عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات سود

پژوهش های متعددی ازجریان نقدی به عنوان یک معیارپیشرفته سودآوری اشتفاده می کنند.درمقایسه باسود،معیارهای جریان نقدی درکل باثبات هستندودرعمل ،دستکاری آنهاتوسط مدیران سخت می باشد.(چان وهمکاران،2006)

این اندازه گیری سودبراساس این ایده می باشد که نزدیک بودن به نقدبه معنای کیفیت سودبالاترمی باشد که این موضوع درگزارشات تحلیل گران مالی همچون هریس نشان داده شده می باشد.درساده ترین حالت،این ارتباط به صورت نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات (CFO)به سودبیان می گردد.

2-10-4-سایرمفاهیم کیفیت سودازدیدگاه اقلام تعهدی

سایرمفاهیم کیفیت سودناشی ازبخشهای خاصی ازاقلام تعهدی،به عنوان یک عامل کاهش دهنده کیفیت سودمی باشد.تغییردرکل اقلام تعهدی ،تفکیک اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری وپیش بینی روابط بین اقلام تعهدی وجریان های نقدی ازجمله عواملی می باشد که دررابطه بااقلام تعهدی ،می توان درجهت ارزیابی کیفیت سودبکاربرد،مثلایک رویکردساده دراندازه گیری کیفیت سود،براساس تغییرات درکل اقلام تعهدی می باشد.تغییرات درکل اقلام تعهدی،دستکاری های مدیریت رااندازه گیری می کندومیزان ارتباط معکوس باکیفیت سوددارد.

ده آنجلو[1](1986)رویکردبرآوردمستقیم اصول حسابداری رابه عنوان عامل تعیین کننده اقلام تعهدی دستکاری نشده می داند.یک چنین رویکردی توسط جونز(1991)مطرح گشت وبعدتوسط دچو[2] توسعه پیدا نمود.عنوان عامل هدایت کننده اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی فرض می کند.تغییرات ایجاد شده دررویکردمستقیم بعضی ازجوانب خاص رابرخلاف رویکردکل اقلام تعهدی درنظرمی گیرد. در رویکردبرآوردمستقیم ،مقادیرباقی مانده(یاگاهی اوقات اشتباهات پیش بینی)کل اقلام تعهدی براساس اصول حسابداری مشخص کننده مدیریت سودمی باشدوبه عنوان یک عامل معکوس دراندازه گیری کیفیت سودمی باشد.براساس این رویکردمقادیرکیفیت سودرابطه معکوسی باتغییردرکل اقلام تعهدی دارد.به هرحال لازم می باشد فرض شودکه اصول حسابداری ،خوددستکاری نشده اندوهمچنین داده های کافی سری زمانی برای تخمین رگرسیون لازم می باشد.درسال 2002یک ارتباط مفهومی عمیق بین اقلام تعهدی وجریان های نقدی که جنبه های ارتباط سودبانقدرادرنظرگرفته توسط دچودیچف تدوین گردید. این رویکردمفروضاتی درمورد اصول حسابداری مدیریت نشده لازم نداردورابطه ای مستقیم بین جریان های نقدی واقلام تعهدی جاری به وجودمی آوردامابین خطاهای تخمین دستکاری نشده و مدیریت عمدی سودتمایزقائل نمی شودواین فرضی راکه اقلام تعهدی سرمایه درگردش بیش ازیک سال معوق نشده یامنجربه دریافت هاوپرداخت های تابیش ازیک سال نگرددلازم می داند.

2-11-ارتباط بادیدگاه مفیدبودن برای تصمیم گیری

درموردثبات ،اسلوان (1996)نشان دادکه اقلام تعهدی نسبت به جریان های نقدی عملیاتی ثبات کمتری دارند.این یافته ،اندازه گیری کیفیت سودرابرمبنای ثبات ونزدیکی به وجه نقددریک ردیف قرارداد.نتیجه تحقیقات درموردقابلیت پیش بینی متفاوت می باشد ،بعضی ازتحقیقات شواهدغیرمستقیمی راکسب کردندکه سودگزارش شده بهترازجریان های نقدی عملیاتی جاری،جریان های نقدی عملیاتی آتی رامشخص می کند.(دچو،1998)

De Angelo,1986-[1]

De Chow ,1995-[2]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه