آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی

دو جریان اصلی در سنجش عملکرد هست . دیدگاه اقتصادی که بر اهمیت عوامل خارجی بازار نظیر موضع رقابتی تأکید دارد ، و دیدگاه سازمانی که بر دیدگاه رفتاری و جامعه شناختی و سازگاری آنها با محیط استوار می باشد . آندرو[1] (1971 )   دیدگاه اقتصادی و رفتاری را به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد مورد تأکید قرار می دهد . توریک و مک گیون[2](1997) عملکرد را به تبیین زیر فهرست کرده اند :  (رهنورد ، 1387، ص 83)

  • برای ارتقای عملکرد سازمانی در سطوح مختلف ، بین عناصر سازمانی و محیط سازمانی ارتباط معنی داری هست ، نتایج تحقیقات برنز و استاکر اظهار می کند که تغییرات محیطی ، طراحی ساختارهای متفاوتی را می طلبد . همچنین ارتباط بین استراتژی و محیط نیز مورد تأکید می باشد و به گفته ی فردریک سون ( 1986 ) یک مهارت کلیدی به شمار می رود .
  • تسی (1984 ) استدلال می کند یک سازمان برای رسیدن به بهترین عملکرد  نیازمند آن می باشد که قابلیتهای خود را  با محیط متغیّر خود سازگار و متناظر کند .
  • نتایج مطالعات گویای آن می باشد که هفده تا بیست در صد از تغییر پذیری در عملکرد مالی ناشی از عامل عضویت در یک صنعت می باشد .
  • منابع سازمانی نادر، با ارزش ، و غیر قابل تقلید در کسب مزیت رقابتی سازمان تأثیر تعیین کننده ای دارند . بارنی ( 1991 ) این منابع را به سه گروه فیزیکی ، انسانی ، و سرمایه ای تقسیم کرده می باشد .
  • وفاداری سازمانی به چشم انداز بلند مدت ، یک عامل کلیدی در خلق اجماع داخلی و اشتیاق برای نوآوری و تغییراست . خلق چنین هدف سازمانی مستلزم رهبری اخلاقی قدرتمند می باشد .

اگر جو سازمانی را همانطور که وست [3] ( 1998 ) مطرح می سازد  ادراک مشترک افراد از عناصر اصلی سازمان تعریف کنیم ، بایستی گفت ، ویژگی محیط کاری یک سازمان که از سوی افراد ادراک می گردد به عنوان عامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی شناخته می گردد . یافته های پژوهشی خان دکار و شرما[4] (2006) نشانه می دهد یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار می باشد .در این پژوهش آنان یادگیری سازمانی بر مبنای راهبردهای منابع انسانی مبتنی بر یادگیری ، آموزش ، ارزیابی عملکرد ، پاداش و انگیزش ،جو سازمانی ، کار تیمی ، خلق دانش ، مدیریت کیفیت و انعطاف پذیری مورد سنجش قرار داده اند .نتایج پژوهشی چاند و همکاران (2007) نشان می دهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی در عملکرد سازمانی تاثیر گذار می باشد . یافته های پژوهشی مایگا و جکوبز (2004) نیز نشان دهنده آن می باشد که اندازه سازمانی ، نوع صنعت ، تعهد سازمانی ، تحلیل رقابتی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار هستند (رهنورد ، 1387 ،ص 83 ) . نتایج تحقیقات زات و آمیت (2001) نشان می دهد که الگوی کسب و کار نوآور محور ، کارایی محور بر عملکرد مالی شرکتها تاثیر گذار می باشد و باعث بهبود عملکرد شرکتها می گردد . همچنین تحقیقات کنید استروم ( 2010) تاثیر ارتباط بین  الگوهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی را تائید کرده می باشد ( برتل ، 2012 ، ص88 ) .

[1] Anderws

[2] Tvorik and Mcgivern

[3] West.

[4] Khandekar & Sharma

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین ارتباط بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(ارتباط بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان


پاسخ دهید