عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ویژگی های مالی مرتبط باکیفیت سودممکن می باشد برنامه ریزی شده یااختیاری باشند.بعضی ازاین ویژگی های مالی عبارتندازاهرم مالی نقدینگی ودسترسی به منابع تامین مالی.شرکتی که ازنظرمالی درشرایط مطلوبی نباشد،قادربه تامین منبع مالی برای رشدآتی خودنخواهدبود.بدهی بالاموجب
می شودهزینه های ثابت تامین مالی زیادگشته وبه دلیل آنکه ریسک مربوط به ساختارسرمایه افزایش می یابد،تامین مالی ازطریق بدهی وحقوق صاحبان سهام معضلات عدیده ای برای شرکت به وجودآورد.وضعیت نامناسب نقدینگی درجهت ایفای تعهدات نیزشرکت رابامشکلات زیادی مواجه
می کند.ضعف مالی،شرکت رابه ورطه سقوط ویابدترازآن ورشکستگی می کشاند.اهرم مالی شامل بهره گیری ازبدهی هابه منظورافزایش بازده سهامداران عادی می باشد.وقتی اهرم مطلوب فراهم
می شودکه سودحاصل ازداراییها که بااستقراض فراهم شده،بیشترازهزینه های بهره(سود)استقراض باشد.دربرخی ازمنابع  نشان داده شده که درجه بالای اهرم مالی ازکیفیت سودمی کاهدزیرا نشانگر هزینه تامین مالی ثابت بوده که باعث نوسان سودمی گردد.درارزیابی درجه اهرم شرکت،تحلیلگران ازمیان معیارهای گوناگون نسبت بدهی ه ارزش ویژه شرکت رابامتوسط صنعت مقایسه می کنند. رشدشرکت مستلزم منابع مالی می باشد.پس ،تحلیلگران مالی هرمحدودیتی راکه توان استقراضی شرکت راتحت تاثیرقرارمی دهد(مثل شرایط قراردادهای استقراضی)موردارزیابی قرارداده وتوان شرکت رادرجلب منابع مالی باهزینه استقراض (بهره)معقول موردبررسی قرارمی دهند.درموردشرکتی که داراییهای بلندمدت خودرابابدهی های کوته مدت تامین مالی کرده باشد،ممکن می باشد تحلیلگران مالی روندنسبت بدهی های کوتاه مدت رابررسی نمایند.

بعضی تحلیلگران مالی عقیده دارند،شرکتهایی که وضعیت نقدینگی ضعیفی دارند،کیفیت سودشان هم پایین می باشد.نقدینگی مویدتوانایی شرکت درایفای تعهدات فعلی اش می باشد.به آن مفهوم که شرکت می توانددارایی هایش رابه وجه نقدتبدیل کرده ویاوجه نقدبدست آورد.وجوددارایی های سیال تاثیری برکیفیت سودی که درحال حاضرگزارش شده ندارداماشایان ذکراست که درمواردی که شرکت نتواندبه موقع تعهدات خودراانجام دهد،ممکن  می باشد سودآوری آتی خودراموردسوال وتردیدقراردهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه