عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :

با نگاهی به شرایط اقتصادی وسیاسی کشوردرمی یابیم که کوشش درجهت حفظ منابع وثروتهای ملی کشوور

امروزه به عنوان یک اصل سرلوحه کار مدیران کشوری قرارگرفته می باشد , زیرا که هموواره ثابوت شوده اسوت

باحفظ منوابع کشوورونگهداری درسوت ازثروتهوای ملوی آسوانترازتولیدوایااد ثروتهوای ملوی راه پیشورفت

کشورهموارتر میگرددوازطرفی حفظ ثروتهای ملی آسانترازتولید وایااد ثروتهای ملی جدیداست . بوا دقیو

شدن درمفهوم بیمه به سادگی میتوان متوجه گردید یکی ا از صلی ترین اهداف صنعت بیموه تولاش درجهوت

حفظ ثروتهای ملی کشور می باشد که ای ن مفهوم دررشته بیمه های اتکایی نمایان ترمی باشد .

براساس اهداف تحقی عوامل تأثیرگذار زیر موورد بررسوی قرارگرفتنو د :و اگوذاری قراردادهوای بیمو ه هوای

باریسک بالا ,واگذاری قراردادهای بیم ه هایی باسرمایه بالا , تأمین پوشو حوواد فاجعوه آمیو ا,ف و ای

ظرفیت بیمه نامه نویسی وتوسعه عملیات بیمه گری. در این پژوه با بهره گیری از نرم اف ار ) اس . پی . اس .اس(

آغاز به تحلیل پایایی پرسشنامه با بهره گیری از روش آلف ای کرونباخ پرداختوه شوده و پوز از آن در دو سو

توصیفی و استنباطی به تا یه و تحلیل دادههای بدست آموده پرداختوه شوده اسو ت . در سو توصویفی از

شاخصهای فراوانی) فراوانی ، درصد فراوانی،درصد تراکمی و …( و نمودار ستونی بهره گیری شده می باشد و در

بخ استنباطی نی ضمن کمی سازی، از آزمو ن های آماری مانند آزمون های همبستگی و رگرسویون، بورای

مطالعه فرضیه هااستفاده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه


پاسخ دهید