شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای حسابداری

طبق منابع گوناگون ازجمله مقاله آقای خواجوی (1384)،کیفیت سودمتاثرازروش های حسابداری می باشد که نتایج عملیات شرکت رابطورروشن وصریح نشان می دهد.روشهای محافظه کارانه حسابداری باکیفیت سودمرتبط می باشد وبرآن می افزاید،یعنی سودهایی که براساس روش های حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشددرمقایسه باسودی که روشهای غیرمحافظه کارانه محاسبه شده می باشد،ازکیفیت بالاتری برخورداراست.تحلیلگران مالی نیزبااین دیدگاه موافقندوبه ساختارسود خالصی که طبق روشهای محافظه کارانه به دست آمده باشدبه عنوان راهنمایی برای پیش بینی درآمدهای آتی اتکامی کنند.علی رغم مبحث فوق،نیازبه ذکراست که بهره گیری ازروشهای محافظه کارانه افراطی نیزسبب خواهدشدکه سودگزارش شده،گمراه کننده شده وقابلیت بهره گیری برای پیش بینی درآمدهای آتی راازدست بدهد.بسیاری ازاستفاده کنندگان  صورتهای مالی معتقدندکه روشهای حسابداری مورداستفاده بایدبه نحوی  محافظه کارانه اعمال شوندکه تاحدقابل قبولی باجریانات نقدی همسویی داشته باشند.

به  طورخلاصه دررابطه باروشهای حسابداری محافظه کارانه یاغیرمحافظه کارانه می توان چنین ادعا کردکه سودی که((واقعیت اقتصادی))رامنعکس می نمایدازکیفیت بالاتری برخورداراست.واقعیت اقتصادی بدین معناست که فرازونشیب های جایگاه تجاری شرکت بدون هموارسازی مصنوعی موردشناسایی قرارگیرد.هرصنعت دارای یکسری ویژگیهای ذاتی نظیرفصلی بودن فعالیت ،ماهیت، تقاضابرای محصول و…..می باشد.به منظورارزیابی کیفیت سودهرشرکت بایدروشهای حسابداری شرکت رادرمقایسه باواقعیت حسابداری هرصنعت مدنظرقراردهد.علاوه برتاثیرروشهای حسابداری برکیفیت سود،تاثیرات غیرقابل توجیه درروشهای حسابداری ممکن می باشد موجب افزایش سودباکیفیت پایین گردد.تغییرات غیرقابل توجیه بدین معنی می باشد که این تغییربراساس واقعیت های اقتصادی قابل قبول نبوده وسازگاری ندارد.این تغییرات غیرقابل توجیه ممکن می باشد دربکارگیری اصول حسابداری ،برآوردومفروضات صورت گیرد.دیگرعامل تاثیرگذاربرکیفیت سود،عدم ثبات رویه درکاربردروشهای حسابداری اغلب موجب افزایش درسودگزارش شده گردیده ودرنتیجه رشدواهمی سودرانشان خواهدداد.علاوه براین،اگریک شرکت تغییرات وسیعی درروشهای حسابداری داشته باشد،برای تحلیلگران مالی مشکل ترخواهدبودکه ازسودسال جاری برای پیش بینی سودهای آتی بهره گیری کنند.

ازدیگرعوامل تاثیرگذاربرکیفیت سود،توان مدیریت دردستکاری وهموارسازی سودمی باشد.بایدتوجه داشت که اگرچه دستکاری وهموارسازی سودباموضوع کیفیت سودمرتبط می باشد،امااین هامقوله یکسانی نیستند.درتعریف واژه کیفیت سودبرای اینکه مفهومی سودمندوبامعنی ارائه گردد،بایددامنه آن رامحدودنمودونمی توان ادعانمودکه هرآنچه که درحسابداری مطلوب نیست،درنظریه کیفیت سودآمده می باشد.درمجموع می توان ادعانمود((مدیریت سود))درشرایطی که منجربه عدم واقعی نشان دادن سودگردد،برکیفیت سوداثرمنفی خواهدداشت.درشرایط دیگرکه ((مدیریت سود))منجربه غیرواقعی نشان دادن سودنگردد،الزاماپدیده ای منفی تلقی نمی گردد.

تصریح به این نکته ضروری می باشد که علی رغم کوشش در((واقعی))نشان دادن سودپاره ای از محدودیتهاکه نشات گرفته ازعوامل سیاسی ،اجتماعی واقتصادی می باشدموجب گردیده اندکه روشهای متفاوتی برای اندازه گیری رویدادهای اقتصادی تدوین گردد.(به عنوان مثال روشهای متفاوت اندازه گیری موجودی کالاویاروشهای متفاوت اندازه گیری استهلاک)،تنوع دراین روشهازمینه مناسبی برای مدیران بنگاه های اقتصادی فراهم ساخته که بتوانداهداف خاص خودراباانتخاب روشهای حسابداری تحقق بخشند.تحقق اهداف خاص مدیران نوعاباروشهای حسابداری میسر
می شودکه بهره گیری ازآنها((سودواقعی))رانشان نخواهدداد.به عنوان مثال،اگرهدف مدیریت کمترنشان دادن سوددریک دوره مالی باشد،این امربااستفاده ازروشهای حسابداری محافظه کارانه میسرخواهد بود وبلعکس.درواقع،روشهای متفاوت حسابداری به عنوان ابزاری دردست مدیریت،زمینه ساز ((مدیریت سود))توسط آنهامی باشد.

باتوجــه به مطلب فـــوق،به منظوردستیـــابی به ((ســودواقــعی))،سودحسابداری بایستی موردتعدیل قرارگیرد.بدیهی می باشد که تعدیلات بایدبرمبنای اطلاعات مربوط به روشهای حسابداری انجام گیرد. سودتعدیل شده که دراینجاسودواقعی خواهدبود،مناسب ترین مبنابرای پیش بینی سودهای آتی و جریانات نقدی آتی خواهدبود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه