عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

بازده ســـهام

یکی ازسرمایه گذاریهای مهم دربازارسرمایه،سرمایه گذاری درسهام عادی می باشد.سرمایه گذاران درهنگام سرمایه گذاری درسهام عادی بایدبررسی های وسیعی انجام دهند.بعبارت دیگرآنهابایدعوامل متعددی رادرهنگام سرمایه گذاری مدنظرقراردهند.چونکه آنهانقدترین دارایی های خودرابه سهام عادی تبدیل می کننداگرسرمایه گذاران بدون در نظر داشتن یکسری عوامل اقدام به سرمایه گذاری نمایند نتایج مطلوبی ازسرمایه گذاری عایدآنهانخواهدشدودرکشورهایی که بورس اوراق بهادارآنهاکارایی دارد،احتیاج به مطالعه های وسیع درموردبورس اوراق بهادارنیست.زیراسهام نزدیک به ارزش واقعی آن اوراق می باشد.ایجادارزش وافزایش ثروت سهامداران دربلندمدت ازجمله مهمترین اهداف شرکتهابه شمارمی رودوافزایش ثروت تنهادرنتیجه عملکردمطلوب حاصل خواهدشد.

2-18-تفاوت دیدگاه مدیریت وسهامداران درمحاسبه بازده

درشرکتهای سهامی عام الزاماتئوری نمایندگی مبنی بروظایف مدیریت درحداکثرکردن ثروت سهام داران صدق نمی کند.درشرکتهای سهامی بزرگ که سهام دردست افرادزیادی می باشد سهامداران کنترل کمی برمدیریت شرکت دارند.

اغلب مالکیت وکنترل درشرکت جدای ازهم می باشد.مالکیت سهامدارامری قطعی می باشد که دراختیار خود اوست.درحالیکه مجرای اعمال کنترل سهامداردرشرکت،مدیریت می باشد.مدیریت اغلب به جای درنظرگرفتن حداکثرثروت سهامدار،کوشش داردتابااستفاده بهینه ازمنابع موجودبدست آوردن منابع با حداقل هزینه و بکارگیری منابع درپروژه های بابازده مطلوب به سطح رشدقابل قبولی برسد.مدیران برای تثبیت هرچه بیشترونجات خودممکن می باشد ازریسکهای قابل قبول اجتناب کنندکه این مسلماََ درراستای منافع سهامداران نیست.حتی مدیران درجه ریسک پذیری متفاوتی دارند،همین تفاوت مدیران وسهامداران درنگرش به نوع مدیریت شرکت باعث تفاوت درمعیارهای ارزیابی عملکردبین آنهامی گردد.البته گزارشهای مدیران درموردشرایطی که باعث اتخاذتصمیمات مورداعتراض سهامداران واقع می گردد،باعث کاهش فاصله انتظاراتی سهامداران باآنهاخواهدشد،همین فاصله انتظاراتی که باعث بکارگیری حسابرسان درشرکتهامی گردد.

2-19 –عوامل تأثیرگذاربربازده سهام

شناسایی عوامل تأثیرگذاربربازده سهام همواره موضوع پژوهش های فراوانی درادبیات مدیریت مالی وحسابداری بوده می باشد.شارپ(1964)،لینتنر(1965)،موسین(1966)براساس چارچوب مارکویتزمدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای(CAPM)ارائه کردند.

این مدل فرض می کندکه سرمایه گذاران ازمنطق مارکویتزدرتشکیل پورتفوی بهره گیری می کنند. همچنین فرض می کندکه یک دارایی (دارایی بدون ریسک)وجودداردکه بازدهی مشخصی دارد.این فرض بسیارمهم می باشد زیرادرارزشگذاری دارایی هابانرخ کاهش مناسب که درهرمدل ارزشگذاری به کارمی رودماراکمک می کند.به اظهار دیگر،اگربتوان نرخ بازدهی راکه ازیک سرمایه گذاری بدست
می آید،برآوردکرد،می توان این نرخ بازدهی برآوردشده رابانرخ بازدهی موردانتظارآنکه براساس مدل CAPM به دست خواهدآمدمقایسه کرده وتعیین کردکه آیااین دارایی کمتر،بیشترویابه درستی قیمت گذاری شده می باشد. پژوهشهای مقطعی اولیه درموردبازده سهام همچون نیکلسون (1960) بخاطرنمونه های کوچک بهره گیری شده برای انجام آزمون های تجربی موردتوجه کافی قرارنگرفت تااینکه پایگاه داده های CRSP[1]وCOMPUSTAT[2]به وجودآمدو پژوهشگران توانستندنمونه هایی به اندازه کافی بزرگ(وباکیفیت کافی)رابرای نتایج قابل اطمینان ایجادکنند.

درپی آن پس ازچندسال ارائه CAPMهیچ راه قابل اطمینانی برای آزمون پیش بینی های مدل درموردمتغییرهایی همچون نسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری ونسبت قیمت به سودوجودنداشت.

Center for Research in Security Prices-[1]

Computer Statistics-[2]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه