آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی ، به چگونگی انجام ماموریت ها ، وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج حاصله از انجام آنها اطلاق می گردد (شیخ زاده ، 1388 ، ص 59 ) . معمولا هدف از عملکرد سازمانی ، افزایش تاثیر و کارایی سازمان می باشد همانطور که فردریکسون[1] در نظریاتش خاطر نشان می کند ، تاثیر و کارایی سازمان معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت ها بوده و هستند . اما سنجش تاثیر و کارایی در شرکت ها استوار می باشد ( الوانی و دانایی فرد ، 1388 ، ص 34 ) . تداوم حیات هر سازمانی بستگی به تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی دارد . بر اثر این تعامل تازه ترین اطلاعات و یافته های علوم دریافت و منجر به تغییراتی در شیوه های اقدام و رفتار سازمانی می گردد . همچنین در این تعامل بایستی منابع کافی و مورد نیاز خود را کسب کند و هم سازی لازم را با در خواست های واقعی محیط به اقدام آورد حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارت ها و آگاهی کارکنان دارد . هر چقدر این زمینه ها بهینه باشند قابلیت سازگاری با محیط متغیر نیز بیشتر می گردد . الگوی کسب و کار تأثیر بسزایی در عملکرد سازمان دارد (لی ، 2001 ،ص 203) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عملکرد یکی از مهمترین فرآیند های راهبردی می باشد که ضمن ارتقای پاسخگویی ، اندازه تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص می سازد . به بیانی دیگر اگر نتوان چیزی را اندازه گیری نمود ، نمی توان آن را مدیریت نمود . آن چه اندازه گیری گردد ، انجام شدنی نیز هست . مطمئناً تا زمانی که وضعیت موجود عملکرد را ندانیم ، نمی توانیم عملکرد را بهبود بخشیم ( ملکی ، 1388 ، ص44) . هر چند رسالت اصلی هر الگوی ارزیابی عملکرد ، تعیین کارایی و تاثیر سازمان مورد ارزیابی می باشد ، اما تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان را نیز داشته و راه کارهایی برای رفع نقاط ضعف احتمالی موجود ارائه دهد . به گونه کلی ، ارزیابی عملکرد ، به فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگاه ها در دوره های مشخص ، به گونه ای که انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد اطلاق می گردد ( شیخ زاده ، 1388 ، ص 64) . مانند اقداماتی که موجب بهبود عملکرد تاثیر سازمانی می گردد ، تدوین و اجرای برنامه ارزیابی عملکرد مالی و بازار می باشد .

عملکرد به معنی رفتارها و نتایج می باشد . رفتارها نه تنها ابزارهایی جهت رسیدن به نتایج نیستند بلکه به نوبه خود پیامد هایی می باشند که از محصول فعالیت ذهنی و فیزیکی که در انجام وظایف به کار رفته ، گرفته شده و می توان آنها را جدا از نتایج دانست ( آرمسترانگ ، 1998 ، ص 241 ) .

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کار نمود .عملکرد نتایج قابل اندازه گیری ، تصمیمات و اقدامات سازمانی می باشد که نشان دهنده اندازه موفقیت و دستاوردهای کسب شده می باشد . هزینه ها بخش محوری از عملکرد محسوب می شوند، در عین حال عملکرد تقریباً هر هدف رقابتی و تعالی غیر عادی نظیر قابلیت اطمینان ، انعطاف پذیری ،کیفیت و سرعت را نیز در بر می گیرد ( بیاضی ، 1388 ،ص2 ) .

[1] Frederichson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان