ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم کیفیت سود:

براساس رویکردتعهدی،درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه هامی توان سودراگزارش نمود.ازآنجاکه درمبنای تعهدی لزوماشناسایی درآمدهاوهزینه هاهمراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می شودازاین رواین پرسش مطرح می شودکه تاچه اندازه
می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود(خواجوی وناظمی،1384)

وجودزمینه هایی برای درستکاری سودناشی ازتضادمنافع ونیزوجودپاره ای ازمحدودیتهای ذاتی حسابداری ازقبیل :1)نارسایی های موجوددرفرآیندبرآوردهاوپیش بینی های آتی و2)امکان بهره گیری ازروشهای متعددحسابداری،موجب شده می باشد که سودواقعی یک بنگاه باسودگزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد.محققان ودست اندرکاران حرفه ای حسابداری به دلیل اهمیت سودبه عنوان یکی ازمهمترین معیارهای ارزیابی عملکردوتعیین ارزش بنگاه های اقتصادی ناگزیربه ارزیابی سودگزارش شده توسط بنگاه های اقتصادی می باشند.برای ارزیابی این سودازمفهومی به نام((کیفیت سود))بهره گیری می گردد.کدخدایی وصابری تعریفی ازکیفیت سودرابدین شکل ارائه نمودند:ویژگی هایی که درکمیت سودخالص گزارش شده منعکس نمی شوند.(کدخدایی وناصری،نشریه بورس-34)

چنانچه درپاراگراف 63بیانیه مفهومی شماره 2آمده می باشد،یکی ازنشانه های کیفیت سودگزارش شده، سودمندی آن درتصمیم گیری می باشد.یعنی مفیدبودن اطلاعات سودبرای تصمیم گیری بهره گیری کنندگان مالی،بیانگرکیفیت بالای سودگزارش شده می باشد.بعضی تحلیلگران مالی،سودباکیفیت بالاراســـود عــادی ومستمرتکـــرارپذیروایـــجادکننده جــــریان نقـــدی حاصـــل ازعملیـــات می دانند، آنهامعتقدند معیارنشان دهنده کیفیت سودرقمی بین سودخالص گزارش شده وجریان نقدی حاصل ازعملیات منهای ارقام غیرتکراری می باشد.(چان وهمکاران،2006)[1]

درپژوهش آقای کردستانی مبناهایی که درجهت اندازه گیری کیفیت سودمورداستفاده قرارگرفته ،معیارهایی می باشد ازقبیل:1)پایداری سودکه منظورآن تکرارپذیری سودجاری می باشد.2)قابلیت پیش بینی سود.3)ارتباط بین سودوجریان های نقدی عملیاتی(غلامرضاکردستانی،1383)

محققان کوشش نموده اندباانجام تعدیلات مناسب به محدوده ای که به شکلی قابل قبول نشانگرکیفیت سودنسبت به سودخالص گزارش شده باشد،دست یابند.پس مفهوم کیفیت سود،یک امرتعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست پیدا نمود،بلکه مفهومی می باشد نسبی که به ارتباط آن بادید گاهها ونگرشهابستگی دارد.درادامــــه به بعضی ازدیدگاههای گوناگونی که آقای ظریف فرددرموردارزیابی کیفیت سودتدوین نموده انداشاره می گردد:

-درارزیابی کیفیت سوددوموردارزیابی می گردد:یکی تناسب سودفعلی شرکت باسودهای گذشته ودیگری برداشت بازارازکیفیت سودشرکت که درنسبتP/Eظاهرمی گردد.

کیفیت سودرامی توان باشناسایی یاحذف اثرات تغییرروشهای حسابداری،اقلام غیرعادی وشرایط بازاریاهزینه های موقتی اندازه گیری نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-کیفیت سودرامی توان ازطریق اندازه گیری ارزش بازیافتنی دارایی هاارزیابی نمود.

-کیفیت سودرامی توان ازطریق تفاضل سودتورمی وسودگزارش شده اندازه گیری نمود.

-سودی که بهتربتواندجریانات نقدی عملیاتی موسسه راپیش بینی کند،باکیفیت تراست.

اسلوان[2](1996)اثبات کردکه شرکتهای باسودگزارش شده بالاترازجریان وجوه نقدعملیاتی درسالهای آتی کاهشی رادرسودعملیاتی تجربه خواهندکردکه این بیانگرکیفیت پایین سودگزارش شده آنهااست. درارزیابی کیفیت سودهرسهم شش عامل ارائه شده درشکل وروابط بین آنهاوتغییرسودهرسهم تأثیر دارد.

Konan Chan,Louis K.C.Chan ,Josef LaKonishok,2006-[1]

Sloan-[2]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می گردد،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه اندازه می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان نمود.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این می باشد که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه