که برای بهره گیری از تعطیلات و سایر موارد تفریحی و وقت گذرانی به مسافرت و گردش می طریقه . در این ، گردش گران با بهره گیری از تعطیلات برای تفریح ، استراحت ، بهره گیری از آب و هوای گرم تر یا خنک تر از محل اقامت خود خارج شده و به مسافرت و سیر و سیاحت می پردازند جهانگرد تفریحی مایل می باشد تا از زمانی که در سفر سپری می کند برای تجدید قوای روحی ، روانی جسم خود بهره ببرد . موارد مورد بهره گیری این جهانگردان متنوع بوده اما سهم قابل توجهی از آنها در ارتباط با مسائل طبیعی مانند سواحل دریاها ، پارکهای طبیعی و … می باشد

:(Social tourism) گردشگری اجتماعی -2

در این نوع جهانگردی اکثرا با هدفهای اجتماعی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی وامثال آن مورد نظر می باشد . دیدار از دوستان ، آشنایان و خویشاوندان نیز از نوع جهانگردی اجتماعی بشمار می آید.

این نوع شامل افراد و گروه هایی هستند که برای:(Health Tourism گردشگری درمانی ( – 3

بهره گیری ازتغییر آب و هوا ( با هدف پزشکی و درمانی) ، بهره گیری از آب های معدنی ، گذراندن دوران نقاهت، معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت می کنند.

 

🙁 Educational Tourism / Cultural Tourismگردشگری آموزشی و فرهنگی(  – 4

این نوع جهانگردی برای آشنایی مواریث فرهنگی و هنری ، آداب و رسوم ، بناها و آثار تاریخی با هدفهای آموزشی ، تحقیقاتی و پژوهشی ، انجام می شود.

:(Religious Tourism) گردشگری مذهبی و زیارتی5

این نوع از جهانگردی یکی از رایج ترین اشکال جهانگردی در سراسر جهان می باشد . جاذبه های مذهبی ، زیارتگاهها و اماکن مقدسه هر ساله تعداد زیادی از جهانگردان را به سوی خود جلب می کنند.

:(Business Tourism) گردشگری بازرگانی و تجاری6

سفرهایی که افراد برای شرکت در بازار و نمایشگاه های کالا و صنایع و یا سرکشی و بازدید تاسیسات و کارخانه ها و نظایر آن انجام می دهند در زمره این نوع از گردشگری می باشد.

:(Political tourism )  گردشگری سیاسی-7

مسافرت به مقصود شرکت در اجلاس و مجامع بین المللی ، کنگره ها و سمینارهای سیاسی ، جشنهای ملی و مذهبی ، مراسم ویژه سیاسی مانند تدفین رهبران و شخصیتهای سیاسی ، پیروزی رهبران احزاب و به حکومت رسیدن آنها و نظایر آن جهانگردی سیاسی خوانده می گردد.

:(Sport Tourism گردشگری ورزشی (-8

هر نوع مسافرتی که به مقصود فعالیتهای ورزشی باشد و این مسافرتها ممکن می باشد به صورت انفرادی یا دسته جمعی صورت گیرد گردشگری ورزشی گویند.

:(Tourism ( ecotourism) Natural )(گردشگری طبیعت ( اکوتوریسم– 9

گردشگری طبیعت که به عنوان اکوتوریسم نامیده می گردد پدیده نسبتا تازه ای می باشد که فقط بخشی از کل صنعت گردشگری را نشان می دهد . اکوتوریسم به آن دسته از گردشگری اطلاق می گردد که مبنی بر هدف مسافرت هدفمند  به مناطق نسبتا طبیعی برای مطالعه ، لذت جویی و بهره گیری معنوی از مناظر گیاهان و جانوران و هر نوع جنبه فرهنگی معاصر یا گذشته موجود در این مناطق باشد.

ژئوتوریسم : -10

از انواع گردشگری که به تازگی مطرح شده و شباهت بسیاری با اکوتوریسم دارد ، ژئوتوریسم می باشد که از ترکیب وازه های ژئو ( زمین ) و گردشگری ( جهانگردی ) پدید آمده می باشد که نیازمند بهره گیری گردشگری از علوم زمین  ، به ویژه جغرافیای طبیعی ، زمین شناسی ، ژئوفیزیک و سایر علوم طبیعی می باشد در این بین به لحاظ کارکردی ، مورژئوفولوژی به دلیل مطالعه اشکال زمین به لحاظ جنسی ، زمان و شکل – که لندفرم ها نیز نتیجه ی عملکرد پدیده های شکل زایی و زمین ساخت بیرونی می باشد – از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . پس ژئوتوریسم ، علم مطالعه و بهره گیری از شکل های ناشی از فرایندهای بیرونی در جهت توسعه گردشگری می باشد . این فرایند باعث به وجود آوردن شکل های مختلف خشکی ها با چشم اندازهای گوناگون می گردد که شرایط زیستی و آب و هوایی سبب دگرگونی محیط های مختلف شده و در هر منطقه با ویژگی اقلیمی متفاوت شرایط گوناگونی را پدید می آورد.

(Desert Tourism گردشگری مناطق خشک (-11

(Electronic tourism )( گردشگری الکترونیکی (اینترنتی12

سفرها و بازدیدهایی از مقاصد در داخل :(Antarctic Tourism) گردشگری جنوبگان13

که اغلب از طریق دریا انجام می شوند. مدار قطب جنوب

گونه و مقیاسی از گردشگری که از نظر:(Appropriate Tourism) گردشگری مناسب-14

شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و سایر جنبه ها برای یک منطقه مناسب دیده می گردد.

(Aquatic Tourism گردشگری آبی(15

🙁 Arctic Tourism) گردشگری شمالگان-16

سفرها و بازدیدهایی از مقاصد واقع در داخل مدار قطب شمال ، در حال حاضر اکثرا در کانادا و اسکاندیناوی که دسترسی جادهای امکان پذیر می باشد صورت می پذیرد.

(City Tourism / Urban Tourism) گردشگری شهری– 17

(Domestic Tourism) گردشگری بومی -18

) Ethnic Tourismگردشگری قومی(  -19

: (Industrial Tourism /Factory Tourism گردشگری صنعتی ( کارخانه ای)(– 20

سفرها و بازدیدهای انجام شده از محل های کار مانند کارخانه های مواد غذایی و نساجی و … و حتی معادن و ایستگاههای تولید نیرو ، برای نظاره فرایندهای تولید.

(Rural Tourism / Farm Tourism گردشگری روستایی ( مزرعه ای)( – 21

گردشگری در مقاصد حومه ی شهرها . گردشگری روستایی اغلب با گردشگری مزرعه شناخته می گردد اما گردشگری روستایی مفهوم گسترده تری را شامل می گردد که در برگیرنده مسیرهای ویژه طبیعت گردی ، مکانهای گردش دسته جمعی ، مراکز تفسیر و موزه های کشاورزی و مردم شناسی می باشد.

🙁 Inbound Tourism / Internal Tourism) گردشگری ورودی / داخلی-22

سفر و گردشگری به یک کشور توسط ساکنان سایر کشورها.

(International Tourism گردشگری بین المللی(– 23

:(Incentive Tourism) گردشگری تشویقی-24

سفر توسط کارمندان ، فروشندگان و یا نمایندگان و خانواده های انها که هزینه آن توسط شرکت یا موسسه تجاری به عنوان پاداش رسیدن به فروش مورد نظر و یاسایر اهداف و یا کارهای برجسته کارمندان و یا به عنوان محرکی در جهت رسیدن به اهداف آینده ، تقبل شده می باشد.

(Mass Tourism) گردشگری انبوه -25

🙁 National Tourism / Outbound tourism) گردشگری ملی / خروجی-26

گردشگری توسط ساکنین یک کشور به مقصد سایر کشورها.

)Space Tourism گردشگری فضایی( -27

)youth Tourism گردشگری جوانان( -28

): sustainable tourism) – گردشگری پایدار29

برگرفته از مفهوم توسعه پایدار ، و به عنوان مدلی از توسعه اقتصادی می باشد تا کیفیت زندگی مردم جامعه میزبان را بهبود بخشد ، تجربه ی نابی برای بازدید کننده به همراه داشته و کیفیت محیط زیست را حفظ نماید و اجرای آن هم بستگی به جوامع میزبان و هم بازدیدکنندگان دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

): common interest tourism گردشگری با هدف مشترک ( -30

گردشگری با هدف مشترک اغلب با اقامت طولانی مدت و بهره گیری محدود از تسهیلات و خدمات تجاری در محل مورد بازدید همراه می باشد . مثل دیدار از دوستان و اقوام ، تحصیل و مذهب

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی  به سؤالات اساسی زیر می باشد :

آیا با افزایش امکانات رفاهی و سکونتی و بخش خدمات، می توان منطقه مورد مطالعه را به صورت قطب گردشگری در آورد واشتغال زایی را رونق داد؟

 

راهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه